† † †
Sebrané myšlenky dne - červenec 2016

† † †


Modlitba měsíce července:

   Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat.


  Amen.

  † † †


Myšlenky na pátek, 1. 7. 2016

   Každý člověk je Boží chrám, který má své pilíře, o které se celá stavba opírá. Tyto pilíře symbolizují snahu o pokoru, trpělivost, čisté srdce, tedy postoje, které jsou důležité pro kvalitu a intenzitu duchovního života.
   „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.“ (Efezským 4:26–27)
   Ježíš za „přepážkou celnice“ vidí člověka. Ne instituci, ne zkorumpovaný systém. A to zapůsobilo na Matouše. Kéž my, Ježíšovi následovníci, dovedeme být podobně lidští!

(Komentář: Mt 9,9-13)

Myšlenky na sobotu, 2. 7. 2016

   Bojištěm zápasu se satanem není nějaké konkrétní místo ve hmotném světě okolo nás, nýbrž prostor lidského ducha. Právě ten leží v centru zájmu našeho protivníka.
   Slovní roztržka, která zůstane v rozumných mezích, může otevřít okna, dát možnost ventilovat svá zklamání a vypustit trochu páry. Důležitou otázkou však je, co se stane po skončení sporu. To, co by mělo manželské páry znepokojovat, nejsou hádky, ale to, co se děje, když bitva skončí.
   Novost Ježíšova učení vyžaduje stálou obnovu, ne stagnaci, ne zakonzervování. Jinak jeho víno vyteče protrženými měchy, do kterých jeho učení uzavíráme.

(Komentář: Mt 9,14-17)

Myšlenky na neděli, 3. 7. 2016

   Snaha trpělivě milovat sebe samého je jedním z nejdůležitějších životních úkolů, protože Pán Ježíš nám dal přikázání, abychom milovali bližního jako sebe samého.
   U zdravého vztahu končí konfrontace odpuštěním, větším sblížením, hlubším respektem a porozuměním, a někdy i větší tělesnou intimitou.
   Evangelizace není poklábosení s lidmi, ale zvěstováním Boha. Misionáři přinášejí pokoj, nikoli rozbroje. Jejich působení není jen otázkou krásných či vzdělaných slov, ale také modlitby za konkrétní lidi. A hlavně, není to dílo zdatných úderníků, ale lidí, kteří se nechali vést Božím duchem.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 4. 7. 20136

   V nestabilním manželství se konflikt nikdy zcela nevyřeší, následky jedné bitvy se začínají překrývat s předehrou k další. Proto je dobré, aby manželé blíže prozkoumali, co se děje po jejich vzájemné konfrontaci.
   Padlý anděl usiluje o to, aby se člověku nedostalo za dědictví věčného štěstí, o které se on sám připravil. Proto svádí zuřivý zápas o každou lidskou duši a o každé lidské tělo.
   Můj vztah k Bohu by měl být podobný mému vztahu k zamilované osobě. A můj vztah k blízkým kéž je podobný mému vztahu k Bohu!

(Komentář: Oz 2,16b.17b-18.21-22)

Myšlenky na úterý, 5. 7. 2016

   Bez trpělivosti se nedokážeme pohybovat ani ve světě lidského ducha. Konání dobra je totiž vždycky provázeno překážkami a obtížemi.
   Tvoje děti pravděpodobně oceňují, jak pracuješ, abys je zabezpečil. Víš, co ale chtějí doopravdy? Tebe! Tvůj čas. Tvou pozornost. Tvou lásku!
   Poctivost, vzdělanost a upřímná láska k lidem byla vlastní těmto bratřím. Přesto neměli úspěch okamžitý. K jejich odkazu se vracíme po staletích. Jak budou příští pokolení hodnotit nás?

(Komentář: 2 Kor 4,1-2.5-7)

Myšlenky na středu, 6. 7. 2016

   Satanův úděl je pevně určený - je to bytost navěky poražená, přesto má k dispozici krátký čas existence tohoto časného světa, aby bojoval proti lidstvu. My ovšem máme jen tento jeden život, a proto musíme vést svůj boj vážně, abychom jej neprohráli.
   Dokázat pracovat na svém manželství tak, aby fungovalo a šťastně vydrželo. To je umění, které je třeba ovládnout.“
   Čím vyšší byla životní úroveň Izraele, tím víc zapomínal na Hospodina a „rozmnožoval oltáře“ jiným bohům. Pád bude následovat. Prorok nestraší, jen se snaží připravit na příští těžké doby…

