† † †
Sebrané myšlenky dne - duben 2013

† † †Myšlenky na pondělí, 1. 4. 2013

   Cesta, která nás vede domů je bouřlivá, ale naši andělé jsou laskaví a nechají nás jít tak pomalu, jak potřebujeme, abychom svou cestu dokončili.
   Každý naše pravda je před Bohem i v Bohu pouhým zlomkem, ale zlomkem pravdy. *L. Rinserová.
   Raduješ se z Kristova zmrtvýchvstání? Vede tě tato skutečnost ke zvěstování spásy? Setkej se ve své modlitbě se vzkříženým Kristem a nech se povzbudit a poslat.

(Komentář: Mt 28,8-15)

Myšlenky na úterý, 2. 4. 2013

   Nezáleží na tom, kolik dostáváme vzkazů, kolik lidí nám telefonuje nebo posílá e-maily, nejlepší vzkaz ze všech je, že jsme milováni těmi, kteří nás nikdy nepřestanou milovat.
   Pokud člověk touží poznávat a milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší a celou svou silou, pak od Boha obdrží dar lásky a kontemplace, skrze něž a v nichž se milující a Milovaný sjednotí. *L. S. Prince.
   Setkání s Kristem proměňuje, vede ke zvěstování. Pozvi jej v modlitbě do svého života, nabídni mu své smutky, nech se oslovit a nazvi jej svým Rabbuni – Mistrem

(Komentář: Jan 20,11-18)

Myšlenky na středu, 3. 4. 2013

   Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
   Slovo Boží nám nedává vždy sílu, abychom dokázali změnit poměry, ale vždy nám může dát sílu k tomu, abychom je ve víře dokázali snášet. *M. Juva.
   Nabídni Kristu svůj život, své otázky, své tápání a hledání, pozvi jej do svého srdce a naslouchej jeho odpovědím.

(Komentář: Lk 24,13-35)

Myšlenky na čtvrtek, 4. 4. 2013

   Jednoho dne seděl anděl vedle prázdného hrobu a řekl dvěma ženám, že neděje na nový život stále existuje. Nikdy není příliš pozdě začít znovu.
   Věřit neznamená příslušnost k jednomu z tzv. "světových náboženství", ale "aby poznali tebe, jediného a pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista", a to, že člověk přijme Boží poselství za úběžník své nové existence. *R. Guardini.
   Vydávání svědectví nemá být z tvé vlastní síly, má vyrůstat ze setkání se Zmrtvýchvstalým a z přijetí „moci z výsosti“. Pros o Ducha svatého pro svůj život, pro svoji službu...

(Komentář: Lk 24,35-48)

Myšlenky na pátek, 5. 4. 2013

   Kristus Pán dnes povstal, synové Boží a andělé dí, pozvedněte vysoko svou radost a nadšení, zpívejte, vy nebesa, země na vás spoléhá.
   Člověk se před druhým neskrývá z tajnůstkářství, ale kvůli tomu, že tajemství posiluje lásku. Proto je řečeno, že vše, co uděláš pro Boha ve skrytosti, ti přinese odměnu nebeskou. *Bratr Efraim.
   Připomeň si i ty nějaké setkání s Kristem, které proměnilo či posunulo tvůj život s Pánem. A načerpej ze vzpomínky na toto setkání s Kristem sílu pro svůj dnešní den, pro jeho tíhu a „obyčejnost“.

(Komentář: Jan 21,1-14)

Myšlenky na sobotu, 6. 4. 2013

   Láska si nás najde všechny, ať tak či onak. Láska nám dává víru a naději. Láska zahalí naši slabost do svých křídel a odnes nás až domů.
   S nejhlubším tajemstvím křesťanské víry je to jako se sluncem: neůžeš se na ně dívat, ale v jeho světle vidíš všechno ostatní. *G.K.Chesterton.
   Ježíš Zmrtvýchvstalý nepřichází hned k těm „nejdůležitějším“, ke svým nejbližším spolupracovníkům. Jeho cesty vedou přes slabé, hříšné a obyčejné lidi. To je naděje i pro mne – i se mnou se chce setkat, i mne chce povzbudit, i mne chce poslat.

