† † †
Sebrané myšlenky dne - prosinec 2012

† † †Myšlenky na sobotu, 1. 12.

   Láska nám umožňuje loučit se se svým mládím až do konce života.
   Netečnost, s jakou přistupujeme ke mši svaté, je neslučitelná s oslavou, při níž se setkáváme se samotným Bohem.
   Člověk účtuje osudu vždycky to, co mu schází, dvojnásob tak vysoko jako to, co má.

(farnost Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem)

Myšlenky na neděli, 2. 12.

   Někteří lidé by raději zemřeli, než by mysleli. A také to tak dělají.
   Každé zrno, které si je vědomo zvláštnosti svého druhu, musí najít takovou půdu, v níž by mohlo vzejít.
   Všechny zbožné skutky, modlitby či oběti mají smysl jen tehdy, jsou-li nerozlučně spjaty s úsilím o vlastní proměnu a se službou potřebnýmVšechny zbožné skutky, modlitby či oběti mají smysl jen tehdy, jsou-li nerozlučně spjaty s úsilím o vlastní proměnu a se službou potřebnýmVšechny zbožné skutky, modlitby či oběti mají smysl jen tehdy, jsou-li nerozlučně spjaty s úsilím o vlastní proměnu a se službou potřebným.

(farnost Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem)

Myšlenky na pondělí, 3. 12.

   Devadesát procent všech hádek způsobuje pouhá intonace hlasu.
   Radost je důvěřivá, opravdová, je jako ruka, která spočívá v ruce někoho jiného...
   „Choďme v Hospodinově světle!“ – co to pro mne konkrétně znamená? Kam potřebuji vpustit Hospodinovo světlo, kde je v mém životě tma, kterou potřebuji rozehnat?

(Komentář: Iz 2,1-5)

Myšlenky na úterý, 4. 12.

   Autorita vždy vyžaduje poslušnost.
    K Bohu nepřicházíme na zkoušku, na rok. Rozvíjejte svou inteligenci a svou energii. Připravte se na to, že je budete realizovat pomalu a trvale. Tak se uskutečňuje věrnost.
   Spravedlnost je častým slovem v adventních úryvcích. O ni máš usilovat i ty, i na tobě záleží, aby se uskutečňovalo slovo: „Poznání Hospodina naplní zemi.“

(Komentář: Iz 11,1-10)

Myšlenky na středu, 5. 12.

   Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
   Pro život v jednotě s Bohem je třeba zároveň velice spoléhat na Boha – neboť vše, absolutně vše pochází od něho a dostává se nám toho zdarma.
   Doufám v Hospodina? Čekám od něj vůbec něco?

(Komentář: Iz 25,6-10a)

Myšlenky na čtvrtek, 6.12.

   Hladový spisovatel je historický anachronismus. Mám vyzkoušeno, že se mi líp píše, když se najím.
   Vše je třeba konat s vytrvalostí – protože milosti jsou dávány pouze lidem velkorysým, těm, kteří se dokáží obětovat, kteří po milostech dychtí.
   Téma naděje pokračuje: „Hospodin je skála navěky.“ – Jakou píseň zazpíváš ty o Bohu, o jeho spáse, o jeho pevnosti, o jeho péči o tebe?

(Komentář: Iz 26,1-6)

Myšlenky na pátek, 7. 12.

   Láska člověka k člověku se často rozptyluje jako dým z chladnoucího krbu.
   Váš postoj musí být vždy dvojí: za prvé se pokorně modlit a vzývat Boha, za druhé rozvíjet taktní neústupnost.
   Zaslíbení pro ty, kteří znají své slabosti, svoje hříchy a jsou ochotni se navrátit k Bohu, vrhnout se do jeho náruče a nechat se uzdravit, přijmout odpuštění.

(Komentář: Iz 29,17-24)

Myšlenky na sobotu, 8. 12.

   Minulost se mění podle přítomnosti.
   Při všech důležitých prosbách postavte na první místo Matku Boží.
   Chval spolu s Marií svého Pána za přijetí za jeho děti, za vyvolení „být svatí a neposkvrnění v lásce“ a pros o růst v uskutečňování tohoto vyvolení i na Mariinu přímluvu.

(Komentář: Ef 1,3-6.11-12)

Myšlenky na neděli, 9. 12.

   Přátelství nemá být celním úřadem na vybírání povinných dávek, ale zdrojem radosti a krášlení života.
   Jestliže se každý člověk musí bránit tomu, aby podléhal potěšení z věcí povrchních, musí se rovněž bránit tomu, aby utíkal od věcí zásadních jen proto, že jsou provázeny těžkostmi.
   Kolikrát se sami ptáme, co se dá změnit, posunout či udělat jinak, aby Bůh v našem životě skutečně figuroval. To může být zcela falešné. Bůh v našem životě figuruje už proto, že jsme jeho stvoření. Ale mnohdy mu nedovolíme jednat. Jednak svojí neochotou či strachem uvěřit, jednak množstvím představ, jak by to mělo být správně. V neposlední řadě si pak vlastní život zastavíme množstvím překážek, které se jen obtížně překonávají. Má-li přijít Pán, musí tu být cesta, po níž lze vstoupit. Jak vypadá tato cesta do našeho života?