(Komentář: Oz 10,1-3.7-8.12)

Myšlenky na čtvrtek, 7. 7. 2016

   Většina prohraných bitev patří mezi ty, které jsme sváděli sami se sebou, protože jsme neprokázali dost trpělivosti s vlastní slabostí či s vlastním opakovaným pokleskem, o němž jsme se domnívali, že už dávno patří minulosti.
   Dej si práci na budování důvěry. Důvěra není „právo“, je to výsada, kterou získáš, když prokážeš, že jsi důvěryhodný.
   „Z Egypta jsem povolal svého Syna“, vybaví se nám i návrat malého Ježíše z útěku před Herodem. I o mě se tedy stará Bůh s podobnou něhou!

(Komentář: Oz 11,1-4.8c-9)

Myšlenky na pátek, 8. 7. 2016

   Církev nás učí, že to, co brání Bohu odpustit satanovi jeho hřích, není nedostatek nekonečného Božího milosrdenství, nýbrž satanovo svobodné rozhodnutí, které učinil jednou pro vždycky.
   Klidná a pomalá řeč může prohloubit posluchačovu otevřenost a úctu k tobě. Když lékaři zpomalí řeč a sníží výšku hlasu, vnímají je pacienti jako starostlivější a soucitnější. V Bibli se tomu říká „vlídná odpověď“ a bude to fungovat i u tebe.
   Prorok se odvolává na moudrost a důvtip. Ty mohou podpořit i moji víru a jednání, které z ní vyplyne. Když čtu dějiny svého vztahu k Bohu, mohu mít radost z tolika příležitostí k návratu!

(Komentář: Oz 14,2-10)

Myšlenky na sobotu, 9. 7. 2016

   Nedokážeme-li být trpěliví sami se sebou, nebudeme mít trpělivost ani s bližními.
   Naslouchání je těžká práce, protože díky neustálé „samomluvě“ jsme obvykle zvyklí být zaměření na sebe a na své zájmy.
   Povzbuzení z Boží nádhery, dodání sebevědomí. Pak teprv následuje vyzvání. A odpověď: „zde jsem, mě pošli“ kéž mi vytryskne ze srdce!

(Komentář: Iz 6,1-8)

Myšlenky na neděli, 10. 7. 2016

   Dbejme na řád ve svém životě. Všechno co máme: lásku, schopnosti, hmotné statky, milující blízké, to všechno vždycky vztahujme k Bohu, protože on je skutečným dárcem všech těchto darů.
   Uč se udržet soustředění na druhého člověka, na jeho slova, výraz obličeje a řeč těla. Během několika týdnů se můžeš vycvičit, aby ses stal takovým posluchačem, kterému budou lidé důvěřovat…
   Milovat bližního znamená jednat a dávat, ale především přijmout nabízenou lásku, i když je dotyčný je „jiný“, „cizí“, nebo „divný“ a nezapadá do našich představ, stylu a znalostí.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 11. 7. 20136

   Naučíme-li se moudře snášet vlastní slabost, nepohorší nás ani hřích našich bližních.
   I lékaři, kteří jsou školení k naslouchání důležitým lékařským informacím, mají sklon pacienty přerušit během dvaceti tří sekund, tedy dlouho před tím, než je plně vyslechli.
   První věty úryvku, hovořící o moudrosti, o poznání, vědě, by mohly být receptem na vzkříšení našeho uvadlého a přesyceného kontinentu. „Povstaň, svatý Benedikte, z jeskyně své vykroč znovu, Evropa zas žádá si tě… příkladem svým veď ji k Bohu!“

(Komentář: Př 2,1-9)

Myšlenky na úterý, 12. 7. 2016

   Každý, kdo bere na lehkou váhu nedocenitelnou Ježíšovu pomoc, kterou Pán nabízí ve svátosti pokání a eucharistie, dříve nebo později nutně padne.
   Oční kontakt podněcuje sociální síť mozkových spojů, snižuje hladinu stresových hormonů a zvyšuje hladinu hormonů povzbuzujících vnímání sympatie.
   I já jsem na sobě zažil Ježíšovy zázraky, mocné činy a znamení. Jak jsem s nimi naložil?

