Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 22.01.2019 09:26:20 

Má víra - domov mé duše

» Modlitby postní I. »

Modlitby postní 1:

 

   

Křížová cesta pro soukromou pobožnost

Pane Ježíši, tys řekl: "Kdo chce za mnu přijít, zapři se, vezmi svůj kříž a následuj mě (Mt 16,24)". Chci Tě tedy provázet na Tvé bolestné cestě, abych měl(a) účast na milostech Tvého utrpení a smrti. Lituji svých hříchů, pro které jsi zemřel v mukách na kříži a mám upřímnou vůli nehřešit a vždy Ti věrně sloužit.   Amen
 
† † †
 
První zastavení - Ježíš odsouzen na smrt:
Pane Ježíši, Ty ses dal z lásky ke mně odsoudit na smrt; dopřej mi prosím té milosti, abych jednou i já s láskou a trpělivostí přijal(a) smrt z Tvých rukou.   Amen
Klaním se Ti pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil Svět.
 
† † †
 
Druhé zastavení - Na Ježíše vložen kříž:
Pane Ježíši, Tys dobrovolně vzal na sebe kříž; pomoz mi prosím, abych i já svůj kříž a své utrpení zmužile nesl(a) až do smrti.    Amen
Klaním se Ti pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil Svět.
 
† † †
 
Třetí zastavení - Ježíš poprvé padá pod křížem:
Pane Ježíši, pod tíhou kříže jsi klesl; odpusť mi, prosím, když z lidské slabosti upadnu do hříchu.   Amen
Klaním se Ti pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil Svět.
 
† † †
 
Čtvrté zastavení - Ježíš se potkává se svou matkou:
Pane Ježíši, Tys byl potěšen svou bolestnou matkou; dopřej mi prosím, aby Tvá matka i mě těšila a pomáhala mi v životě i ve smrti.     Amen
Klaním se Ti pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil Svět.
 
† † †
 
Páté zastavení - Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž:
Pane Ježíši, Šimon Cyrenský Ti pomohl nést kříž; dej mi, prosím, pravé přátele, kteří by mě nikdy neopustili v nouzi a v neštěstí.     Amen
Klaním se Ti pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil Svět.
 
† † †
 
Šesté zastavení - Veronika podává Ježíši roušku:
Pane Ježíši, Tys do roušky svaté Veroniky vtiskl Svou Tvář; vtiskni mi, prosím, do duše a do srdce Svůj obraz, abych se Ti podobal(a).     Amen
Klaním se Ti pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil Svět.
 
† † †
 
Sedmé zastavení - Ježíš padá podruhé pod křížem:
Pane Ježíši, padl jsi podruhé pod křížem; buď ke mně prosím milosrdný, když opět upadnu do dřívějších chyb.     Amen                                               
Klaním se Ti pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil Svět.
 
† † †
 
Osmé zastavení - Ježíš mluví k plačícím ženám:
Pane Ježíši, Tys láskyplně napomínal plačící ženy; dej prosím, abych také dovedl(a) být láskyplný(-ná),  když musím jiné napomínat.     Amen
Klaním se Ti pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil Svět.
 
† † †
 
Deváté zastavení - Ježíš padá pod křížem potřetí:
Pane Ježíši, Tys na křížové cestě povstal i po třetím pádu; pozvedni mě prosím, kdykoliv na strmé cestě do nebe zmalátním a klesnu.     Amen
Klaním se Ti pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil Svět.
 
† † †
 
Desáté zastavení - Ježíš zbaven šatu:
Pane Ježíši, Ty jsi byl zbaven šatu; pomáhej mi, prosím, abych si vždy zachoval(a) čistotu a nikdy neztratil(a) roucho milosti.   Amen
Klaním se Ti pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil Svět.
 
† † †
 
Jedenácté zastavení - Ježíše přibíjejí na kříž:
Pane Ježíši, Ty jsi byl přibit na křiž; dej mi odvahu, prosím, abych se nelekal(a) utrpení, nýbrž chápal(a) velikost oběti a sebezapírání.   Amen
Klaním se Ti pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil Svět.
 
† † †
 
Dvanácté zastavení - Ježíš na kříži umírá:
Pane Ježíši, obětoval ses na kříži za mě a za celý svět; dej prosím, abych Tobě žil(a), Tobě umíral(a) a Tvůj(Tvá) byl(a), živá i mrtvá navěky.   Amen
Klaním se Ti pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil Svět.
 
† † †
 
Třinácté zastavení - Ježíšovo tělo sňato s kříže:
Pane Ježíši, po sejmutí z kříže jsi spočíval na klíně své panenské matky: dej mi prosím milost, abych Tvé nejsvětější Tělo vždy s touhou a láskou přijímal(a) do svého srdce.   Amen
Klaním se Ti pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil Svět.
 
