† † †
Sebrané myšlenky dne - duben 2015

† † †


Modlitba měsíce dubna - Velikonoční - Vzkříšení:

   Vzkříšený Pane Ježíši Kriste, svým zmrtvýchvstáním jsi přemohl smrt. Sestoupil jsi do říše smrti a všechno mrtvé ve mně jsi uchopil do svých rukou, abys to znovu uvedl do světla života.  Odvalil jsi kámen, který mě tíží a brání mi žít. Přeťal jsi pouta, která mi nedovolují volně se pohybovat. Vstal jsi z mrtvých a dáváš mi jistotu, že i já mohu vstát spolu s tebou z hrobu vlastního strachu, z hrobu své temnonty a rezignace. Ty ses po svém zmrtvýchvstání nejprve ukázal Marii Magdaléně a oslovils ji jménem. V setkání s tebou zakusila, že láska odnímá smrti její moc.  Dej mi uvěřit, že i mně ve smrti vyjde vstříc tvé slovo lásky. Dej mi důvěru v to, že kdekoliv nás rozděluje svár, tam slovo lásky vnáší nový život. Dej mi dnes účast na svém zmrtvýchvstání, ať přistupuji k druhým lidem zpříma a s nadějí, protože také v nich je tvá láska silnější než smrt.

Amen.
† † †

Myšlenky na středu, 1. 4. 2015

   Pojďte slavit! Svátost smíření je radostným setkáním s Pánem života, jenž nás noří do své smrti, abychom tak mohli mít účast na jeho vzkříšení. (Valentino Salvodi)
   Kdo jsem? Jsem dnes někým a zítra zase někým jiným? Ať jsem kdokoli, ty víš, Bože, že jsem tvůj. (Brian Draper)
   Čím větší dobro Služebník prokazuje, tím víc sílí nenávist proti němu. Syn Boží přistupuje na konfrontaci se zlem vybaven a odhodlaně. Přesto i On zítra večer bude mít strach…

(Komentář: Iz 50,4-9a)

Myšlenky na čtvrtek, 2. 4. 2015

   Právě tehdy, když se konfrontujeme s nesmírnou silou Božího milosrdenství, vystupuje na povrch stále více velikost našeho hříchu a nedbalosti a opomíjení. (Valentino Salvodi)
   Bůh říká: Na vybranou vám dávám cestu k životu a cestu k smrti. Při našem hledání je třeba pátrat po cestě života a je třeba vzít na vědomí, že jiné cesty, pokud si nedáme pozor, nás nemusí zavést na ta nejlepší místa. (Brian Draper)
   Rok, kdy probíhá Eucharistický kongres, kéž je objevením společenského rozměru večeře Páně. Večeře, ke které usedají ti, kdo stojí o záchranu. „Eucharistie ať není jen cílem, ale i cestou k jednotě“, pronesl bratr Alois z Taizé ve svatovítské katedrále.

(Komentář: Ex 12,1-8.11-14)

Myšlenky na pátek, 3. 4. 2015

   Světec dobře ví, že bez Boží milosti a lásky by byl jedním z nejhorších hříšníků. K tomuto milosrdenství se utíká vždycky, když si uvědomí, že může v každém okamžiku padnout. (Valentino Salvodi)
   Cesta k Otci vede přes Syna. Je to cesta vlastního života. A třebaže je Bůh naším cílem, v Ježíši Kristu je zároveň naším průvodcem a souputníkem. (Brian Draper)
   Tak jako já při dnešní bohoslužbě soucítím s Ním, tak soucítí On se mnou ve dnech všedních. Kdysi nedostupný Bůh se stává tvým přítelem. Opravdu!

(Komentář: Žid 4,14-16; 5,7-9)

Myšlenky na sobotu, 4. 4. 2015

   Kristova přítomnost v nás přemáhá hřích a vykořeňuje zlo. (Valentino Salvodi)
   Jestliže si sami sebe dokážeme představit jako následovníky Krista, pomůže nám to pochopit, že každý krok v našem životě má svůj význam. (Brian Draper)
   Anděl, posel Boží, pověřuje ženy úkolem zvěstovat apoštolům zmrtvýchvstání. Vzkaz dnešního jitra ženám v církvi: naše sestry, nebojte se, neděste se!