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 10. 12.

   Nadsvětelná rychlost existuje. Ale mohou se jí pohybovat jen samé pošetilé věci.
   Mít vůli spočívá tom, že se přeneseme přes první zklamání a vytrváme.
   Co na tom záleží, že nebudeš nikdy má! Jediné, na čem záleží je skutečnost, že tě mohu věčně zbožňovat a ctít.

(H.Miller)

Myšlenky na úterý, 11. 12.

   Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost.
   Co se týká modlitby a práce osobní i vykonané v rámci vaší profese, buďte tvrdí a vytrvalí, chraňte se ústupků.
   Je lepší být krásná, než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí, než myslí.

(Neznámý)

Myšlenky na středu, 12. 12.

   V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.
   Je třeba se živit úměrně ke své únavě a modlitba musí odpovídat míře našich těžkostí.
   Nevím co dělám, ale zatím to vychází.

(Orcist)

Myšlenky na čtvrtek, 13. 12.

   Není třeba umění ze života a pro život, ale umění jakožto součást života.
   Jestliže se nemůžeš modlit, přemílej pořád totéž! A snaž se to pochopit.
   Rozsprostřel jsem své sny pod tvé nohy, našlapuj prosím lehce.

(Rašovský Petr)

Myšlenky na pátek, 14. 12.

   Hloupému člověku mohou být i vědomosti škodlivé.
   Neumdlévejte ve svém úsilí, buďte upřímní, neztrácejte odvahu a chraňte své síly, své veliké rezervy.
   Jsou tři druhy hodnot, které potřebujete v jakékoli práci na světě: kapitál, vědomosti a svoboda.

(Tomáš Baťa)

Myšlenky na sobotu, 15. 12.

   Příroda bez lidí nemá půvab.
   Jestliže bylo vždycky nutné při hledání Boha stát se malým, pokorným, mírným, tím spíše je to nutné v době dnešní, plné pochyb a střetů.
    Jak docílíte toho, aby s vámi lidi sdíleli vaše hodnoty? Jednoduchá odpověď! Najděte takové, které je již sdílí.

(Kjell A Nördström)

Myšlenky na neděli, 16. 12.

   Teprve moudrost stáří nás naučí říkat – nevím.
   Máte-li v úmyslu žít pro Boha, musíte být připraven spolknout rozličné věci, které jako by do pokrmu ani nepatřily. Proto šťastní jsou ti, kteří nemají příliš hrdou povahu.
   Bůh vstupuje do našich životů. Ale naše představy o jeho příchodu, jednání, řešení situací se mnohdy liší od skutečnosti, která nastane. A to je spojeno s naším zklamáním, že Bůh nesplnil naše prosby. Ale když sledujeme všechny události, zdá se, že očekávání splnil a to v mnohem větší míře! Jsme uprostřed adventní doby, připojme se k volání mnoha generací a prosme: Pane, přijď a staň se vládcem skutečností, i když to možná nebude podle našich představ.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 17. 12.

   Může láska obstát i díky něčemu jinému než vzájemnému obětování?
   Naším povoláním je poznávat Někoho, umět s Ním hovořit, pronikat do jeho plánů s lidmi a tyto plány si brát za své.
   Nejsnadnější způsob, jak přimět lidi, aby sdíleli vaše hodnoty je přijímat ty, kteří je již sdílí.

(Jonas Ridderstrale)

Myšlenky na úterý, 18. 12.

   Jaro je krásné pro toho, kdo zažil dlouhou zimu.
   Nezanedbávejte všechna ta malá odříkání, která se vám každodenně nabízejí.
   Hodnoty jsou magnetické. Hodnoty přitahují.

(Jeff Bezos)

Myšlenky na středu, 19. 12.

   Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.
   Pokora, prostota, poslušnost, to jsou bohatství srdce, která lze závidět svatým a dětem.
   Silné hodnoty vytvářejí silnou kulturu.

(Neznámý autor)

Myšlenky na čtvrtek, 20. 12.

   Klepy jsou pravý důvod k žárlivosti, nevěra je až druhořadá
   Přestaňte se zhlížet ve svých úspěších; od nynějška se starejte o to, jak byste mohl být užitečný svou službou, svým mlčením a svou oddaností.
   Kultura je důsledkem způsobu, jakým si vedete a jak řídíte firmu.

(Larry Bossidy)

Myšlenky na pátek, 21. 12.

   Tajemství úspěchu je jednoduché. Uvědomit si hranice svých možností a pak je překročit.
   Každý křesťan společně s křestní vodou přijal pozvání k následování: ničemu nedávat přednost před Ježíšem, následovat Ježíše bez výhrad, úzce k Němu přilnout.
   Jaké zlo budete tolerovat záleží na tom po jakém dobru toužíte.