(Komentář: Mk 16,9-15)

Myšlenky na neděli, 7. 4. 2013

   Na domnělých rozích kulaté země zatrubte na polnice, andělé, a povstaňte, povstaňte z mrtvých, vy nekonečné zástupy duší.
   Chudoba v bohatství, nezdar v úspěchu, prázdnota v blahobytu a mravní lenost v pracovní horlivosti - to vše jen působí, že hladovíme po něčem hlubším. *J. Houston.
   Až do dnešní neděle trvá velikonoční oktáv, tedy osm dní radosti, každý den jako bychom se opět vraceli do veliknočního rána. V této radosti chceme setrvat i dnes a ještě jednou nahlédnout do celého sledu událostí velikonočních dní. Vstupme tedy do velikonoční radosti.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 8. 4. 2013
   Cherubíni jsou andělé, kteří vykonávají nebeskou práci. Kdyby nosili kufříky, byly by plné lásky a soudů ve stejném poměru k Božím milostem.
   Věřím v Boha asi tak, jako nevidomý věří v existenci slunce. On nevěří proto, že by slunce viděl, ale proto, že je cítí. *P. Bosmans.
   I když se dnes nejspíš nesetkáš s andělem tváří v tvář, přesto se s tebou chce setkat tvůj Bůh, chce tě utvrdit v tvém poslání, touží po tvé odpovědi: „Ať se mi stane podle tvého slova.“

(Komentář: Lk 1,26-38)

Myšlenky na úterý, 9. 4. 2013

   Byť nemůžeme spatřit tvář Boha, je na nás, abychom v něj ve stínu jeho křídel uvěřili.
   Víra samozřejmě říká něco, co neříkají smysly, ale neříká nic, co by bylo s tím, co smysly říkají, v rozporu. Víra stojí a je nad smysly, nikoli proti nim. *B. Pascal.
   „Musíš se narodit znova.“ – Každé Velikonoce k nám zaznívá tato výzva. Co pro mne znamená v tomto čase? Co mám změnit, jak více přijmout „nový život“?

(Komentář: Jan 3,7b-15)

Myšlenky na středu, 10. 4. 2013

   Jestliže v noci vzhlížíte ke hvězdám, abyste našli andělský chór, činíte dobře. Jestli však pohlédnete do svého srdce, abyste našli andělskou píseň, činíte ještě lépe.
   Křesťanství je pro rozum člověka tím, čím je pro jrho pohled horizont. Čím výše člověk vystoupí, tím je horizont širší. *Lacordaire.
   Máme život věčný! Buďme ve světle, přicházejme k němu, aby se ukázalo, že naše „skutky jsou vykonány v Bohu“, aby tak i druhým toto světlo jasně zazářilo do jejich životů.

(Komentář: Jan 3,16-21)

Myšlenky na čtvrtek, 11. 4. 2013

   Chováte-li v srdci lítost, odeženete anděla od svých dveří.
   Křesťanský ideál není vyzkoušeně nedosažitelným vynálezem; křesťanský ideál byl spíše shledán nedosažitelným, a proto zůstal nevyzkoušen. *G.K.Chesterton.
   Jako ten, který přijal Kristovo svědectví a věří v Syna, i ty mluv slova Boží, vždyť i ty jsi dostal Ducha, který není ničím omezen.

(Komentář: Jan 3,31-36)

Myšlenky na pátek, 12. 4. 2013

   Můžeme se rozhodnout, že budeme mrzutí, anebo se rozhodneme být spokojení. V obou případech budou andělé po našem boku. Je na nás, zda se budeme z naší společné cesty radovat.
   Není to tak, že by nám církev vnucovala víru, ale je to právě víra, kdo nám vnucuje církev. *J.H.Newman.
   Jsi ochotný dát to málo (či mnoho), co máš, prostřednictvím Ježíše potřebným? Jsi ochoten nechat se Ježíšem poslat k této službě?

(Komentář: Jan 6,1-15)

Myšlenky na sobotu, 13. 4. 2013

   Kdyby andělé měli přestávku na kávu a my mohli naslouchat, dověděli bychom se mnohé o zázracích kolem nás.
   Pane, dovol mi nyní abych odešel za povinnostmi, které mě dnes čekají, a zůstal stále obklopen tvou láskyplnou dobrotou, stále zavázán oddaně ti sloužit, stále vzpřímený ne díky mé, ale tvé síle. *J.Baillie.
   Neměj strach pozvat Ježíše do bouře svých obav, strachů či nejistot. Neměj strach jej pozvat do temnot svých hříchů. Neboj se!

(Komentář: Jan 6,16-21)

Myšlenky na neděli, 14. 4. 2013

   I odpověděl Hospodin andělu tomu, kterýž mluvil se mnou, slovy dobrými, slovy potěšitelnými.
   Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. *S. Kiergegaard.
   Dnes chceme objevit skutečnou moc a velikost našeho Pána, ale také význam události vzkříšení. Snaž se tak, jako učedníci po vzkříšení pomalu objevit, co je vlastně tvým povoláním.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 15. 4. 2013
   Bdělá péče andělů se musí velmi podobat péči chůvy, která začne milovat cizí dítě jako své vlastní.
   Bůh po nás nechce, abychom mu sdělovali své potřeby proto, aby se o nich dozvěděl, ale proto, abychom byli schopni přijmout to, co pro nás přichystal. *sv. Augustin.
   Hledám svého Pána i v dnešním dni? Stojím o jeho blízkost, o jeho pomoc, o jeho přítomnost ve všem mém konání?