(Komentář: Mk 16,1-7)

Myšlenky na neděli, 5. 4. 2015

   Bůh je větší než naše srdce, a využívá dokonce i našeho hříchu, aby se projevil triumf jeho milosrdenství, když člověka pozvedá z prachu, aby jej povýšil k ještě větší důstojnosti, než byla ta, kterou měl dříve, než zakusil zlo. (Valentino Salvodi)
   K tomu, co předcházelo současnému okamžiku, se můžeme postavit čelem a na základě toho se rozhodnout, že vytvoříme lepší budoucnost. (Brian Draper)
   Všechny texty liturgie v sobě nesou překvapení. Je to překvapený Petr, který vidí, že i pohané mají přístup k Bohu skrze Krista. Nádherný Žalm 118, je výrazem nejen fascinované radosti i shrnutím překvapující dynamiky, kterou Bůh použil. Evangelium ukazuje Marii i učedníky, kteří takový vývoj událostí vůbec nečekali. Pán překročil hranice smrti, ale neopustil člověka. Vytrhuje nás z prokletí smrti a otevírá nám přímou cestu k Bohu.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 6. 4. 2015

   Kristus přišel na svět nejenom proto, aby nás vysvobodil od hříchu, ale především proto, aby nás proměnil podle své podoby. (Valentino Salvodi)
   Máme naději, a proto nemusíme zůstávat kulturou věčných adolescentů, kteří se bojí dospět a převzít odpovědnost za svůj život, bojí se zestárnout a čelit zdlouhavému umírání. (Brian Draper)
   V řeckém originále zdraví Pán ženy: Chairete, radujte se. Uvědom si, že jde vstříc i tobě a stejně zdraví i tebe, kdykoli neseš dál informaci o Něm…

(Komentář: Mt 28,8-15)

Myšlenky na úterý, 7. 4. 2015

   Bible nám nepřipomíná hříšnost proto, aby nás tím pokořovala, ani proto, aby nám to drtilo kosti, nýbrž proto, aby nám pomohla uvědomit si čirou milostivost odpuštění. (Valentino Salvodi)
   Jestliže si nedáme pozor, nikdy nedospějeme. Nikdy nepůjdeme do hloubky. Nikdy se neposuneme do budoucnosti, kterou můžeme všichni pomáhat vytvářet (Brian Draper)
   Jaká radost naplnila Magdalenu, když jej po hlase poznala! Zřejmě jako studená sprcha však působilo Pánovo „nedotýkej se mě“. Podobné střídání pocitů je i v našem duchovním životě. Přesto i my jsme posláni jít a zvěstovat: „Viděli jsme Pána!“

(Komentář: Jan 20,11-18)

Myšlenky na středu, 8. 4. 2015

   Znám tři způsoby, jak pečovat o svou spásu: jako otrok, jako kupec, jako syn. Otrok jedná ze strachu před trestem. Kupec myslí na svůj zisk. Ty se ale povznes na úroveň syna, a proto uctivě miluj nebeského Otce (Valentino Salvodi)
   Než se vydáme na další cestu, musíme se vyrovnat s minulostí. Nemůžeme se k ní zcela obrátit zády, protože je to náš výchozí bod. (Brian Draper)
   S Ježíšem cesta ubíhá rychle. Je dobrým společníkem! I ty vyprávěj, co se ti přihodilo v životě, co tě zklamalo. Ač to Pán ví, chce to slyšet od tebe.

