† † †
Sebrané myšlenky dne - duben 2017

† † †


Přímluvy na měsíc duben:

S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět.

   Prosme za církev, aby dokázala vnášet do světa odpuštění a smíření.
   Prosme za státy, firmy, společenství i rodiny, aby se dokázaly o svůj majetek dělit s potřebnými.
   Prosme za obrácení těch, kdo nedovedou být milosrdní k druhým lidem ani k sobě.
   Prosme za všechny, kdo žijí v nemoci nebo v hmotné či duchovní bídě.
   Prosme za sebe navzájem, aby nám nechyběla radost a upřímnost srdce.
   Prosme za všechny zemřelé, aby mohli vstoupit do Kristova světla a pokoje.
   Neboť tvé milosrdenství, Pane, je věčné; tobě buď chvála na věky věků.

Amen.

† † †


Myšlenky na sobotu, 1. 4. 2017

 Abychom se poznali a našli svou identitu, abychom dosáhli svobody a uzdravení, nemáme jinou cestu než jít k Otci skrze Ježíše, s ním a v něm.
 Emocionální důvěrnost je jedním z největších darů, jaký můžeš někomu druhému dát. Naplňuje vzájemně vaše duše a odstraňuje osamělost. Bible doporučuje citovou důvěrnost dokonce i mezi muži.
 Sebejistota farizeů a těch, kdo znali Zákon a vykládali jej ve svůj prospěch, je dodnes nakažlivá. A to, že k našemu Pánu měla blíže „lůza, která nezná Zákon“, může být i dnes pro církev inspirující.

(Komentář: Jan 7,40-53)

Myšlenky na neděli, 2. 4. 2017

 Bůh volá jedinečným způsobem každého člověka po celý jeho život.
 Přijmi sám sebe – úplně, každý rys, každou nedokonalost. Přijmi se jako Boží dílo; potom se můžeš přestat trápit tím, že tě někdo odmítne, protože nejsi dokonalý.
 Postní doba je časem zvěstování celé šíře radostné zvěsti evangelia! Dnes stejně jako před staletími Bůh říká: „Vdechnu vám svého ducha a ožijete!“ Lazar byl vzkříšen jen na čas, znovu později zemřel. Pouze předznamenal vzkříšení, jaké mělo teprve přijít. Ježíš věděl, že jeho skutek připravuje apoštoly, aby uvěřili. Ale „zážitek víry“ zakouší Marta – její víra se proměňuje. Z teoretické víry se stává skutečná. Ona už nejen tuší, ale dnes vírou poznává, kdo je mesiáš mající moc nad smrtí!

(Nedělní čtení)

Myšlenky na pondělí, 3. 4. 2017

 Protože hříchem člověka došlo k přerušení synovského vztahu, stal se Boží Syn člověkem, aby v nás a pro nás žil synovskou lásku až do krajnosti, až k opuštěnosti noci v Getsemanech.
 Sdílej své potřeby a své skutečné pocity. Přiznej svůj zápas s nadváhou, vzhledem, návyky a podobnými věcmi. Místo abys předstíral, že jsi někým, kým ve skutečnosti nejsi, najdi radost v tom, že budeš sám sebou. A požádej o pomoc, bude-li to nutné
 Soudci, kteří jednají podle zdání, vedou národ do záhuby. Moudrost Danielova (jehož jméno znamená „Bůh sjednává právo“) zachránila nevinnou Zuzanu. Bože, zjednej právo i dnes! Možná skrze mne…

(Komentář: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62)

Myšlenky na úterý, 4. 4. 2017

 Protože hříchem člověka došlo k přerušení synovského vztahu, stal se Boží Syn člověkem, aby v nás a pro nás žil synovskou lásku až do krajnosti, až k opuštěnosti noci v Getsemanech.
 Adam a Eva před sebou navzájem neskrývali žádná tajemství. „Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se“. Bůh řekl, že jako pár mají moc vládnout světu. Ale tehdy vstoupil na scénu satan a zaútočil na jejich intimitu! „Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi“.
 Reptání na cestě ke svobodě je nám velmi, velmi povědomé. My ovšem můžeme „reptajícímu lidu“ ukázat již přímo na Kristův kříž!

