† † †
Sebrané myšlenky dne - květen 2012

† † †Myšlenky pro úterý 1. 5.
     Velký rozum je často s šíleností blízce spřízněn.
     V moci jazyka je život a ne smrt jen proto, že jazyk není jen nástrojem chuti, ale hlavně řeči.
     Co mně může bránit v tom, abych přijímal Ježíše, jeho učení (už jsem to tolikrát slyšel, tolikrát zkusil uskutečnit, vadí mi osoba hlasatele, ...)?

(Komentář: Mt. 13,54 - 58)

Myšlenky pro středu 2. 5.

     Pán Bůh Vám jistě pomůže a ani v těžkých zkouškách Vás neopustí, budete-li mít na zřeteli jen Jeho čest, Jeho zalíbení a Jeho vůli.
     Modli se dnes za ty, kteří mají nějakou službu v církvi, kteří byli povoláni vést, posláni hlásat, kteří mají učit a doprovázet. Pros za jejich vytrvalost, za jejich víru, za dary Ducha pro jejich službu.

(Komentář: Sk. 12,24 - 13,5a)

Myšlenky pro čtvrtek 3. 5.

     To v čem každá bytost liší, je život, a to, v čem jsou všechny stejné, je smrt.
     Mějte jen odvahu a více důvěry v Boha, pak půjde vše lépe!
     Rozjímej dnes o tom, kde ve svém životě nacházíš Krista jako cestu, pravdu a život, kde je posilou pro tvoji cestu, pro setrvávání v pravdě, pro naplněný – smysluplný – život.

(Komentář: Jan 14,6 - 14)

Myšlenky pro pátek 4. 5.

     Slovo dělá muže. A věta ženu.
     Nikdy nesmíme klesat na mysli, i když na nás doléhají kříže a křížky.
     Možná máš ve svém životě chvíle, oblasti, kde nepoznáváš Ježíše, kdy nepoznáváš, „kdo Ježíš je“. Předlož je svému Pánu, pros o porozumění, o uzdravení, o vysvobození – vždyť jsi jeho milovaný syn, jeho milovaná dcera.

(Komentář: Sk 13,26 - 33)

Myšlenky pro sobotu 5. 5.

     Mobilizace inteligence lidského rodu představuje sepětí rozumu, vzdělání a svědomí.
     Snažme se odhalit gram zlata, který je skryt v každém člověku.
     „Učedníci byli plní radosti a Ducha svatého“ – tato výpověď má být výpovědí i o mně. Prožil(a) jsem Velikonoce, své vysvobození a radost z toho a život v Duchu mají být na mně viditelné.

(Komentář: Sk 13,44 - 52)

Myšlenky pro neděli 6. 5.

     Mým domovem bylo a je mé dílo. Obraz, představení, divadlo, jeviště.
     Čiňme všechno pro zachování pokoje.
     Obraz kmene a ratolestí asociuje mízu, bez níž ratolest hyne. Jistě lze domýšlet obraz kmene a ratolestí (církev, farnost, společenství), ale především je zde kmenem Kristus. Tento obraz však také ukazuje roli Ducha svatého. On je tou mízou, která tímto připojením ke kmeni může proudit. Jak tedy prakticky vypadá život křesťana, když je napojen na život Trojice? Co všechno máme dělat, aby Bůh v plnosti mohl proudit do našeho srdce? Nejsou dnešní čtení návodem?

(Komentář: Jan 15,1-8)

Myšlenky pro pondělí 7. 5.

     Leckdo by šel světa kraj – jen kdyby hned za humny tolik nebolely nohy.
     Mějme každý den odvahu a sílu.
     Děkuj Pánu za jeho dobrodiní, za „déšť a úrodné časy, jídla dosyta a plno radosti do srdce“. I těmito dary, které možná v běžném životě ne zcela vnímáš, ti Bůh žehná a provází tě.

(Komentář: Jan 15,1-8)

Myšlenky pro úterý 8. 5.