(Komentář: Lk 24,13-35)

Myšlenky na čtvrtek, 9. 4. 2015

   Svatý je ten, kdo dobře ví, že Bohu dluží velmi mnoho, neboť nebeský Otec ho zaplavil svou milostí, a proto ho uchránil od mnoha pádů. (Valentino Salvodi)
   Bůh může prominout a odpustit věci, které se nám zdají neodpustitelné. (Brian Draper)
   Pán jí ve svém novém životě pečenou rybu. Ryba se stane pro příští staletí jeho symbolem a skrytou zkratkou Ježíšova jména a titulu. Proč jen můj národ zaujímá přední místo v konzumaci vepřového masa?

(Komentář: Lk 24,35-48)

Myšlenky na pátek, 10. 4. 2015

   Ten, kdo zakouší Boží milosrdenství, proměňuje přijaté odpuštění v pohnutku k tomu, aby se stal sám darem pro bližní. (Valentino Salvodi)
   Třebaže se nemusíme obávat fyzického hladu a hladovění, náš hlad po smysluplném životě nemůžeme uspokojit pouze materiálními statky. (Brian Draper)
   Napadlo tě někdy, jaký je rozdíl mezi lovem do sítí a chytáním ryb na udičku? Není návnada na háčku podvodem na rybě? Dobře, že rybáři v Ježíšově době používali sítě! Nestali jsme se rybáři lidí, kteří loví prutem?

(Komentář: Jan 21,1-14)

Myšlenky na sobotu, 11. 4. 2015

   Jedním z nejzávažnějších a nejrozšířenějších hříchů, do něhož s různou intenzitou upadáme, je hřích opomenutí a nedbalosti o dobro, které bychom mohli a také měli vykonat. (Valentino Salvodi)
   Existuje víc špatných odpovědí než správných, přičemž je mnohem jednodušší najít ty špatné. (Brian Draper)
   Zdá se, že zmrvýchvstalý Ježíš se přednostně zjevuje těm, kdo s ním trpěli. Těm, kteří zakusili jeho odpuštění a plakali pro něj, jako Magdalena. Jedenácti se zjevuje u stolu. Možná v době, kdy byl ukřižován, též seděli mnozí z nich právě u stolu…

(Komentář: Mk 16,9-15)

Myšlenky na neděli, 12. 4. 2015

   Kristus před tím, než vykoná zázrak, vyžaduje po dotyčném člověku, aby vyznal, že ho potřebuje, aby i navenek svým hlasem projevil přijetí pravdy o sobě samém, protože odvaha přiznat se veřejně a vyznat svou touhu po proměně života je již prvním krokem na cestě k uzdravení. (Valentino Salvodi)
   Někdy je těžké unést pravdu, protože to vyžaduje oběť, sílu, odvahu a přesvědčení. Avšak pravda vždy obstojí a bylo nám přislíbeno, že nás osvobodí. (Brian Draper)
   Apoštol Tomáš zastupuje každého z nás. Nám jsou určena Ježíšova slova: „Nebuď nevěřící, ale věřící.“ Ježíš zná zápas i hodnotu víry, pro kterou se rozhoduje každý člověk. Pán si váží naší víry! Je nesmírně dojemné vidět Tomášův zápas, který se odehrává uvnitř společenství apoštolů. V nejposvátnějším centru církve se bojuje o víru, ale právě do tohoto středu Pán přichází a dává Tomášovi naplno přijmout skutečnost vzkříšení.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 13. 4. 2015

   Bůh stvořil všechno dobré a krásné. Člověk to vše ničí tím, že sám sebe destruuje. Kristus přichází jako Spasitel a všechno zase dává do pořádku. (Valentino Salvodi)
   Otázkou není, co můžeme prostřednictvím Ježíše ze vztahu s Bohem získat; otázkou je, co můžeme do tohoto vztahu vnést. (Brian Draper)
   I dnes Duch Pána otřásá místy, kde jsou shromážděni ti, kdo chtějí šířit zvěst o Ježíšovi. Tyto otřesy nelze zaznamenat seismografy, ale jsou patrné v dějinách.