(Komentář: Nm 21,4-9)

Myšlenky na středu, 5. 4. 2017

 Proto, aby se přiblížil všem lidem a odzbrojil naši pýchu a naše obavy, přichází k nám Bůh v pokoře a s laskavostí.
 Slovo „intimita“ neboli „důvěrnost“ znamená „být otevřený, upřímný a důvěřivý“. Když o toto Adam a Eva přišli, začali se skrývat před Bohem i před sebou navzájem. Od té doby se všichni jeden před druhým skrýváme.
 Čtvrtý muž v peci, podobný Božímu synu, trpí se třemi mladíky. Náš Pán též provází ty, kteří jsou dnes vrháni pro svou víru do plamenů.

(Komentář: Dan 3,14-20.91-92.95)

Myšlenky na čtvrtek, 6. 4. 2017

 Od chvíle, kdy nás uvedl na cestu našeho života, nás Bůh nepřestává doprovázet, podporovat a dávat nám prostředky, abychom mohli odpovědět na jeho volání.
 Emocionální důvěrnost je základem každého smysluplného vztahu. Bez ní se vztahy stanou povrchními a neuspokojujícími.
 Změna jména, úplně nová existence byla přislíbena i mně při křtu. Denně obnovovanou vírou patřím i já k Abrahámovým potomkům.

(Komentář: Gn 17,3-9)

Myšlenky na pátek, 7. 4. 2017

 Ježíš přišel, aby nám zjevil, že Bůh je Otec. Úkolem našeho života je rozpoznat, že Otec je Bůh.
 Bojíme se před druhými odhalit své obavy, potřeby, nejistoty, tajemství, naděje, sny, podivné nápady nebo nežádoucí stánky svého charakteru. Má tento strach kořeny ve strachu z osamělosti? „Kdybys mě opravdu znal, opustil bys mě?“
 Když i přátelé číhají na můj pád, bude můj vztah k Hospodinu nejtěsnější. Kéž si to uvědomím a nepropadnu nikdy zoufalství.

(Komentář: Jer 20,10-13)

Myšlenky na sobotu, 8. 4. 2017

 Abychom mohli ve víře přijmout Boží dary, musíme se nechat Duchem přivést k pokoře podle příkladu Marie.
  Je za bázní odhalit před druhými svou intimitu strach z neschopnosti: „Možná ze mě budeš zklamaný, protože nemohu naplnit všechna tvá očekávání.“
 Mnohé „modly a bůžci“ jsou i dnes překážkou sjednocení, a to jak člověka s Bohem, tak i církví mezi sebou. Dokážu rozlišit a odložit to nepodstatné? Chci být vůbec jeho lidem?

(Komentář: Ez 37,21-28)

Myšlenky na neděli, 9. 4. 2017

 Nekonečně čistá láska Otce se pro nás stává milosrdenstvím.
 Skrýváme své obavy, potřeby, nejistoty, tajemství, naděje, sny, podivné nápady nebo nežádoucí stránky svého charakteru protože se bojíme ztráty kontroly? „Když teď víš, jak se cítím, můžeš to použít proti mně.“
 Svatý týden tvoří jeden velký celek. Jako by každý den byl kamínek mozaiky, která vrcholí vzkříšením. Teprve pak dostává všechno svůj pravý význam. Proto ani dnes neslavíme jen bolest, ale připomínáme si naši vlastní angažovanost pro Boha (svěcení ratolestí), Boží moc, která neztrácí kontrolu nad během událostí, i samotné tajemství Ježíšova sebedarování. Proto i dnes mají naplno zaznít slova Ježíš je Pán!