     Přemíra kritiky svědčí o neporozumění.
     Každého dne musíme znovu začínat a neztrácet mysl.
     Pavel s Barnabášem se vracejí, aby podali zprávu o své misii obci, z které vyšli, a aby si odpočinuli. I pro mne je důležité někomu zodpovídat za to, co dělám. A také potřebuji mít své místo, kde mohu načerpat síly, kde si mohu odpočinout.

(Komentář: Sk 14,19-28)

Myšlenky pro středu 9. 5.

     Nestydím se za evangelium; je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří.
     Jděte prostě cestami Božími a nehledejte nikdy nic mimořádného.
     Spory mezi jednotlivci i spory v církevní obci (farnosti) je třeba řešit, hledat společně kompromis, řešení vhodné pro všechny. Jsem pro to otevřený? Jsem ochoten k tomu přispívat svým dílem?

(Komentář: Sk 15 - 6)

Myšlenky pro čtvrtek 10. 5.

     Udělat knihu je stejné řemeslo jako udělat pendlovky.
     Dělejte den ze dne co je ve vašich silách.
     „Spásy docházíme milostí“ – prožij dnes znovu tuto skutečnost, prožij, že tento veliký Boží dar dostáváš zdarma, bez zásluh, i když jej nejsi hoden…

(Komentář: Sk 15,7 - 21)

Myšlenky pro pátek 11. 5.

     Svět je to, co pocítím svou nastavenou kůží.
     Společná modlitba má velkou sílu.
     Jak moc jsou pro mne důležité církevní a papežské dokumenty, pastýřské listy biskupů? Je pro mne důležité, co mi chtějí říci moji pastýři, zajímám se o to?

(Komentář: Sk 15,22-31)

Myšlenky pro sobotu, 12. 5.

     Je mnoho důležitějších věcí, než peníze. Neštěstí však spočívá v tom, že k jejich získání potřebujeme mnoho peněz.
     Nesmíme malomyslnět, nýbrž pohlížet na Toho, od Něhož pochází všechna síla.
     Nechat se vést Duchem, znamená být poslušný, neprosazovat sebe, svoji vlastní vůli, ale naslouchat mu a nechat se jím opravdu vést – nikoliv jen prosit o požehnání toho, co jsem si sám vymyslel a rozhodl. Mohu (a mám) jít s odvahou a jistotou, že Ježíš je se mnou, že mne (a naše společenství i celou církev) provází svou mocí.

(Komentář: Sk 16,1-10)

Myšlenky pro neděli, 13. 5.

     Nenávist je hněv bezmocných.
     Mít trpělivost, vytrvat, modlit se, důvěřovat v Boha.
     Text evangelia a druhého čtení rezonuje stejným nábojem. Dokonce se v obou textech objeví téměř stejná věta: „Milujte se navzájem.“ Je to Otec, který přichází s iniciativou lásky, syn v jeho lásce zůstává a ta ho činí schopným milovat dál, z něhož máme žít i my. Proto je nám darován Duch svatý – Boží láska. V této lásce, v Duchu svatém, máme zůstat. On nás seznámí s tajemstvím Otce, on v nás ponese ovoce. On je pravým poznáním Otce. On je pravý život.

(Komentář: Jan 15,9 - 17)

Myšlenky pro pondělí, 14. 5.

     Růže a žena jsou nejkrásnější dary života.
     Často již hřmělo a brzy bylo zase jasné nebe.
     Matěj – svědek zmrtvýchvstání – je pro tebe výzvou i posilou na tvé cestě, abys i ty dnes vydával svědectví o svém Pánu, který žije.

(Komentář: Sk 1,15-17.20-26)

Myšlenky pro úterý, 15. 5.

     Leden je bílá tanečnice, která neví, co chce a saje vodu ze sklenice kytičkám jalovce.
     S Bohem a pro Boha dokážeme mnoho.
     I ty jásej dnešního dne, že jsi uvěřil v Boha. Děkuj Pánu za svůj křest, za své obrácení, za obnovu cesty s ním o letošních Velikonocích. A pros o vedení při vydávání svědectví – aby i lidé kolem tebe mohli jásat, že uvěřili v Pána.

Komentář: Sk 16,22 - 34)

Myšlenky pro středu, 16. 5.

     Usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.
     Bůh stále pomáhá těm, kteří Ho vzývají.
     Prožij dnes v radosti či těžkosti svého žití, že Bůh je s tebou, sám tě ospravedlnil, že Kristus se za tebe přimlouvá, že jsi zahrnován Boží láskou v Kristu Ježíši!

(Komentář: Řím 8,31b-39)

Myšlenky pro čtvrtek, 17. 5.

     Bůh je muž a modlitba je jeho ženou.
     Když Pán Bůh člověku tak zázračně pomáhá, musíme i my Jemu velmi horlivě a až do nejmenšího sloužit.
     „Snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje.“ Kristův odkaz pro nás, pro naši farnost, pro mne. Jak jej dnes naplním?

(Komentář: Ef 4,1-13)

Myšlenky pro pátek, 18. 5.

     Na civilizaci smrti musíme odpovědět civilizací lásky.
     Pokora a láska - láska a odvaha, jaký mír to přináší, jaký užitek společenství, jakou čest svatému kříži. Zejména růst v pokoře a učit se milovat kříž.
     „Neboj se, ... já jsem s tebou.“ Toto Pánovo ujištění je ujištěním i pro mne, pro moji cestu, pro moje následování Krista, pro můj dnešní obyčejný den, pro moje nejistoty.

(Komentář: Sk 18,9-18)

Myšlenky pro sobotu, 19. 5.

     Časový rozvrh je postrachem všech ceremonií. Zvláště těch jednorázových, neopakovatelných.
     Musíme působit v této nevěrecké době mnoho dobrého.
     „Vzali ho k sobě“ – kdo u mne může najít zázemí, komu mohu být oporou? Koho mohu povzbudit na jeho cestě, potěšit ho či dodat mu odvahu?

(Komentář: Sk 18,23-28)

Myšlenky pro neděli, 20. 5.

     Láska je kvetoucí sad s tak vysokými zdmi, že vidíme jen to, co je nad námi. Nic však z druhé strany světa, na níž jsou také takové sady, možná krásnější.
     Lidská chvála je marná, jenom Pána Boha hledat, to je to pravé.
     Láska vyjadřuje velice intenzivně vnitřní život v Bohu. Právě tento rozměr nám Bůh nabízí a nejde o utápění se v nějaké emotivní či emocionální bouři. Jde o zcela obyčejnou každodenní praxi života ve společenství. Právě tam, kde víru sdílíme, žijeme a hlásáme, ve společenství s bratřími a sestrami, právě tam je Bůh připraven nabídnout moc svého Ducha a jeho životodárný zdroj schopnosti milovat. Není to jistě bez námahy a nejde to bez víry. Není to dar naivity či slabosti. Jde o Ducha pravdy, která proniká do morku kostí, ale současně o dar Utěšitele. Prosme o tento dar Otcovy lásky. Prosme o možnost vstoupit skrze Ducha svatého do Otcovy lásky!

(Komentář:1 Jan 4,11-16)

Myšlenky pro pondělí, 21. 5.

     Láska je ta nejlacinější romantika.
     Jsme vždy v ruce Boží a co s námi Pán Bůh dělá, dobře je uděláno. Klanějme se vždy jeho moudré Prozřetelnosti.
     Ani já nejsem ve svém životě sám, „Otec je se mnou“. A tak mohu být dobré mysli a opřít se o Krista, který přemohl svět.

(Komentář: Jan 16,29 - 33)

Myšlenky pro úterý, 22. 5.

     Lenost je zvyk odpočívat dříve, než se člověk unaví.
     Nezapomínejme, že milý Bůh ukazuje sílu v slabých lidech a že právě skrze slabé nástroje působí mnoho a velkých věcí.
     Ježíš ti dal věčný život – poznání „jediného pravého Boha a toho, kterého poslal, Ježíše Krista“. I dnes můžeš růst v poznání svého Pána a v naplňování jeho poslání ve světě.

(Komentář: Jan 17,1-11a)

Myšlenky pro středu, 23. 5.

     Nebojte se lidských pomluv, neděste se jejich hanobení!
     Mějme nezlomnou důvěru v Pána lidských osudů, pevně se ho držme a Boží požehnání bude s námi.
     Modli se dnes za sebe i za své bratry a sestry, za jednotu, za radost („plnost mé radosti“), za záchranu od Zlého, za posvěcení v pravdě, za svoje i jejich poslání.

