Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 22.06.2018 08:33:39 

Má víra - domov mé duše

» Myšlenky na červen 2018 »

   
 
Sebrané myšlenky dne - červen 2018
 

 

 

Myšlenky na pátek 1. 6. 2018:

 Je absurdní oddělovat lásku ke Kristu od církve. Poselství evangelia dostáváme v církvi a svoji svatost vytváříme v církvi, naše cesta je v církvi.
 Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno
 Fíkovník, který nenese ovoce, je pro mě varováním. Podobně jako „zaneřáděné“ nitro chrámu mé duše. Co je potřeba ze mě vyhnat, vymrskat?

(Komentář: Mk 11,11-25)

Myšlenky na sobotu 2. 6. 2018:

 Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj, učí nás lásce a naplňuje radostí.
 Pavel napsal: „Kdyby … vztah s Bohem mohl vzejít z dodržování zákona … Kristus by zemřel zbytečně“ (Galatským 2:21, přel. z angl.).
 Na záludnou otázku odpovídá náš Pán tak, jak to dovede jenom on. Chci se vyvarovat toho, abych druhé uváděl do úzkých. Ale k těm, kdo mi chtějí uškodit, kéž najdu správná slova!

(Komentář: Mk 11,27-33)

Myšlenky na neděli, 3. 6. 2018:

 Abys odpustil, rozjímej trpícího Ježíše. Abys nechoval zášť vůči bližnímu, rozjímej trpícího Ježíše. Skryj svůj život s Kristem v Bohu.
 Když začínáš soudit ostatní, upíráš jim tutéž milost, kterou můžeš sám potřebovat, ještě než skončí den.
 Co znamená slavit den Hospodinův? Pro křesťany se klíčovou stala oslava Božího vítězství nad zlem, hříchem a smrtí. To nastalo vzkříšením den po sobotě. Jde tedy o oslavu. Proto Bůh vyzývá k odpočinku. Co dnes tento pojem znamená? Práce v současné době má v mnoha případech odlišnou podobu, než v době kočovníků na polopoušti. Podmínky současného světa značně mění formy odpočinku, avšak stále platí: je to den věnovaný Bohu a blízkým. Ne práci, obchodu či starostem.

» Nedělní čtení »

Myšlenky na pondělí, 4. 6. 2018:

 Křesťanská svoboda a křesťanská poslušnost jsou poddajností Božímu slovu. Znamená to mít odvahu rozlišovat, co činí Duch svatý v mém srdci, co chce Duch svatý v mém srdci, kam mě vede Duch svatý v mém srdci.
 Chceš-li pomáhat lidem, musíš být připraven. Nemůžeš totiž dávat něco, co sám nemáš, říkat něco, co nevíš, sdílet něco, co necítíš. Nemůžeš rozdávat z prázdnoty.
 Poznání, sebeovládání, trpělivost, zbožnost – nejsou oddělené „disciplíny“, ale proces směřování k našemu Pánu. A to vše vyústí v lásku!

(Komentář: 2 Petr 1,2-7)

Myšlenky na úterý 5. 6. 2018:

 K vedení dialogu je třeba mírnosti, ne křiku. Musíme tak jednat, protože jen tak se pěstuje pokoj: v pokoře, poníženosti, ve snaze vidět v druhém vždy Boží obraz.
 Když pomáháš, tak pomáhej, ale nikdy neovládej;
 Když čekám na spravedlnost, často netrpělivě a s bolestí v srdci, musím začít u sebe. Snažit se sám žít bez úhony…

(Komentář: 2 Petr 3,12-15a.17-18)

Myšlenky na středu 6. 6. 2018:

 Poselství evangelia dostáváme jako dar a máme jej předávat jako dar, a nikoliv jako nějakou svou věc. Je to obdržený dar, který dáváme.
 Řecké slovo „vyznání“ znamená „souhlas s Bohem“. Když vyznáváme naše hříchy, souhlasíme s Bohem ve všem, co o hříchu v našich životech říká a co zjevuje skrze své slovo a Ducha svatého.
 Pavel, sám ve vězení, naléhavě svěřuje svému duchovnímu synovi, Timotejovi, co považuje za podstatné. Církev roste i dnes skrze ty, kdo jsou umlčováni a bezbranní. I dnes má Pán dost moci, aby ochránil, co svěřil své církvi.