(Komentář: Jan 6,22-29)

Myšlenky na úterý, 16. 4. 2013

   Jako zranitelné děti si lehce představíme, jak u naší postele prodlévají andělé. Ovšem když vyrosteme, představíme si je jen stěží. A přesto tam jsou.
   Na rozdíl od člověka, který ve své modlitbě stále něco požaduje, je skutečný člověk modlitby Bohu plně k dispozici. *S. Kiergegaard.
   Zakoušíš hlad ve svém (duchovním) životě? Máš žízeň po hlubší přítomnosti Kristově? Pak jsi na dobré cestě – on tě může a chce nasytit a tvoji žízeň utišit.

(Komentář: Jan 6,30-35)

Myšlenky na středu, 17. 4. 2013

   Přítomnost andělů může být útěchou, když je život nepředvídatelný.
   Kristus připravil žebřík lásky pro nás, abychom po něm stoupali do nebe. Musíme se lásky pevně držet, musíme si ji navzájem prokazovat a svým růstem v ní stoupat k nebi. *sv. Fulgentius.
   Na své cestě počítej s Kristovou pomocí. Vždyť on koná vůli svého otce; neodmítá ty, kteří k němu přicházejí, ale vede je, aby se neztratili a měli život věčný.

(Komentář: Jan 6,35-40)

Myšlenky na čtvrtek, 18. 4. 2013

   Naprostým vrcholem lidského intelektu je schopnost spojit se s anděly prostřednictvím rozjímání.
   Slavení velikonočních svátků je běhání k prázdnému hrobu, ke kterému, již od prvních Velikonoc běží každý člověk, protože každý hrob, i náš, bude jednou prázdný. *S. Walterová.
   Otec si mne přitáhl! S touto jistotou, s posilou Krista – chleba sestupujícího z nebe – mohu v důvěře jít dnešním dnem.

(Komentář: Jan 6,44-51)

Myšlenky na pátek, 19. 4. 2013

   Nové začátky přicházejí častěji ke smrtelníků, než k andělům, neboť smrtelníci jsou omezeni časem a andělé se těší věčnosti.
   Vždy, když rozjímáme nad scénou utrpení a lásky, jež se udála na Kalvárii, když se do ní znovu vžíváme, nemůžeme neslyšet, že Ježíš oslovuje i nás a svěřuje nám svou matku, aby se stala i naší matkou. *bl. Jan Pavel II.
   Zůstávat v Kristu – přijímáním jeho Těla a Krve. Žít z něj, z Eucharistie. To je zdroj mé síly pro vše, to je zdroj mého žití.

(Komentář: Jan 6,52-59)

Myšlenky na sobotu, 20. 4. 2013

   Udivujte nás, jak andělé s těmi rouchy, harfami, svatozářemi a křídly dokáží držet krok. Kdybychom jen mohli vidět břímě, které sami neseme, vůbec bychom se nedivili.
   Ve zmrtvýchvstání a v novou zemi smíme doufat jedině tehdy, máme-li k životu k této zemi lásku tak velkou, že jejich konec považujeme za ztrátu a krach. *D. Bonhoeffer.
   Spolu s Petrem vyznej: „Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“ A jednej podle svého vyznání!

(Komentář: Jan 6,60-69)

Myšlenky na neděli, 21. 4. 2013

   Nemůžeme než věřit, že všechny zázraky, ať již konané prostřednictvím andělů nebo jinak, jsou konané těmi, kteří nás milují opravdovou boží láskou.
   Ježíšovo zmrtvýchvstání tvoří ústřední bod a jádro celé křesťanské víry. Bez něho by byl také život a působení Ježíše z Nazareta příběhem pohřbených nadějí - jedním z mnoha. *H. Kessler.
   Dnešní čtvrtá neděle velikonoční je již tradičně nazývána „nedělí dobrého pastýře“, proto náš pohled nemůže minout všechny aktuální pastýře církve – od papeže přes biskupy a kněze až po všechny, kdo vnímají povolání ke kněžství.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 22. 4. 2013
   Strávili jsme tolik času pohádkami a vyprávěním o čarovných místech. A přece je každý z nás milován a chráněn bytostí z jiného světa. Je to víc než nezbytné. „Byl jednou jeden ….“ Je to podstata věčnosti.
   "Věřím v jednoho Boha!" To je ve skutku krásné a vznešené slovo; ale uznávat Boha všude tam a vždycky tak, jak se zjevuje, to je vskutku pravá blaženost zde na zemi. *J.W.Goethe.
   Raduj se ze života, který ti získal Ježíš, raduj se z hojnosti, kterou ti nový život už teď přináší, a pros o otevřené oči pro vnímání Božích darů.