(Richard Sennett)

Myšlenky na sobotu, 22. 12.

   Žena, která nemůže být hvězdou na nebi, chce být aspoň petrolejovou lampou doma.
   V přijímání eucharistie je zárodek věčného života.
   Vol, co děláš. Potom budeš vždy dělat, co jsi zvolil.

(Neznámý autor)

Myšlenky na neděli, 23. 12.

   Svornost, věrnost a stálost jest pevnost nepřemožená.
   Projevujte úctu Matce Boží. Ona vám pomůže, abyste vytrvali a povede vás stále dál k důvěrnému spojení se svým božským Synem.
   Hodnoty vedou k jednotě i ke konfliktům.

(Kjell A Nördström)

Myšlenky na pondělí, 24. 12.

   Dnes se vám narodil Spasitel – Kristus Pán.
   Eucharistie je nám přístupná třemi způsoby: prostřednictvím mše svaté, svatého přijímání, a nakonec neustálou skutečnou Přítomností.
   Člověk je tím, v co věří.

(A.P.Čechov)

Myšlenky na úterý, 25. 12.

   Hle zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
   To nejlepší ze svého času věnujme Eucharistii.
   Lidé, kteří mají nějaký sen, odejdou tam, kde ho mohou realizovat. Peníze nejsou všechno. Ideje a ideály dosud nevymřely.

(Udo Zander)

Myšlenky na středu, 26. 12.

   Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidmi velké divy a znamení.
   K tomu, abychom toužili po pokrmu, který vede k věčnému životu, je nejprve třeba toužit po věčném životě.
   Nic není dobré nebo špatné. To z toho dělá až naše přemýšlení.

(William Shakespeare)

Myšlenky na čtvrtek, 27. 12.

   S láskou je to jako s kalamářem – po letech inkoust vyschne, ať píšeme, nebo ne.
   Cíl přitahuje a dojímá: ten mobilizuje a zve. Je třeba mít velikou duši na to, abychom vytrvale, i během potíží při závodu, mysleli na cíl, na odměnu.
   Existuje jen jediný způsob, jak si poradit s životem, a to najít onen soubor hodnot, které nepodléhají módním trendům, které se nikdy nemění a budou neustále rodit ovoce v tom smyslu, že nám i uprostřed velice nejistého světa přinesou klid, zdraví a jistotu.

(Thomas Hora)

Myšlenky na pátek, 28. 12.

   Dílo musí vyslovovat pravdu. Pravdu z lásky k přírodě a železné sebekázně.
   Na naše nebe musíme myslet stejně často, jako myslíme na Boha. Musíme naše nebe milovat stejně, jako milujeme Boha.
   Život je cenina a je udržitelný jen tak dlouho dokud má nějaký účel, který jej zhodnocuje.

(Zig Ziglar)

Myšlenky na sobotu, 29. 12.

   Chodím celé dny a nepromluvím – je to nejlepší lék pro ducha, nervy a mozek.
   Žádej po svém srdci, aby dávalo Bohu všechno, co může dát, a stále víc.
   Jsou v životě chvíle, kdy je nesmírně důležité věřit v něco většího než jste vy sami.

(Zig Ziglar)

Myšlenky na neděli, 30. 12.

   Myšlenky sluneční naděje létají velice čile. Je to kraj ticha, který jim dává volnost širého prostoru.
   Kontemplativní láska přesně vzato vyžaduje, abych při všem, co si myslím a co konám pro druhé i pro sebe, měl neustále na vědomí, že v první řadě je tady Bůh.
   Když dvanáctiletý Ježíš není tři dny k nalezení, musí být v tom, co patří jeho nebeskému Otci. Jejich vztah tedy není Ježíšovým dětstvím jakkoli porušen či přerušen. I my máme respektovat rozhodnutí našich blízkých a není vždy možné tuto cestu přetnout našimi plány, byť jsou sebelépe myšleny. Rodina může dobře fungovat jen tehdy, když v ní platí tolerance, odpuštění, ale i vzájemná snaha budovat společné dobro. Jen tak je radostí se v takové rodině ohřát vzájemnou vřelostí a dobrotou. Jak my sami jsme ochotni brát vážně „cesty“ našich dětí či vnoučat, anebo rodičů?

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 31. 12.

   Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.
   Ruka, která nás k modlitbě přivádí a která nás má k tomu, abychom v ní setrvali a neopustili ji, je ruka Přítele, který miluje víc než my, protože je také ušlechtilejší než my.
   Jsou tu poslední hodiny roku, kterým tě provázel Svatý svým Duchem – vzdej mu chválu, předlož před něj celý tento rok a děkuj za všechny milosti, za jeho péči a doprovázení.

(Komentář: 1 Jan 2,18-21)