(Komentář: Mt 11,20-24)

Myšlenky na středu, 13. 7. 2016

   Každá lež, jakou člověk vypustí z úst, koření tajemným způsobem v satanově prolhanosti.
   Když se budeš na druhého dívat, umožní ti to okamžitě reagovat na sedm základních výrazů obličeje, které vyjadřují hněv, strach, smutek, odpor, překvapení, opovržení a radost. Nauč se tyto klíče používat.
   Není občas moje skleslost a nedostatek radosti způsobený tím, že se počítám k „moudrým a chytrým“?

(Komentář: Mt 11,25-27)

Myšlenky na čtvrtek, 14. 7. 2016

   Satan obžalovává i jednoho člověka před druhým a ničí tak jednotu lidských společenství. Postačí, aby zasel zrníčko nedůvěry. Zbytek už dokoná člověk sám.
   Vyjadřuj uznání. První slova, která vyslovíš, nastaví tón pro celou komunikaci a prostá pochvala může vzbudit důvěru.
   Ježíš občerství ty, kdo se lopotí a jsou obtíženi. Ne ty, kdo se starají jen o sebe a nepřipouštějí si obtíže druhých… Takoví se totiž jeho jhu vyhýbají a ani se od něho nechtějí učit.

(Komentář: Mt 11,28-30)

Myšlenky na pátek, 15. 7. 2016

   Nikdy se do boje se zlem nepouštějme na vlastní pěst. Vždycky do něj člověk musí vstupovat s Ježíšem Kristem, s jeho Matkou a ve společenství církve.
   Když spolu mluví lidé, kteří se v podstatě shodují, vnímají vzájemnou komunikaci jako oboustranně uspokojující. Případná neshoda však vzbuzuje v posluchači tendenci se bránit.
   Neprezentuji i já křesťanství jako soubor pouček a nařízení místo toho, abych ukázal radost z Ježíšova přístupu k lidem a k jejich potřebám?

(Komentář: Mt 12,1-8)

Myšlenky na sobotu, 16. 7. 2016

   Pokora znamená svatost. Objevuje se ve chvíli, kdy v srdci uznáme a životem potvrdíme, že Bůh je vším, že od něho dostáváme veškeré dobro.
   Začínej každý rozhovor pochvalou a zakončuj větou vyjadřující nefalšované uznání. Protože poznámky na konci rozhovoru přetrvávají v mysli posluchače.
   Ježíšův vztah k lidem překáží farizeům, těm „odděleným, čistým“.

(Komentář: Mt 12,14-21)

Myšlenky na neděli, 17. 7. 2016

   Víte, kdy nám zlí duchové nahánějí strach? Když se trápíme starostmi o pocty, o rozkoše a o bohatství světa… tehdy jim dáváme do rukou zbraně, kterými bychom se mohli proti nim bránit.
   Buď stručný. Náš mozek uchovává jen zlomek informace, a i ten je z paměti vytěsněn, jakmile přichází informace nová.
   Domácí konflikt znají asi všichni, zvláště mezi sourozenci. Ale výjimku netvoří ani partneři či prarodiče vůči svým dospělým dětem. Ježíš ale nechce řešit malicherný spor! Jeho reakce má několik rovin. Předně se nenechá vtáhnout do otázky rozdělení kompetencí nebo větší či menší lenosti jedné či druhé sestry. Nenabádá k lenivosti! Reaguje na náš běžný život, v němž mnohem častěji vůbec Bohu nenasloucháme a rovnou jednáme. Maria se tak stane vzorem správného postupu: Naslouchejte Bohu a pak jděte a jednejte.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 18. 7. 20136

   Satan může smrtelně zranit pouze toho, kdo na sobě nepracuje a kdo mu sám vkládá do rukou zbraň tím, že podléhá vlastní žádostivosti.
   Pokud si myslíš, že je delší rozhovor nezbytný, řekni to předem tomu, s kým budeš mluvit. Bude mít čas, aby se soustředil a ignoroval rušivé vlivy „vnitřní samomluvy“.
   Dialog mezi Hospodinem a člověkem pokračuje do dnešních dnů. Velkopáteční výčitky i naši civilizaci usvědčují z nespravedlnosti, z nedostatku milosrdenství; i dnes se chováme nevděčně vůči Tomu, kdo nás „vykoupil z otroctví“.

(Komentář: Mich 6,1-4.6-8)

Myšlenky na úterý, 19. 7. 2016

   Nezapomínejme na to, že máme anděla strážce. Je to náš ochránce. Často se mu svěřujme, protože on bojuje proti satanovi po našem boku.
   Stres vyvolává podrážděnost, podrážděnost vede k hněvu a hněv vypíná schopnost úspěšně o věci komunikovat.
   Kéž je mi (nejen v letošním roce!) vzorem a příkladem Jeho věrnost, náklonnost ke slabému, jeho „záliba v milosrdenství“.