(Komentář: 2 Tim 1,1-3.6-12)

Myšlenky na čtvrtek 7. 6. 2018:

 Kdy došlo naposledy k mému setkání s Ježíšem Kristem, které mne naplnilo radostí? Vraťme se k tomu setkání. A setkejme se znovu s Pánem a jděme touto krásnou cestou, na níž má on růst a my se umenšovat.
 Vyznání je často bolestivé, ale udržuje vztah s naším nebeským Otcem čistý, otevřený a osobní. Pokud to neděláme, není to tak, že nás Bůh přestává milovat, ale v nás narůstá pocit, že už před něj nemůžeme důvěrně předstoupit.
 Pavlův pokyn „nehádat se o slovíčka“ je i dnes aktuální. I ve svobodě bychom si totiž měli uvědomit, že Boží slovo spoutáno není!

(Komentář: 2 Tim 2,8-15)

Myšlenky na pátek 8. 6. 2018:

 Nemodlit se znamená zavírat dveře Pánu, aby nemohl nic dělat. Avšak modlitba tváří v tvář problému otevírá dveře Pánu, aby vstoupil, aby věci napravil, protože on to umí zařídit a znovu uspořádat.
 Brýle, přes které se díváš, určují, co vidíš a jak vidíš. Když se díváš skrze zvětšovací sklo závisti, dráždí tě každé požehnání, kterého se dostalo jinému. Když se díváš skrze objektiv odsuzování, mluvíš tvrdě a jednáš nemilosrdně. Když hledíš skrze čočky strachu a nedůvěry, ztrácíš příležitost uvolnit Boží moc, protože mu stavíš zbytečná omezení. Když se podíváš do objektivu sobectví, uvidíš nejprve vždy sám sebe a tvoji blízcí tím budou trpět. Když se díváš přes sklo negativismu a cynismu, lidé se ti začnou vyhýbat, protože se vedle tebe necítí dobře.
 Všechny poklady vědy, umění jsou obsaženy v nejniternějším bytí Ježíše, Božího Syna. Po jeho smrti z otevřeného boku vyvěrají výzvy (invokace, zvolání) litanií, nad kterými se chci zvlášť zamyslet.

(Komentář: Jan 19,31-37)

Myšlenky na sobotu 9. 6. 2018:

 Pokud tě myšlenka či touha vede cestou pokory, ponížení, služby druhým, je Ježíšova. Ale vede-li tě na cestu soběstačnosti, marnivosti a pýchy, Ježíšova není.
 Ať už jsme si toho vědomi, nebo ne, v každém okamžiku naší existence se setkáváme s Bohem, který se snaží přitáhnout nás k vědomému vzájemnému vztahu. A nikdy nevíte, kde nebo skrze koho promluví.
 Mateřské srdce Panny Marie soucítí se všemi, kdo hledají Ježíše. Maria dobře ví, co znamenají pro člověka nejistoty. Je nám tak blízko!

(Komentář: Lk 2,41-51)

Myšlenky na neděli, 10. 6. 2018:

 Prosme Ducha svatého o milost, abychom byli apoštolsky horliví. A budeme-li přitom druhé znepokojovat, ať je veleben Pán.
 Když začínáš rozpoznávat, že Bůh promlouvá do tvého života, můžeš na to být už duchovně připraven, nebo můžeš být naopak ve stavu naprosté nevědomosti
 Nejednou jsme to zažili, že údajní odborníci přesně vědí, že… Mají, prý, klíč k Ježíšově moci uzdravovat: Jedná mocí největšího z démonů. Ježíš snadno vysvětluje, jak je takový argument hloupý. V příměru o silákovi však skrytě zaznívá otázka, kdo je tedy tak silný, aby siláka přemohl? Ten, kdo koná zázraky uzdravení! Ježíš je mocnější než kníže démonů! Tato neochota vidět pravdu se stává kamenem úrazu nejen pro farizeje, ale i pro nejbližší – rodinu a příbuzné. Pochopí, kým Ježíš je?