(Nedělní čtení)

Myšlenky na pondělí, 10. 4. 2017

 Klanění se Otci vyžaduje, abychom se naprosto zřekli sami sebe a nechali veškerý prostor v sobě samých Bohu.
 Emocionální důvěrnost je základem každého smysluplného vztahu. A přesto tak často ženy hrají hru „je těžké mě získat“ a muži hrají hru „jsem tvrdý chlap a nikoho nepotřebuji“.
 Láska prostě nehledí na peníze. Projevení citů, opravdovost Marty ať je nám v církvi (alespoň občas!) vzorem.

(Komentář: Jan 12,1-11)

Myšlenky na úterý, 11. 4. 2017

 Bůh, aby se přiblížil ke každému, přistupuje k člověku, prostě a s laskavostí.
 Naučte se spolu modlit. Naše nejupřímnější chvíle jsou před Bohem, který o nás už i tak všechno ví. Když společně sdílíme tyto okamžiky, hradby padají, naše srdce se stávají vzájemně citlivější a přibližujeme se jeden k druhému.
 Můžu obdivovat Ježíšův takt při označení zrádce. I to, jak náš Pán dokázal citlivě zchladit Petrovo nadšení. Kéž projevujeme v církvi podobný takt, ale i přímost, pokud musíme napomínat.

(Komentář: Jan 13,21-33.36-38)

Myšlenky na středu, 12. 4. 2017

 Bůh přichází v pokoře a v chudobě, přichází s láskou v podobě, která je ničím. Tělem, ve kterém k nám dnes Ježíš přichází, je eucharistie a církev.
 Nauč se říkat „mám tě rád“ lidem, kteří jsou ve tvém životě důležití. Začni to dělat, i když je ti to cizí.
 Ježíšova poslední večeře je poznamenána zradou. Chci s Pánem stolovat a slavit Eucharistii ve věrnosti a s láskou, která nahradí zrady a nelásku mnohých

(Komentář: Mt 26,14-25)

Myšlenky na čtvrtek, 13. 4. 2017

 Otcovo milosrdenství představuje největší hlubinu jeho lásky k lidem, jeho dobrotu.
 Neboj se říkat „mám tě rád“, to přeci neznamená „chci být tvůj otrok“, ani to neznamená „zůstanu ve vztahu s tebou a budu tolerovat cokoliv“. Znamená to jenom „budu v našem vztahu věrný a věřím, že s Boží pomocí každý problém dokážeme zvládnout“.
 Chci svým životem docenit dar Kristova těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji? Kéž mu v této proměně sami neklademe překážky!

(Komentář: Jan 13,1-15)

Myšlenky na pátek, 14. 4. 2017

 Maria nás přivádí ke službě a k svátostem církve. Dává nám blízké bratry a sestry, abychom spolu s nimi objevili tajemství našeho synovství.
 Ať už jsi otcem nebo matkou, rodičem samoživitelem nebo dokonce prarodičem, věz, že tvoje dítě neudělá chybný krok, pokud se neocitne ve špatný čas na špatném místě se špatným člověkem. Proto své děti uč – jestli se nechceš spálit, drž se dál od ohně!
 Pro jeho poslušnost jsem spasen, zachráněn. Nevzpírám se mu však? Opravdu nechci, abych jeho „slzy vroucí modlitby“ zmařil svou neposlušností, lhostejností.