(Komentář: Sk 4,23-31)

Myšlenky na úterý, 14. 4. 2015

   Je velmi pravděpodobné, že většinu utrpení si působíme my sami, protože nedokážeme odpustit, nejsme s to smířit se se svou vlastní minulostí, s pamětí, s afektivitou, s tělem a se smrtí. (Valentino Salvodi)
   Nabídnutou pomoc nemůžeme přijmout, pokud si sami nepřipustíme, že ji potřebujeme. (Brian Draper)
   Obdivujeme jednotu a ochotu mít vše společné? Dodnes je tento model živý pouze tam, kde jsou osoby zcela dobrovolně rozhodnuté a zasvěcené Bohu. Rozhodnutí pro něj však přináší svobodu.

(Komentář: Sk 4,32-37)

Myšlenky na středu, 15. 4. 2015

   Když se zahledíme před sebe do budoucnosti, můžeme, za předpokladu, že milujeme život, milovat také svou smrt, což bude hodina našeho definitivního narození. (Valentino Salvodi)
   Potřebujeme víru, abychom mohli uskutečnit změny. Ale než začneme přetvářet svět kolem nás, musíme se změnit my sami. (Brian Draper)
   Je nám známo z příběhů v době totality, že Boží slovo se šíří z vězení s velkou mocí. I když anděl – posel Boží – nechává apoštoly za mřížemi. Nebo právě proto?

(Komentář: Sk 5,17-26)

Myšlenky na čtvrtek, 16. 4. 2015

   Když se všichni obrátíme k Bohu, nalezneme zde svobodu a nový startovní bod. (Valentino Salvodi)
   Někdy rosteme nejrychleji, když se setkáme s bolestí nebo smutkem, když čelíme zkouškám a těžkostem. (Brian Draper)
   Přes zákazy velekněží a velerady byl Jeruzalém „plný toho učení“. Dodnes se přesvědčujeme, že tam, kde jsou křesťané pronásledováni, není potřeba vymýšlet složité pastorační strategie.

(Komentář: Jan 3,31-36)

Myšlenky na pátek, 17. 4. 2015

   Smířit se s minulostí znamená zároveň léčit vlastní paměť, aby se nestala podobnou odpadkovému koši, protože se v ní má uchovávat především to pěkné a krásné, abychom za ně mohli vzdávat díky, což nás uvádí na pole eucharistie. (Valentino Salvodi)
   Stejným způsobem, jakým potřebujeme zahnat pocit fyzického hladu, potřebujeme utišit i hlad duchovní. (Brian Draper)
   Kéž i my máme vnitřní radost z mnohem menších ran a šrámů; z přesvědčení, že jsme Pánu blíž, když s ním prožíváme i drobné těžkosti.

(Komentář: Sk 5,34-42)

Myšlenky na sobotu, 18. 4. 2015

   Kdo si připomíná zázraky Lásky, které zakusil v minulosti, ten se sám stává eucharistií, tedy díkůčiněním a díkůvzdáním. (Valentino Salvodi)
   V dnešní konzumní kultuře se říká, že zákazník je pán. Pokud si nedáme pozor, můžeme k životu začít přistupovat jako zákazníci, nikoli jako jeho účastníci; jako konzumenti, a nikoli jako lidské bytosti. (Brian Draper)
   Ustanovení a vkládání rukou na sedm mužů je znamením živosti prvotní církve. Nebojme se i my v církvi přenést díl zodpovědnosti na druhé.

(Komentář: Jan 6,16-21)

Myšlenky na neděli, 19. 4. 2015

   Boží láska je výzvou. Nepočítá podle lidských měřítek, pouze hledá příležitost k tomu, aby rozlila vodu z přehrady do pouště, aby mohla rozkvést. (Valentino Salvodi)
   Někdy si myslíme, že chudoba je pouze, když člověk nemá co jíst, nemá co na sebe a nemá domov. Avšak ta chudoba, když se člověk cítí být nepotřebným, nemilovaným a když na něm nikomu nezáleží, je tou největší chudobou pod sluncem. (Brian Draper)
   První čtení mluví o Petrově kázání Izraelitům, kteří viděli uzdravení v Ježíšově jménu. Když si situaci představíme prakticky, asi bychom viděli velmi překvapeného Petra a Jana, kteří nečekali takovou reakci na svoji modlitbu za uzdravení. Nejde o senzaci, ale o Boží moc doprovázející ty, kteří uvěřili a přijali Krista.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 20. 4. 2015