» Nedělní čtení »

Myšlenky na pondělí 11. 6. 2018:

 Postoj člověka, který chce naslouchat Božímu slovu, je dvojí: za prvé pokora, za druhé modlitba. Pouze s pokorou a v modlitbě můžeme pokračovat v poslušnosti Božímu slovu a jeho naslouchání.
 Nehledej Boha jen na vrcholu svých velkých úspěchů, hledej ho také ve svých problémech.
 „Křesťané, kristovci“. Poprvé nás takto nazvali v Antiochii. Kéž dokážeme svého Pána dobře reprezentovat i v našem století!

(Komentář: Sk 11,21b-26; 13,1-3)

Myšlenky na úterý 12. 6. 2018:

 Bůh nás očekává. Bůh čeká a také odpouští. Je Bohem milosrdenství, neomrzí jej odpouštět.
 Teolog Frederick Buechner řekl: „Pro Boha není žádná událost natolik všední, aby sis myslel, že ho v ní nemůžeš potkat, ať už si toho budeš vědom, či ne.“
 Měli bychom mít víc sebevědomí a ukazovat společnosti Kristovo světlo, které je v každém z nás; pokud jej totiž lidé neuvidí, budou jej hledat jinde.

(Komentář: Mt 5,13-16)

Myšlenky na středu 13. 6. 2018:

 Modlitba nám mění srdce. Dává nám lépe pochopit, jaký je náš Bůh.
 Není snadné být křesťanským rodičem ve světě, kde tlak vrstevníků vyvolává pocit, jako by tě drtila síla miliónu kilogramů na čtvereční centimetr; ve světě, kde hodnoty jsou na nejnižší úrovni a nemorálnost je na maximu.
 Ježíšovo naplnění Tóry mělo jinou podobu, než čekali jeho současníci. Kéž jsem připraven korigovat své zaběhlé představy o křesťanství, o církvi.

(Komentář: Mt 5,17-19)

Myšlenky na čtvrtek 14. 6. 2018:

 Nelze evangelizovat bez dialogu. Je třeba ztrácet čas s druhým člověkem, poněvadž Bůh chce, abys mu hlásal evangelium a předal mu tu nejdůležitější zprávu, zprávu o Ježíši.
 Jestli chceš své děti vést ke Kristu, pak začni, když jsou děti malé, a každý večer jim čti biblické příběhy. Ať tě slyší, když se za ně modlíš, aby osobně poznaly Ježíše, a neustále mu děkuj za to, že zemřel za jejich hříchy.
 Předtím, než se spojím s Kristem, mám i já povinnost smířit se s lidmi. Do pozdravení pokoje chci zahrnout i ty, kteří nejsou momentálně přítomní a které „nemusím“… Jen tak je možné communio – společenství, přijímání Jeho Těla.

(Komentář: Mt 5,20-26)

Myšlenky na pátek 15. 6. 2018:

 K poznání Ježíše je nutné otevřít trojí bránu. První brána: modlit se k Ježíši. Druhá brána: oslavovat Ježíše. Třetí brána: napodobovat Ježíše. Vzít si evangelium a následovat jej.
 Jestli chceš své děti vést ke Kristu, a bereš je do církve, pak jim vysvětli, co pro nás představují různé rituály a roční období (křest, večeře Páně, Velikonoce a Vánoce) a proč je dodržujeme a slavíme.
 Ježíš mě vede na hlubinu. Pouhé dodržování toho, co je v Zákoně, nestačí. Na prvním místě je chtít dobro pro druhého. To je čistota srdce!

(Komentář: Mt 5,27-32)

Myšlenky na sobotu 16. 6. 2018:

 Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj, učí nás lásce a naplňuje radostí.
 Když je v našem srdci Duch svatý, nikdo nám nemůže vzít náš pokoj.
  Jestli chceš své děti vést ke Kristu, pak citlivě odpovídej na každou duchovní otázku, kterou ti položí, a udělej si čas, abys na jejich dotazy odpověděl způsobem, který je pro ně srozumitelný.
 Přísaha, braní si svaté věci za svědka, je zbytečná, pokud mám Boha ve svém srdci. A pokud jej mám „v sobě“, on se sám projeví v mém postoji. Nedám tak Zlému šanci!

