Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 22.01.2019 09:26:20 

Má víra - domov mé duše

» Modlitby postní II. »

Modlitby postní 2:

 

   

Pobožnost Tajemství spásy:

Pobožnost obsahuje patnáct modliteb, vztahujících se k umučení a všem ranám Ježíše Krista, které zjevil svaté Brigitě Švédské náš Pán v kostele sv. Pavla v Římě. Tato pobožnost byla schválena a doporučena Svatou kongregací, posvátným Kolegiem de propaganda fide, a konečně Jeho Svatostí, papežem Klementem XII.

 

† † †

 

Úvod k 15 modlitbám, které náš Spasitel naučil k uctění svých ran svatou Brigitu:
 
Když si sv. Brigita (1303-1373) žádala dlouhou dobu zvědět počet ran, jež Spasitel vytrpěl při svém umučení, zjevil se jí Pán a řekl jí: „Moje tělo bylo ztrýzněno 5480 ranami. Chceš-li je uctít, modli se denně po celý rok 15x Otče náš a Zdrávas Maria s 15 modlitbami, jimž tě naučím. Tak do roka, dávám ti příslib, pozdravíš všechny mé rány.
 
 
† † †
 
Úvodní modlitba

Náš nebeský Otče, předstupuji před zmučenou tvář Tvého Syna, našeho Spasitele, abych  rozjímavou modlitbou uctil(a) po vzoru svaté Brigity rány, které On přijal za nás hříšníky. Přispěchej mi, snažně Tě prosím, s Pannou Marií, svatou Brigitou, Otcem Piem, svatým Janem Pavlem II., všemi svatými, blahoslavenými, blaženými, ctihodnými, se všemi našimi ochránci a patrony, se všemi anděly, archanděly a anděly strážnými na pomoc, aby má mysl nebyla ospalá a srdce vlažné, ale aby se rozhořelo Tvou láskou i touhou po spáse hříšníků, za které by Ti přinášelo prostřednictvím Panny Marie oběti Tobě milé.  Amen.

 

† † †

 

1. Kristovo utrpení na Olivetské hoře až po jeho korunování trním

Ó Ježíši Kriste, věčná Slasti těch, kteří Tě milují, Blaženosti převyšující jakoukoli radost a žádost, Spáso a Milovníku hříšníků - Ty jsi dosvědčil, že Tvou rozkoší je býti se syny lidskými, protože ses pro člověka učinil člověkem při naplnění času. Připomeň nám všechny úzkostné předtuchy a zármutek, jež jsi vytrpěl v lidském těle, když nastával čas Tvého spasitelného umučení, v Božském Srdci předem stanovený. Připomeň nám smutek a hořkost, které podle Tvého vlastního svědectví naplňovaly Tvou duši, když jsi při poslední večeři myl nohy Svých učedníků, dal jim Své Tělo a Svou Krev, laskavě je těšil a předpověděl jim Své bolestné umučení. Připomeň nám Svůj strach a úzkost i bolest, jež jsi ve Svém božském Těle vytrpěl před mukami kříže, když jsi po trojí modlitbě, v krvavém potu, byl od Jidáše, Svého učedníka zrazen, od vyvoleného lidu jat, křivými svědky obžalován, třemi soudci nespravedlivě souzen, ve vyvoleném městě, o Veliké noci, v kvetoucí mladosti nevinně odsouzen, ze Svého roucha svlečen, potupným pláštěm oděn, políčkován, na očích i na tváři zahalen, k sloupu přivázán, krutě, nelítostně bičován, trním korunován, třtinou do hlavy bit a jinými nesčíselnými potupami a trýzněmi drásán. Pro tato, před svým ukřižováním vytrpěná muka, dej nám, Pane Bože, vroucně Tě prosím, před naší smrtí pravou zkroušenost, pravdivé vyznání, upřímnou lítost, dostatečné zadostiučinění a všech našich hříchů odpuštění.  Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 
† † †
 
2. Kristovo zesměšnění

Ó Ježíši, pravá Radosti, Svobodo andělů, Rozkoši ráje. Připomeň nám truchlivost a hrůzu, které jsi zakoušel, když všichni Tvoji nepřátelé, jako nejdravější lvi Tě obstoupili a políčkováním, pliváním a ostatními neslýchanými trýzněními Tě trápili. Pro tato trýznění a pro potupné nadávky a rouhání, jimiž Tě, Pane Ježíši, všichni Tvoji nepřátelé trápili, prosím Tě pokorně, vysvoboď nás ode všech našich nepřátel, viditelných i neviditelných a dej nám ve stínu Svých křídel dospět k dokonalosti a k věčné spáse.  Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 