(Komentář: Žid 4,14-16; 5,7-9)

Myšlenky na sobotu, 15. 4. 2017

 Radost je znamením spásy.
 Šalomoun brzy a zřetelně vstoupil do životů svých dětí a poučil je o Božím pohledu na sex. Věnoval tomuto tématu tři nejdelší části v Příslovích, kapitoly pět až sedm. V kapitolách pět a šest se zabývá výhradně předmanželským sexem – smilstvem. Téměř celou sedmou kapitolu věnuje mimomanželskému sexu – cizoložství. A mezitím upřímně mluví o sexu podle Boží vůle.
 Ponoření do vody, která umývá, je příslibem nového života. Mohu vlastně začít nově žít už od této chvíle! Sjednocen s jeho osudem…

(Komentář: Epištola Řím 6,3-11)

Myšlenky na neděli, 16. 4. 2017

 Pro Ježíše není chudoba jesliček ani náhodou, ani neštěstím, ale je nejlepším způsobem, jak nás přivést k Otci, který je nade vším.
 Šalomoun svého syna varoval: „Naklonila si ho mnohým přemlouváním, svými úlisnými rty ho svedla“
 Učedníci ani Máří Magdaléna už asi naději neměli. Nebylo nic, co by jim naději dávalo, protože ještě neuvěřili Bohu naplno. Ještě netuší, že skutečný Bůh je mocnější než lidské představy. Je však pozoruhodné sledovat, že Bůh si umí poradit i v této situaci a učedníkům dává prostor pro růst jejich víry. Pracuje s nimi jako moudrý pedagog. A zážitková metoda výuky je někdy nejefektivnější, vždyť o svém vzkříšení vícekrát mluvil, ale nikdo nebyl schopen jeho slovům uvěřit a přijmout je. Otázkou zůstává, nakolik jsme my připraveni nechat se Bohem překvapovat a vést.

(Nedělní čtení)

Myšlenky na pondělí, 17. 4. 2017

 Kristus a Maria byli u kříže jedné vůle, a oba obětovali Bohu stejnou zápalnou oběť, Maria v krvi svého srdce a Ježíš v krvi svého Těla.
 Pastoři a rodiče měli příliš dlouho hlavy v písku a doufali, že se tímto tématem nebudou muset zabývat. Jenže tomu se vyhnout nedá. George Gallup, který se zabývá průzkumy veřejného mínění, řekl: „Není pochyb o tom, že problémy související se sexem se stanou tím nejzávažnějším, čemu v blízké budoucnosti budou čelit všechny církve.
 Běžícím ženám, plným „strachu i radosti“ jde naproti sám Ježíš. Kéž jde i dnes vstříc těm, kdo se pravdu o něm snaží zvěstovat druhým!

(Komentář: Mt 28,8-15)

Myšlenky na úterý, 18. 4. 2017

 Skrze svátosti víry nám Bůh v živém Ježíši dává rodinu, bratry a sestry na zemi i v nebi.
 Kniha Přísloví je jakýsi dopis otce synovi a také dopis otce dalším otcům, jak být dobrými otci. Tato slova nejen učí otce, jak vést své děti, ale také jak před očima svých dětí žít.
 Pláč Marie Magdaleny se mění v radost. Čím víc kdo s Ježíšem prožívá jeho úzkosti, tím plněji docení jeho oslavení. A rychle běží a svoji radost nese dál…

(Komentář: Jan 20,11-18)

Myšlenky na středu, 19. 4. 2017

 Ježíš se nám nejvíce zjevuje skrze kříž a stejným způsobem nám předává svůj život.
 A je velmi zajímavé, že v knize Přísloví nalezneme mnoho varování před špatným nakládáním se sexem a před trápením, které to může přinést.
 Ježíš odhaluje Písmo tak, až hoří srdce. Pane, zůstávej se svou Církví, aby podobně odpovídala na nejistoty a hledání lidí naší doby!