(Komentář: Mt 5,33-37)

Myšlenky na neděli, 17. 6. 2018:

 Vztah lásky mezi Synem a Otcem je vztahem lásky mezi ním a námi. A po nás žádá, abychom zůstávali v této lásce, která přichází od Otce.
 Jestli chceš své děti vést ke Kristu, kupuj jim křesťanská DVD a knihy, které jim představí biblické pravdy na jejich úrovni.
 Nejednou můžeme propadnout pocitu, že v dnešní době se evangelium nemůže rozšířit. Nicméně mnohem důležitější je pohled upřený na Boha. On je hlavní silou evangelia, nikoli lidská obratnost. Bůh nás ujišťuje, abychom se nebáli opřít se o víru, i když se jeví jako malá. A platí to také o nás samotných. Odevzdat svůj život víře, jakkoli se zdá drobná ve srovnání s ostatními úkoly, přinese našemu životu velký užitek.

» Nedělní čtení »

Myšlenky na pondělí, 18. 6. 2018:

 Křesťan bez radosti buď není křesťan, nebo je nemocný.
 Jestli chceš své děti vést ke Kristu, pak důvěřuj Duchu svatému, že ti dá moudrost, abys jim v pravý čas řekl evangelium; neustále se modli za jejich spasení.
 Nastavení „druhé tváře“ neznamená nechat se otloukat. Spíš nastavit špatnosti zrcadlo a tak ji usvědčit! Ano, a udělat tím vždy „něco navíc“.

(Komentář: Mt 5,38-42)

Myšlenky na úterý 19. 6. 2018:

 Je-li tvůj poklad v bohatství, samolibosti, moci a pýše, bude tvé srdce uvězněno tam. Ježíš chce, abychom měli srdce svobodné. To je poselství dneška.
 Jestli chceš, aby tvůj život měl význam, žij tak, aby svět byl rád, že jsi tady. Byl jsi stvořen a vykoupen, abys konal dobré skutky, které ti Bůh připravil a až budeš stát před Bohem, on se tě zeptá, jak dobře jsi splnil svůj úkol a podle toho tě odmění.
 Církev vítězí nad svými nepřáteli právě tím, že se za ně modlí. Dnes mě Pán znovu zve k dokonalosti – chce opravdu, abych byl Jeho obrazem.

(Komentář: Mt 5,43-48)

Myšlenky na středu 20. 6. 2018:

 Ježíšův pohled tě vždycky pozvedne. Je to pohled, který tě nikdy neopustí, nikdy tě nesrazí, nikdy tě nepokoří. Pohled, který dává růst a pobízí k tomu, abys šel kupředu.
 Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. (Mt 6,1-6.16-18)
 Můj vztah k Bohu je maximálně intimní a důvěrný. Právě ve skrytosti se mohu připravit na společné slavení s celou církví! Pocta vzdávaná veřejně pak bude upřímnější.

(Komentář: Mt 6,1-6.16-18)

Myšlenky na čtvrtek 21. 6. 2018:

 Necháme si psát svůj život Bohem, anebo si jej chceme psát sami? Jsi schopen nacházet Boží slovo v každodenních událostech, anebo se řídíš vlastními idejemi?
 Bůh od nás očekává, že budeme připraveni reagovat na každou jeho výzvu. Někdy je jednoduchá, jako odbočit ze své cesty a milovat svého souseda, jindy je to výzva přestěhovat se na druhou stranu světa.
 Vezmu Pána za slovo: kéž nás v našich pokušeních neopouští! Zamyšlení nad tolikrát již vyřčenými prosbami mě má přivést k hlubšímu pohledu na modlitbu Páně.

(Komentář: Mt 6,7-15)

Myšlenky na pátek 22. 6. 2018:

 Obtížnější než milovat Boha je dovolit, aby on miloval mě. Oplácet tolik lásky znamená otevřít své srdce a nechat se milovat.
 Pokud si myslíš, že ty sis vybral Boha, pak se ještě jednou zamysli! To Bůh si vybral tebe! Aby ti požehnal a aby tebe učinil požehnáním pro druhé
 Čistý, jednoduchý pohled je výzvou společnosti, která tolik věcí zastírá, komplikuje a snaží se, aby pravda nevyšla najevo. I zde může Ježíšův pohled uzdravovat!

(Komentář: Mt 6,19-23)

 

 

Myšlenky jsem posbírala na těchto stránkách:


 

   

 

 

 

TOPlist