† † †
 
3. Kristovo přibití na kříž

Ó Ježíši, Stvořiteli světa, jehož nic nezmění a neobsáhne, jenž svou rukou řídíš svět. Připomeň nám přehořkou bolest, kterou jsi vytrpěl, když Židé nejdříve ruce Tvé tupými hřeby na kříž přibili a poté, prorážejíce Tvé nohy, bolest na bolest k ranám Tvým přidávali a nakonec tak ukrutně rozepjali Tvé svaté Tělo na délku i šíři Tvého kříže, že se všechny Tvé údy vymkly z kloubů. Pro památku této strašlivé, přesvaté a hořké bolesti na kříži, Tě úpěnlivě prosím, naplň nás bázní a dej nám svou lásku.  Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 

† † †
 
4. Kristova modlitba za jeho katy

Ó Ježíši, nebeský Lékaři. Připomeň nám mdlobu a zsinalost, kterou jsi vytrpěl při vztyčení kříže, rozdrásán na všech Svých údech, z nichž žádný nezůstal ušetřen, že nebylo a není bolesti, jež by byla podobna té Tvé; neboť od chodidel nohou, až k temeni hlavy, nebylo na Tobě zdravého místa. A přece, nedbaje všech Svých bolestí, modlil ses za své nepřátele k svému Otci slovy: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Pro toto milosrdenství a na památku této bolesti, vroucně Tě prosím, dopřej nám, aby tato připomínka Tvého přehořkého umučení přispěla nám všem k odpuštění hříchů.  Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 

† † †
 
 
5. Kristovo milosrdenství ke kajícím hříšníkům

Ó Ježíši, Zrcadlo věčného lesku. Připomeň nám onu truchlivost, kterou jsi pocítil, když jsi spatřil v zrcadle své Nejjasnější Velebnosti, jak předurčení vyvolených, kteří zásluhami Tvého umučení budou spaseni, tak i zavržení zlých, kteří pro své hříchy budou zatraceni. Pro hlubinu Své slitovnosti, jíž se Ti zželelo nás, ztracených a zoufalých hříšníků, kterou jsi projevil kajícímu lotru na kříži slovy: „ještě dnes budeš se mnou v ráji,“ Tě pokorně prosím, milovaný Ježíši, uděl nám své milosrdenství v hodině naší smrti.  Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 

† † †
 
6. Kristův odkaz na kříži

Ó Ježíši, milování hodný a žádoucí Příteli všech. Připomeň nám onen zármutek, který jsi pocítil, když nahý a zbědovaný pněl jsi na kříži a všichni Tvoji přátelé a známí Tě opustili. Neměl jsi nikoho, kdo by Tě potěšil, jenom Svou milovanou Matku, která v nesmírné bolesti své duše stála při Tobě nejvěrněji a kterou jsi odporučil svému učedníku slovy: „Hle, Matka Tvá“! Prosím Tě pokorně, přelaskavý Ježíši, pro meč bolesti, který tenkrát pronikl její duši, slituj se nad námi v našich bolestech a trápeních, tělesných i duševních a dej nám útěchu v čase soužení a útrap, zvláště pak v hodině naší smrti.  Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 

† † †
 
7. Kristova žízeň

Ó Ježíši, bezedná Studnice dobroty. Ty jsi v nesmírné lásce zvolal na kříži: „Žízním - po spasení lidského pokolení! Snažně Tě prosím, milovaný Ježíši, rozněť v našich srdcích žádost po všem, co je Bohu milé a uhas v nás úplně žízeň po hříšné tělesné žádostivosti a žár zálib světských.  Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 

† † †
 
 
8. Kristův nápoj

Ó Ježíši, Sladkosti srdcí a nesmírná Lahodo duší.  Pro hořkost octa a žluči, jež jsi na kříži okusil pro nás, dopřej nám, s pokorou Tě prosím, abychom v hodině smrti s láskou přijali Tvé Tělo a Tvou Krev pro útěchu a uzdravení svých duší.  Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 

† † †
 
 
9. Kristův výkřik úzkosti na kříži

Ó Ježíši, Moci královská a Radosti mysli. Připomeň nám bolest a úzkost, jež jsi vytrpěl, když jsi z hořkosti smrti, za posměšného spílání Židů, zvolal velikým hlasem: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil“! Pro tuto úzkost, vroucně prosím, abys nás  neopouštěl v našich bolestech a úzkostech. Pane a Bože náš.  Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 

† † †
 
 
10. Kristovy četné rány

Ó Ježíši, Alfo a Omego, Živote a Sílo každého času. Připomeň nám, že ses pro nás od hlavy až k nohám pohroužil do tůně bolestí a utrpění. Pro šíři i délku Tvých ran, pokorně Tě prosím, nauč nás, tonoucí příliš v hříších, plniti v celé šíři a s pravou láskou všechna Tvá přikázání.  Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 

† † †
 
11. Kristovy hluboké rány

Ó Ježíši, nejhlubší Propasti milosrdenství. S láskou Tě prosím, pro hloubku Tvých ran, jež pronikly až do dřeni Tvých kostí a útrob, vynes nás, tonoucí příliš v hříších, až k Svému srdci a až by se utišil Tvůj hněv, Pane, ukryj nás ve skrýši Svých ran.   Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 