(Komentář: Lk 24,13-35)

Myšlenky na čtvrtek, 20. 4. 2017

 Klanět se Otci znamená uznat jej za jediného pravého Boha.
 Všichni jsme slyšeli anekdotu o dvanáctiletém chlapci, jemuž tatínek řekl: „Synu, myslím, že je čas, abychom si promluvili o sexu.“ Chlapec mu odpověděl: „Samozřejmě, tati. Co bys chtěl vědět?“ Je smutnou pravdou, že děti dnes získávají sexuální vzdělání ve školách, od svých kamarádů, z internetu a vlastního experimentování, ale doma ho nedostanou.
 Příslib „vyzbrojení mocí z výsosti“ je onou plností a završením Kristova utrpení. Zjevuje se zde komunikace, společenství Trojice, kdy každá „osoba“ odkazuje na druhou. Na rozdíl od našich monologů…

(Komentář: Lk 24,35-48)

Myšlenky na pátek, 21. 4. 2017

 Život v Duchu, který plně získáváme při křtu, se žije ze dne na den v povolání k bratrské lásce.
 Sexuální výchova je správná cesta – pokud ji vyučuje správný učitel, je to ve správné třídě a podle správných osnov. Tím správným učitelem jsi ty, otče; ta správná třída je váš domov; a těmi správnými osnovami je Bible.
 Setkání s Ježíšem v toto ráno je plné překvapení. Noci, které následovaly po poslední večeři, vyústily ve snídani na břehu jezera. Pane, kéž se s tebou probudíme z našich nejistot.

(Komentář: Jan 21,1-14)

Myšlenky na sobotu, 22. 4. 2017

 Ježíšovo vzkříšení je vítězstvím lásky.
 Studie ukázaly, že pevné rodičovské hodnoty a dohled měly na sexuální aktivitu dospívajících největší vliv. Rodiče, kteří měli blízký vztah se svými dcerami a dohlíželi na jejich studium a aktivity, byli schopni ve čtyřiceti dvou procentech omezit pravděpodobnost, že by jejich dcery otěhotněly mimo manželství. Takže otče (a matko), promluv. Zapoj se. Nemůžeš si dovolit to neudělat!
 Pokárání za nevěru ústí v poslání. Poslání do celého světa a výzvu k hlásání „všemu tvorstvu“. Při plnění tohoto úkolu se tvoje i moje víra posílí.

(Komentář: Mk 16,9-15)

Myšlenky na neděli, 23. 4. 2017

 V eucharistii s námi zůstává náš Bůh až do konce časů.
 „Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“
 Víra není jistota, tedy potvrzení věcí jasných, jednoznačných a zjevných. Víra je rozhodnutí na základě nepřímých důkazů a především vnitřního přesvědčení. Ježíš víru očekává, ale také ji postupně buduje. V příběhu Tomáše je patrné, jak Bůh rozumí zápasu o víru. Radikalita Tomáše je zřejmě projevem nejen kritického myšlení, ale i emocionality, která k člověku integrálně patří. To vše ve víře hraje roli. Ale Ježíš je připraven s vírou pomoci každému, kdo přijde do „horní místnosti“ a čeká na Pána.

(Nedělní čtení)

Myšlenky na pondělí, 24. 4. 2017

 Ježíš nám svou trpělivostí a snášením svých ran získal uzdravení a pokoj.
 Bible učí, že když se zaměřuješ na potřeby druhých, Bůh zajistí, aby i tvé potřeby byly naplněny (viz Efezským 6:8). Takže když něco chceš, daruj to!
 Z otřesného zážitku věznění tryská společná modlitba. Následuje naplnění Duchem svatým a další vyslání. S odvahou! Takto se „posunuje“ v síle Ducha svatého církev dodnes…

(Komentář: Sk 4,23-31)

Myšlenky na úterý, 25. 4. 2017

 Víra otevírá našeho oči, abychom si uvědomili přítomnost toho, co je neviditelné.
 Dávání je klíčem k požehnání. Ježíš řekl: „Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám“ (Lukáš 6:38
 Vyslání jedenácti učedníků je zde líčeno s jadrností, vlastní Markovi, žáku svatého. Petra. Naše působení má být inspirováno návratem k této prostotě.