   Žít začínáme doopravdy teprve tehdy, když díky zkušenosti se smrtí nějaké blízké osoby učiníme rozhodnutí, že smrt budeme vnímat jakou součást života, což nám pak dovolí naplno milovat svůj vlastní život. (Valentino Salvodi)
   Musíme si přiznat, že jsme součástí problému – a dokud tak neučiníme, nestaneme se ani součástí jeho řešení. (Brian Draper)
   Je nám líto těch, které náš Pán musel pokárat. I dnes mnozí, kteří Boha hledají, mají na prvním místě vlastní uspokojení. Jsme schopni usednout s nimi do loďky a hledat Ježíše – třeba na druhém břehu?

(Komentář: Jan 6,22-29)

Myšlenky na úterý, 21. 4. 2015

   Čím víc člověk chybuje, tím více ho Bůh zahrnuje svým milosrdenstvím. (Valentino Salvodi)
   Vztah s Kristem, pokud je plně a intenzivně prožíván, podněcuje radost, protože přináší svobodu, smysl a směr. (Brian Draper)
   Trvalé nasycení: Pánův chléb, který dává život světu. Od teď není třeba duchovně hladovět. Proto je Eucharistie trvalým díkůvzdáním.

(Komentář: Jan 6,30-35)

Myšlenky na středu, 22. 4. 2015

   Být spravedlivý obnáší jednat s lidmi podle toho, co si zasluhují, a podle toho, co kdo učinil. Milovat naproti tomu znamená zahrnovat osobu dobrem, které ji vykupuje a vede ji k životu. (Valentino Salvodi)
   Když překonáme obtíže a dostaneme se z nich, často neseme jizvy svědčící o našich potížích. A přesto nás takové zkušenosti zcela jistě zocelí a učiní nás moudřejšími a vyzrálejšími. (Brian Draper)
   Ježíšovo přání, aby nikoho neztratil, ať je pro mě – tak často vzpouzejícího se jeho vůli – povzbuzením.

(Komentář: Jan 6,35-40)

Myšlenky na čtvrtek, 23. 4. 2015

   Ve zpovědnici se obnovuje tajemství Kristovy smrti a jeho vzkříšení, což je pro kajícníka pravý zdroj života, neboť není souzen a zavrhován, nýbrž je zahrnut milostivou láskou našeho Vykupitele. (Valentino Salvodi)
   Abychom plně docenili pozitivní hodnoty naší existence, musíme také poznat temné stránky života. (Brian Draper)
   Rozjímej o podobě osudu Vojtěcha Slavníkovce s naším Pánem. A vzpomeň na jeho nástupce, často ze země vyháněné. Kéž jsme jejich péče hodni.

(Komentář: Jan 10,11-16)

Myšlenky na pátek, 24. 4. 2015

   Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. (Valentino Salvodi)
   Potřebujeme víru, abychom mohli uskutečnit změny. A potřebujeme víru, abychom nalezli pravdu. (Brian Draper)
   Eucharistie a její přijetí není jen chvilková přítomnost Pána. Jeho pokrm nás přetváří! Odvážně lze přenést úsloví: jste to, co jíte.

(Komentář: Jan 6,52-59)

Myšlenky na sobotu, 25. 4. 2015

   Milovat znamená chtít dobro druhému. (Valentino Salvodi)
   Nikdo není osamocený ostrov. Nejmenší věc, kterou si myslím, nebo udělám, způsobuje vlny, pozitivní nebo negativní, ve společenství ostatních lidských životů. (Brian Draper)
   Petrův realizmus, kdy varuje před útoky zla, jeho povzbuzování a dodávání odvahy, to vše mělo vliv na Marka – jeho duchovního syna. Vzpomeň dnes na duchovní syny, dcery, které jsou ti svěřeni – zejména kmotrovstvím.