† † †
 
12. Kristovy krvácející rány

Ó Ježíši, Zrcadlo pravdy, Znamení jednoty a Pouto lásky. Připomeň nám a pomni nesčetných Svých ran, jimiž jsi byl od hlavy až k nohám poset a nejsvětější Krví Svou zbarven. Jaké nezměrné bolesti jsi za nás, na Svém přečistém Těle vytrpěl! Milosrdný Ježíši, co jsi měl ještě učinit a neučinil jsi? S vroucí láskou Tě prosím, vepiš všechny Své rány Svou nejdražší Krví do našich srdcí, abychom v nich četli Tvou bolest a spatřili Tvou smrt; abychom stále, až do konce života, trávili čas v díků konání.  Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 

† † †
 
13. Kristova poslední úzkost

Ó Ježíši, Lve nejsilnější, Králi nesmrtelný a nepřemožitelný. Připomeň nám bolest, kterou jsi vytrpěl, když všechny síly Těla i Srdce Tvého Tě úplně opustily a když, nakloniv hlavu, řekl jsi: „Dokonáno jest!“ Pro tuto úzkost a bolest, pokorně a vroucně Tě prosím, smiluj se nad námi při dokonání našeho posledního zápasu, kdy duše každého z nás bude sklíčena a duch zarmoucen.  Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 

† † †
 
14. Kristova smrt

Ó Ježíši, jednorozený Synu Nejvyššího Otce, Záře a Obraze Jeho podstaty. Připomeň nám a pomni oné naprosté oddanosti, v níž jsi Otci Svému odevzdal Svého ducha slovy: „Otče, v ruce Tvé poroučím ducha Svého“! A s tělem rozdrásaným a srdcem pukajícím, s velkým výkřikem otevřels útroby Svého milosrdenství. Za naše vykoupení jsi vypustil duši. Pro tuto nejdražší smrt, Tě pokorně prosím, Králi svatých, posilni nás k odporování ďáblu, světu, tělu, abychom světu odumřeli, Tobě živi byli a v poslední hodině našeho skonání přijmi ducha každého z nás, jako poutníka k Tobě se vracejícího.  Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 

† † †
 
 
15. Kristovo poslední a úplné vylití krve

Ó Ježíši, pravý a plodný vinný kmeni, přetékající vylitou Krví, kterou jsi přehojně prolil, tak, jako hrozen v lisu. Z boku, kopím probodeného, vycedil jsi nám Krev a Vodu k napojení, že v Tobě ani kapky nezůstalo. A posléze, jako kytička myrhy, visel jsi na kříži mezi nebem a zemí. Tělo Tvé jakoby pomizelo, vlhkost Tvých útrob vyschla, dřeň Tvých kostí zvadla. Pro toto přehořké umučení a vylití Tvé drahocenné Krve, s pokorou a láskou Tě prosím, dobrotivý Ježíši, přijmi duši každého z nás v posledním zápase smrti.  Amen

Otče náš… Zdrávas Maria… (Který byl zbičován a odsouzen)

 

† † †

 
Závěrečné modlitby:
 
I. Ó sladký Ježíši, zraň vzpomínkou na Svá utrpení naše srdce tak, aby slzy kajícnosti byly nám chlebem ve dne i v noci a obrať nás zcela k Tobě, aby naše srdce Ti byla milá a příjemná a skonání života takové, abychom si po smrti zasloužili Tebe chválit se všemi Svatými na věky. Prosím Tě, Bože, přijmi naše oběti, modlitby, myšlenky, slova i skutky, přijmi každý náš dech a každý puls naších srdcí a dej, abychom tak spolu s obětí Tvého Syna na kříži a mší svatou, přispěli(y) i my k obrácení hříšníků, spáse světa a k vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie.   Amen
 
† † †
 

II. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce našeho Krále, miluji Tě a chci Tě milovat láskou, jakou jsi nás Ty naučil - za sebe, za naše drahé a za celý svět. Můj Ježíši, Tvému Srdci s důvěrou svěřuji všechny své úmysly které nosím v srdci a v mysli. Shlédni na ně a učiň, jak Ty sám rozhodneš. Spoléhám na Tebe, ó Ježíši, svěřuji se Ti a zcela a plně se Ti odevzdávám. Vždyť jsem si jist(a), že mě nezklameš. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, vím jak moc mě a každého člověka miluješ! A proto věřím, že jakkoliv učiníš, učiníš tak z lásky a je to dobré. Je to to nejlepší i tehdy, kdy já to dobré nevidím, jelikož to nedokážu právě pochopit. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, miluji Tě a prosím Tě - přijď Království Tvé!

 

    

 

TOPlist