(Komentář: Jan 17,11b - 18)

Myšlenky pro čtvrtek, 24. 5.

     Věřím v léčivou sílu poetického slova.
     Náš nebeský Otec žije a jeho Otcovské oko bdí nad námi, jeho dětmi.
     Modli se za jednotu Kristových učedníků, aby láska Boží byla v nich a Kristus přebýval v jejich srdcích. A přemýšlej, jak ty sám můžeš k této jednotě konkrétně přispět.

(Komentář: Jan 17,20 - 26)

Myšlenky pro pátek, 25. 5.

     Kde roste nedůvěra, zmírá duše.
     Jděte v ochotné poslušnosti za Ježíšem, nesoucím kříž.
     Kristus touží i po tvé lásce, i tebe zve k následování. Zná tvé srdce, zná tvé boje a chce tě posilovat svým Duchem a vést tě. Otevři se mu!

(Komentář: Jan 21,15 - 19)

Myšlenky pro sobotu, 26. 5.

     Jezy se češou nazad a proti proudu slepnou rybím steskem.
     Myšlenka na Boží přítomnost velmi napomáhá k uspořádání veškeré naší činnosti navenek i uvnitř.
     K jakému konání, k jakému přemýšlení v mém životě, v dnešním dni by mi Ježíš řekl: „Proč se o to staráš? Ty mě následuj!“?

(Komentář: Jan 21,20 - 25)

Myšlenky pro neděli, 27. 5.

     Není daleko doba, kdy se proti hluku bude bojovat stejně jako proti přenosným nákazám.
     U Boha není nic nemožného, modleme se s neochvějnou důvěrou a On nás nikdy neopustí.
     Darem seslání Ducha svatého vrcholí Boží plán stvoření světa a člověka Ale pozor: Tento okamžik otevírá nový rozměr dějin spásy. I nadále půjde o každého člověka. I nadále se budou tvořit dějiny, které se mohou díky lidské svobodě postavit proti Bohu. Ale Bůh neopustí svůj lid. On sám vlil do světa sílu své lásky – svého svatého Ducha, kterého žádné zlo hmotné ani duchovní nemůže překonat. Tento dar lásky Otce i Syna je současně výzvou, abychom Ducha svatého také my přijali a z jeho moci žili.

(Komentář: Jan 15,26-27; 16,12-15)

Myšlenky pro pondělí, 28. 5.

     Knihovna není jen věda, umění, hledání, nalézání, studium, půjčování knížek, je to také místo setkávání, rozcházení, místo radosti.
     Hodně důvěřujte v pomoc a přímluvu Panny Marie.
     „Zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději.“ Je moje naděje opravdu živá? Je povzbuzována vírou, je vytrvalá v těžkostech a utrpeních?

(Komentář: 1 Petr 1,3-9)

Myšlenky pro úterý, 29. 5.

     Člověk nemůže žít bez důvěry.
     Hodně důvěřujte v pomoc a přímluvu Panny Marie.
     „V celém svém chování buďte svatí“ – k tomu jsem povolán. Co konkrétního mohu dnes udělat, abych rostl ve svatosti?

(Komentář: 1 Petr 1,10 - 16)

Myšlenky pro středa, 30. 5.

     Když nastal Den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe a všichni byli naplněni Duchem svatým.
     Modlete se a vše půjde!
     Byl jsi vykoupen, zachráněn a vysvobozen drahou krví Krista. S vědomím velikého Božího milosrdenství miluj své bližní – upřímně a vroucně.

(Komentář: 1 Petr 1,18-25)

Myšlenky pro čtvrtek, 31.5.

     Člověk, který má plné kalhoty, se ani neposadí, ani neprosadí.
     Hleďte si především osvojit velkou úctu k Božskému Srdci v Nejsvětější Svátosti.
     Chval Boha spolu s Marií, zastav se, pohlédni na svůj život a vzdávej díky, veleb Hospodina...

(Komentář: Lk 1,39-56)