(Komentář: Jan 10,1-10)

Myšlenky na úterý, 23. 4. 2013

   Kol našich polštářů zlaté žebříky se tyčí a andělé v okřídlených sandálech nahoru a dolů oblohou plují, poslové Boží!
   Bůh v nás může snadno učinit velké věci - což si jistě přeje - ale pokud jde o nás, je to jen otázka toho, jak se mu odevzdáme. *D.Smithová.
   Co utvrzuje moji víru, co posiluje moje spojení s Ježíšem? Co mohu dnes kon-krétního udělat pro prohloubení svého vztahu s Kristem?

(Komentář: Kol 1,24-29; 2,4-8)

Myšlenky na středu, 24. 4. 2013

   Když pláčeme a jsme sami, nevšimneme si andělských rukou na svých ramenech. Přesto tam jsou.
   Náš život je povoláním k pokračování v Ježíšově poslání. *P.Műller.
   Nemusíš zůstávat v temnotě, vždyť právě kvůli tomu Ježíš přišel na svět. Pojmenuj tmu ve svém životě a nech Krista, aby ji prosvítil svým světlem.

(Komentář: Jan 12,44-50)

Myšlenky na čtvrtek, 25. 4. 2013

   Když pohlédnete vpřed, vidíte pouze to, co můžete udělat, nikoli pomoc, které se vám přitom dostane.
   Kdo nevěří, že Ježíš je Kristus? Přece ten, kdo nežije tak, jak to Ježíš přikázal. *sv.Augustin.
   „Vždyť jemu na vás záleží.“ – Buď si jistý tímto Petrovým výrokem a spo¬lehni se na Boha v dnešním dni, ve všem svém konání.

(Komentář: 1 Petr 5,5b-14)

Myšlenky na pátek, 26. 4. 2013

   Unášení na křídlech andělů můžete pozorovat svůj život zpovzdálí a malé a nedůležité zájmy, které vás stahují k zemi, vidět v jiném světle.
   Někdy si ráno představuji, že Pán stojí u mé postele a říká: "Vstaň a následuj mne!" Ať už jsem si toho vědom či nikoliv, tato láskyplná výzva je mi adresována každý den. *B.Hume.
   Která z těchto tří Ježíšových charakteristik (cesta, pravda, život) je ti dnes nejbližší, která k tobě pro¬mlouvá? Setrvej u ní a čerpej z ní u svého Pána sílu pro dnešní den.

(Komentář: Jan 14,1-6)

Myšlenky na sobotu, 27. 4. 2013

   Jedině tehdy, když míří k nebesům, se vám andělé zjeví.
   Cesta životem nebude stále stejná. Zažijete štěstí i trápení, hojnost a nedostatek, naději i zklamání, budování i boření. Ale ať již budete procházet čímkoli, bude vás podpírat Bůh. *T.G.Thomas.
   I dnes může růst tvé poznání Otce, i dnes může růst tvé poznání Ježíše. Bůh je přítomen v tvém životě a chce tě o tom přesvědčit. Otevři své oči, otevři své uši, připrav své srdce.

(Komentář: Jan 14,7-14)

Myšlenky na neděli, 28. 4. 2013

   Nechť vám každé poupě otáčející se za sluncem připomene anděly kochající se nebeským světlem. Pak zakloňte hlavu, vychutnejte sílu paprsků na své tváři, spočítejte svá požehnání a kochejte se stejně jako andělé.
   Aby člověk dokázal být spravedlivý, musí být nahý a mrtvý, tedy prost veškeré povýšenosti. Proto také vzor veškeré spravedlnosti, Ježíš, musel být nahý a mrtvý. Jedině kříž je schopen zabránit povýšenému následování. *S.Weilová.
   Ježíš umyl učedníkům nohy a potom teprve začali slavit Poslední večeři. To je základní princip fungování společenství církve. Co se s církví stane na konci věků? Kam jako celek směřuje? Jaká je její pravá tvář?

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 29. 4. 2013
   Čas nechytíš, běží sám.
   Křesťanství znamená uznávat Ježíše Krista jako počátek a cíl veškeré existence, včetně vlastního života. *K.Rahner.
   Děkuj za milost setkání s Ježíšem, za jeho zjevení Otce. Děkuj za to, že jsi ve svém životě mohl poznat Boha, že jsi dostal dar víry.

(Komentář: Mt 11,25-30)

Myšlenky na úterý, 30. 4. 2013

   Červnová louka nám prozradí logiku léčitelské moudrosti; roste v ní dobromysl i mateřídouška.
   I ten nejhorší křesťanský svět je stále lepší než ten nejlepší pohanský. *H.Böll.
   Kristus mi i v dnešním dni dává svůj dar pokoje, o který se mohu opřít. Mé srdce se nemusí chvět a děsit, vždyť Otec má vše ve svých rukou.

(Komentář: Jan 14,27-31a)