(Komentář: Mk 16,15-20)

Myšlenky na středu, 26. 4. 2017

 Náš život v Kristu nám dává postupně zakoušet, že on sám se může stát předmětem každého našeho činu.
 Semeno, které nyní zaseješ, rozhodne o velikosti tvé pozdější sklizně. Žádné semeno není příliš malé na to, aby se nemohlo rozmnožit, pokud budeš ochoten ho zasít.
 Dnes budu zvlášť myslet na ty, kdo se kvůli hlásání evangelia dostali do vězení. Nehrozí ale těžkosti i mně, pokud vezmu evangelium opravdově? Usiluji o to vůbec?

(Komentář: Sk 5,17-26)

Myšlenky na čtvrtek, 27. 4. 2017

 Rány Vzkříšeného jsou zářící: jimi k nám proudí skrze svátosti božská síla vzkříšení.
 Když najdeš věc, která je důležitější než tvůj vlastní zájem, a nasadíš se pro ni, objevíš, že je v pořádku uznat svá vlastní omezení, pokud kolem nich nestavíš svůj život.
 Pronásledování a nenávist se stupňuje. I dnes na mnoha místech. Ale Boží slovo vyhladit ze světa nelze.

(Komentář: Sk 5,27-33)

Myšlenky na pátek, 28. 4. 2017

 Hlavním úkolem Ducha svatého je zjevovat nám v Ježíšově utrpení tajemství jeho synovské poslušnosti.
  Když najdeš věc, která je důležitější než tvůj vlastní zájem, a nasadíš se pro ni, objevíš také, že Boží požehnání se uvolní, když dáváš to, co máš, místo toho, abys mluvil o tom, co nemáš.
 Radost, že směli pro evangelium trpět! Nechybí v naší přesycené společnosti právě tento druh radosti?

(Komentář: Sk 5,34-42)

Myšlenky na sobotu, 29. 4. 2017

 Maria nám v noci víry a ve společenství s Ježíšem odpočívajícím v novém hrobě dává vytušit, že ticho neznamená prázdnotu, ale že ukrývá Boží přítomnost.
 Bůh slyší laskavá slova, která říkáš druhým, když jsou zranění. Vidí tvé obětavé dávání tehdy, kdy si to nejméně můžeš dovolit. Tím, že takové věci děláš, připravuješ Bohu cestu, aby ti mohl přijít na pomoc.
 Spolupatronka Evropy, žijící v bouřlivém 14. století s jeho temnými i světlými stránkami. Dokázala nežít ve tmě, ale ve světle. Usmiřovala, obnovovala. Dovedu popsat evropské hodnoty a něco pro ně udělat? Nebo jen přijímám výhody?

(Komentář: 1 Jan 1,5 – 2,2)

Myšlenky na neděli, 30. 4. 2017

 Bůh k nám přichází v jednoduchosti, pokoře a s laskavostí, aby se svým milosrdenstvím dotknul všech lidí.
 Bůh všechno tvé obětavé dávání ukládá, abys v době, kdy to budeš potřebovat, měl na kontě velký vklad, z něhož budeš moci čerpat.
 Zklamání. Tak by se dala charakterizovat nálada, se kterou vyšli z Jeruzaléma dva učedníci a směřovali pryč. Odcházejí, protože očekávaný mesiáš je zklamal. A oni tak doufali… Mnohokrát v životě jsme podobné zklamání mohli okusit. Měli jsme jasnou představu, jak se věci mají odehrát, ale vše jako by se pokazilo. V takových chvílích si člověk sice řekne: „Ať se děje Boží vůle“, ale v srdci jde zjevně o hořkost. A právě v této chvíli k učedníkům Pán přistoupí. „Ty jsi snad jediný, kdo neví…“ Paradoxem té chvíle bylo právě to, že jako jediný přesně ví! Ví, jaký je smysl událostí, utrpení, bolesti. Ví, jak vypadá skutečné Boží vítězství. Učedníci poznali Krista při eucharistii. Teprve tehdy jim došly všechny souvislosti. Eucharistie je mocný nástroj víry. A tato nabídka leží také před námi.

(Nedělní čtení)