(Komentář: Mich 7,14-15.18-20)

Myšlenky na středu, 20. 7. 2016

   Satan se nemůže vkrást do naší duše a pokoušet nás odtud. Musí vždycky využít nějakých vnějších nástrojů. Těmi jsou naše smysly, představivost a paměť.
   Protáhnutí krčních svalů a zívání vyvolává v mozku změny, které značně zlepšují komunikační schopnosti.
   Na námitky naší nedostatečnosti odpovídá i dnes Bůh tím, že se dotýká našich úst. I darem Eucharistie! „Kladu své Slovo, svého Syna, do tvých úst“, naplňuje se v době novozákonní. Půjdu tedy, kamkoli mě pošle.

(Komentář: Jer 1,1.4-10)

Myšlenky na čtvrtek, 21. 7. 2016

   Schopnost přiznat si, že vyslechnutá kritika nebo i výčitka je skutečně opodstatněná, nám zajišťuje velikou vnitřní svobodu.
   Jakákoliv negativní myšlenka, kterou máš, může zasáhnout část tvého mozku, kterou využíváš při ovládání jazyka, naslouchání a mluvení.
   Údělem proroka není věštba budoucnosti, ale pravdivé pojmenování a kritika současnosti. Tím má připravit na budoucnost. Není snad možné dnešní úryvek vztáhnout i na dějiny Evropy?

(Komentář: Jer 2,1-3.7-8.12-13)

Myšlenky na pátek, 22. 7. 2016

   Zralé ovoce se nesklízí na jaře, protože všechno má svůj čas.
   Každá negativní myšlenka, kterou máš, může vést k obranným tendencím a k nedůvěře.
   Magdaléna svého drahého Ježíše poznává po hlase. Kéž bych i já měl k němu tak úzký vztah! Pak jej poznám, kdykoli pláču a nemohu jej najít, kdykoli se mi zdá, že mi jej „odnesli“…

(Komentář: Jan 20,1.11-18)

Myšlenky na sobotu, 23. 7. 2016

   Bůh nás nenechává v zápasu se satanem samotné. Osobně nám stojí po boku a činí tak nesmírně výmluvně prostřednictvím té, která drtí hlavu hada mocí své pokory.
   Pozitivní smýšlení o druhém člověku, o sobě samém nebo o tématu, které je na dosah ruky, ti může pomoci k dosažení úspěchu v osobních i pracovních vztazích.
   Ježíšova slova o vinném kmeni a prořezu ratolestí vyprávějí její příběh. Příběh těžkého života této matky osmi dětí, ochránkyně dnes vymírající Evropy. (Právě letos pro nás zajímavé: dnešní světice se osobně setkala s Karlem IV.!)

(Komentář: Jan 15,1-8)

Myšlenky na neděli, 24. 7. 2016

   Jenom kdo dokáže opravdu milovat, je trpělivý. Trpělivost člověka má svůj zdroj v trpělivosti Boha samého.
   Příjemné vzpomínky a přemýšlení o lidech, které miluješ, vyvolávají ve tváři výraz, který vyjadřuje laskavost, soucit a zájem stimulující u druhých důvěru a otevřenost.
   Proč se mnohým nedaří intenzivně a pravidelně se modlit? Jako jeden z důvodů se nabízí otázka, zda jsme někdy v životě vůbec zažili, jak Bůh zasáhl do konkrétních starostí na základě modlitby. Ježíš nejen učí apoštoly modlitbě, ale vysvětluje jim důvěrnost tohoto oslovení Boha. Hospodin není vzdáleným a chladným Pánem, ale záleží mu na člověku. Avšak pevný a hluboký vztah se nedá postavit na duchaprázdné „říkance“. Modlitba musí obsahovat srdce modlícího se, i když slov bude třeba jen pár. Musí obsahovat úsilí, tedy touhu oslovit Pána. Jestliže lidé umí dávat dobré, jak by nejednal stejně i Bůh! Dává to nejlepší, co má – svého Svatého ducha. Tento dar otevírá člověku srdce.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 25. 7. 20136

   Ježíš nás vede ke zkušenosti, že nás i přes naši bídu nesmírně miluje.
   Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení, když Bůh totiž ve tvém životě vidí něco, co by mohlo zničit tebe nebo druhé, jedná s tím, protože tě miluje.
   Z touhy po kariéře, kterou svým synům chtěla zajistit starostlivá maminka, byl Jakub vyléčen prolitím krve. Zemřel jako první z apoštolů. Služba vrcholící ztrátou vlastního života je oním místem po boku Krista.