† † †
 
Čtrnácté zastavení - Ježíšovo tělo položeno do hrobu:
Pane Ježíši, Tys byl uložen do hrobu a z něho jsi slavně vstal; dej prosím, abych i já jednou vstal(a) z hrobu k věčnému životu.   Amen
Klaním se Ti pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil Svět.
 
† † †
 

Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti za Tvé milosrdenství, které jsi mně a mým drahým na křížové cestě prokázal. Prosím, nedopouštěj, aby Tvá Krev byla pro nás vylita nadarmo a Tvé umučení pro naše duše zmařeno. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.     Amen  

 

† † †

 

Svatá Tvář Ježíše Krista podle Turínského plátna
 
 
 
   

Milý Ježíši, při svém hořkém utrpení vystavil ses výsměchu lidí a stal ses mužem bolesti. Uctívám Tvou božskou Tvář. Kdysi z ní vyzařovala božská krása a půvab, nyní se podobá tváři malomocného.

Avšak i v znetvořených rysech poznávám Tvou nekonečnou lásku. Ze všech sil Tě toužím milovat a působit tak, aby Tě všichni lidé milovali. Slzy, které tolikrát vytékaly z Tvých očí, jsou mi drahocennými perlami. S láskou bych je chtěl(a) shromažďovat, abych jejich nekonečnou cenou vykoupil(a) duše ubohých hříšníků.

Ježíši, Tvá úctyhodná Tvář mne přitahuje. Prosím Tě, vtiskni do mého srdce obraz svého Božství a daruj mi k Tobě tak vroucí lásku, abych jednou mohl(a) na Tvou Tvář patřit v její oslavené podobě v nebi.     Amen.

 

   

Milý náš věčný nebeský Otče. Bože nekonečné lásky, dobroty a milosrdenství, skrze neposkvrněné a bolestné Srdce Mariino, v jednotě se sv. Josefem, všemi anděly, archanděly i anděly strážnými, s milovaným otcem Piem, svatým Janem Pavlem II., se všemi svatými, blahoslavenými,  blaženými, ctihodnými a našimi ochránci, ve jménu všech lidí a všech ubohých duší, obětuji Ti tuto slzami naplněnou, poraněnou a zkrvavenou Tvář Tvého, nade vše milovaného Syna.
 
Obětuji Ti ji, Bože, v nevýslovné lásce, s každým dechem, s každým pulsem srdce, s každou bolestí, smutkem i úzkostí, s každou radostí, štěstím i nadějí, s každou myšlenkou, slovem i skutkem každého člověka.
 
Obětuji Ti tuto přesvatou, úctyhodnou Tvář Ježíše Krista naplněn(a) láskou, na smíření za hříchy celého světa, na smíření za hříchy všech mých drahých, na smíření za nesčetné urážky Boží, na zmírnění Tvého Božského hněvu, na osvícení Tvých kněží, řeholníků a řeholnic, na obrácení všech hříšníků a nevěřících i těch nejzarytějších, a na vykoupení ubohých duší z očistce, zvláště ubohých duší kněží, ... (a všech těch, za které se modlím já )    Amen
     
 
Bože, buď milostiv mně hříšné(mu), chraň mne a odežeň ode mne ducha lenosti, sklíčenosti, strachu a úzkosti, ducha pýchy, panovačnosti, mocichtivosti a prázdných řečí, ducha hněvu a nelásky.
 Amen.    (úklona a znamení kříže)
 
Bože, buď milostiv mně hříšné(mu) a sešli na na mne Ducha vnímavosti pro tvé slovo, Ducha poslušnosti, moudrosti, čistoty, pokory, trpělivosti, obětavosti, a lásky.
Amen.    (úklona a znamení kříže)
 
Bože, buď milostiv mně hříšné(mu) a pomoz mi vidět vlastní hříchy a neodsuzovat své bratry, neboť ty jsi požehnaný na věky věků.                                
Amen.    (úklona a znamení kříže)
 
||:Mnohokrát jsem zhřešil(a), Pane, odpust mi, očisti moje hříchy a smiluj se nade mnou. Bože, bud milostiv mně hříšné(mu):||                                                                      
Amen.    (3x opakujeme s úklonou a znamením kříže)
 

Tato Velkopostní modlitba Svatého Efréma Syrského, kterou jsem si dovolila upravit, je odříkávána východními křesťany v době Velkého půstu a je také součástí liturgie předem posvěcených darů, naposledy při liturgii se říká ve Velkou středu.

Celá  modlitba, tak, jak se ji modlí váchodní církve »     

 

   

 

 2 - pobožnost Tajemství spásy →

- 1 -

 

TOPlist