(Komentář: 1 Petr 5,5b-14)

Myšlenky na neděli, 26. 4. 2015

   Nebeský Otec jako lék na hřích nabízí smíření, k tomu však ještě připojuje možnost, abychom ze zla vytěžili alespoň něco dobrého. (Valentino Salvodi)
   Čím déle budeme pokračovat bez Boha, tím více zúžíme možnosti prožít tvořivý, dobrý život a změnit svět kolem nás.(Brian Draper)
   Nejsme u cíle! Patříme Bohu – jsme Boží děti, ale to neznamená, že můžeme rezignovat na spravedlnost, dobro a život podle přikázání. V roztržka mezi Židy a Kristem nejde o antisemitismus, ale neochotu přijmout Krista jako pastýře. A to není problém farizeů či Židů. To je stále aktuální otázka pro každého z nás. Uvěřili jsme, že on je pastýř, který za nás vydal i svůj život? Dal-li všechno, je pastýř dobrý, který neublíží. On „ví“ i to, co my neznáme ("mám i jiné ovce…"). Jistota obrazu pastýře, který zná nejen ovce, ale i Otce veškerého stvoření, je velkou posilou.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 27. 4. 2015

   Jakmile si křesťan uvědomí, co všechno v jeho životě působí Bůh, spontánně to v něm vyvolá touhu, aby Bohu vzdával díky a velebil ho. (Valentino Salvodi)
   Bůh na nás nečeká s napřaženou holí. Čeká na nás, aby pro nás uspořádal hostinu. (Brian Draper)
   V úryvku poznáváme Petra jako osobnost, která má odvahu překonávat hranice. Díky Bohu, za jeho sen. Važme si všech, kdo pod vlivem Ducha svatého mění zaběhlé zvyky, které jsou pro šíření evangelia překážkou.

(Komentář: Sk 11,1-18)

Myšlenky na úterý, 28. 4. 2015

   Eucharistie je pokrmem naší víry, posiluje naše kroky při putování k dokonalosti, osvobozuje nás od hříchů, dává pokoj duši. (Valentino Salvodi)
   Máme se v první řadě stát člověkem, jakým nás chce mít Bůh. Co člověk může v životě dokázat, je až na dalším místě. (Brian Draper)
   Nesnažíme se ovce s halasem nahánět do ohrádky, kde budou podle nás v bezpečí? Nebuďme překvapeni, když jdou jinam. Za Ježíšovým hlasem.

(Komentář: Jan 10,22-30)

Myšlenky na středu, 29. 4. 2015

   Kristus je při eucharistické hostině současně tím, kdo zve, i tím, kdo se nám nabízí jako pokrm. (Valentino Salvodi)
   Bůh zná naši nejistotu, naše trápení, věci, které snášíme potichu, o kterých ostatní nemají ani tušení. (Brian Draper)
   Patronka Evropy, učitelka církve, která neuměla číst ani psát! Hmatatelný důkaz platnosti Ježíšových slov o moudrých, chytrých a naproti tomu maličkých…

(Komentář: Mt 11,25-30)

Myšlenky na čtvrtek, 30. 4. 2015

   Eucharistie je svátost Božího milosrdenství, která se ukrývá pod způsobami chleba a vína a tak se toto milosrdenství stává naším pokrmem a snímá z nás naše hříchy. (Valentino Salvodi)
   Nejsme povoláni, abychom prchali před nespravedlností, ale abychom se jí zabývali; nejsme povoláni, abychom utíkali před svou vlastní beznadějí, ale abychom se s ní vyrovnali; nejsme povoláni, abychom unikli před nudou, ale abychom ji přeměnili v smysluplný život. (Brian Draper)
   Představitelé synagogy vyzývají Pavla, aby pronesl „něco k povzbuzení“. Neslýcháme my často kárání, výčitky? Pavlova řeč může být modelem pro naše zvěstování.

(Komentář: Sk 13,13-25)