(Komentář: Mt 20,20-28)

Myšlenky na úterý, 26. 7. 2016

   Naše postoje nikdy nesmí určovat lehkomyslnost, nedostatek úsilí, lhostejnost a lenost. Mana nám nespadne z nebe sama. Musíme po ní vztáhnout ruku.
   Bůh nás nejenom konfrontuje, on od nás také očekává, že se budeme konfrontovat navzájem, když u druhého uvidíme nějakou chybu.
   Uvědomím si, že i já jsem vystaven působení Zla? Chci si dávat pozor, aby skrze mne nebylo Boží pole zanášeno zhoubným plevelem?

(Komentář: Mt 13,36-43)

Myšlenky na středu, 27. 7. 2016

   Satanova pokušení mohou člověku dokonce posloužit, protože když člověk moudře prožívá svůj duchovní boj, vychází z něj rozvážnější a horlivější v modlitbě i v jednání.
   Výsledkem zdravé konfrontace s druhým je vyjasnění. Lépe porozumíš tomu člověku i tomu, co se stalo.
   Jsem si jist, že Jeho království je opravdu nade všechno? Jsem ale schopen se obětovat a vzdát se chvilky pohodlí, když mám posloužit druhým?

(Komentář: Mt 13,44-46)

Myšlenky na čtvrtek, 28. 7. 2016

   Sám bez sebe nemohu nic, a mám-li co dobrého, mám to od Boha. Skutečně můj je jenom hřích.
   Výsledkem zdravé konfrontace s druhým je naděje, že dojde ke zlepšení, a to zlepšení může nastat i u tebe!
   Roztřídění Božího úlovku není mou věcí. Mohu mít radost, že konečné zhodnocení toho, co mě třeba tíží, je na Něm!

(Komentář: Mt 13,47-53)

Myšlenky na pátek, 29. 7. 2016

   Žijeme-li den co den s Ježíšem, on nám dává svou moc, abychom dokázali být laskaví a abychom dokázali odpouštět všem, kteří nás někdy i po dlouhou dobu vystavovali zkouškám.
   Výsledkem zdravé konfrontace s druhým je zlepšení vztahů. Když konfrontaci dobře zvládneš, prohloubí se tvůj vztah s tím člověkem.
   Vyznání Marty a její pevná víra ve vzkříšení ať mě naplní radostí a nadějí, kdykoli navštěvuji hroby svých blízkých

(Komentář: Jan 11,19-27)

Myšlenky na sobotu, 30. 7. 2016

   Tam, kde je Bůh, je i poznání a moudrost.
   Sebekázeň ti přináší sílu, svobodu, radost a vítězství.
   Kéž se i my a ti, kdo církev představují, dokážeme zastat pravdy, kde je potřeba. Dnes možná naopak platí, že pokud mlčíme, ztrácíme hlavu!

(Komentář: Mt 14,1-12)

Myšlenky na neděli, 31. 7. 2016

   Bůh s tebou bude jednat mírně, ale pokud mu nebudeš naslouchat, možná bude muset být přísný. To proto, že do tebe už příliš mnoho investoval a nechce tě nechat selhat.
   Umíš si představit, že by hrnčíř diskutoval s hlínou o tom, čím by se ráda stala? Ne. Jenom on má moudrost o tom rozhodnout. Proto se místo toho, abys zápasil s Boží vůlí, raduj, že je to Bůh, který tobě působí, že chceš a činíš, co se mu líbí.
   Spory o majetek nejsou jen teorií patřící do starověku. Kolik lidských vztahů zničily spory o majetek! Často jde o závist vůči druhým, protože mají více než my. Je pravda, že spravedlnost v tomto světě nebude nikdy dokonalá. Avšak „mít“ ještě neznamená „být šťastný“, jak říká Ježíš: „…jeho život není zajištěn tím, co má.“ Nejde tu o absolutní odmítnutí majetku, ke hmotnému světu patří i hmotné zajištění. Ale jde o strach z hmotné nouze, který člověka zaslepí. Ve skutečnosti zakusí mnohem větší nouzi ti, kteří zničili vztahy a vposledku ztratili vlastní srdce.

(Komentář nedělního čtení)