† † †
Sebrané myšlenky dne - květen 2014

† † †


Modlitba měsíce

   Ježíši Kriste, když máme pokušení tě opustit, ty se v nás modlíš. A ty nás voláš, abychom nezůstávali v temnotě, ale žili z tvého světla.   Amen

  † † †

Myšlenky na čtvrtek, 1. 5. 2014

   Nejkrásnější schopností člověka je láska, a ta se musí projevit i v práci.
   V důsledku nedokonalosti světa jsme my všichni nedokonalí.
   Člověk stvořený k Božímu obrazu, stvořený ve dvou „vydáních“ – mužském a ženském – je zván k práci, k vytváření nového, k péči o stvořené. To platí i pro mne a (nejen) pro dnešní den

(Komentář: Gn 1,26 – 2,3)

Myšlenky na pátek, 2. 5. 2014

   Důvěra je jako velmi jemná květinka – dlouho jí trvá než rozkvete a snadno se zašlápne.
   Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili. *Dalajlama
   Boží dílo nejde zničit, i když je ničí jeho nepřátelé a někdy i jeho přátelé – svojí lhostejností, nezájmem o utrpení druhých, nevnímáním potřeby hlásat slovo – ať vhod, či nevhod...

(Komentář: Sk 5,34-42)

Myšlenky na sobotu, 3. 5. 2014

   Když je člověk zamilovaný, začíná vždycky tím, že podvádí sebe, a končí tím, že podvádí ostatní. Svět tomu říká romantická láska. *Dalajlama
   Žádný muž ani žena neví, co je to dokonalá láska, dokud nejsou ženatí nebo vdaní čtvrt století. *Mark Twain
   „Já jsem cesta, pravda a život.“ – Vyber si jeden z těchto pojmů vztažených na Krista, vezmi si jej do svého dne a nech se provázet Ježíšem – Cestou, Ježíšem – Pravdou či Ježíšem – Životem.

(Komentář: Jan 14,6-14)

Myšlenky na neděli, 4. 5. 2014

   Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem. *W. Emerson
   Přátelství je nejlepším darem, jaký si člověk může věnovat.
   Vzkříšení je zpráva o prázdném hrobu, ale je to příběh těch, kteří naději na vzkříšení vlastně vzdali. Ježíš ani tyto učedníky nezavrhnul. Naopak jim věnuje zvláštní pozornost. Mnoho generací vykladatelů Písma smutně teskní, že nemáme zachyceno, která místa Ježíš vykládá a co k tomu řekl. Ale to zřejmě není to nejpodstatnější! Důležitějším sdělením byl popis okamžiku, kdy ho poznali. Kdy se jim otevřely oči a srdce! Bylo to při lámání chleba. Jak zásadní je toto sdělení! Oni ho poznali nikoli při poučování, ale při slavení hostiny – eucharistie! To není popis historie, to je praxe církve, která ví, že tak se to děje i dnes

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 5. 5. 2014

   Chovejte se k druhým slušně, ale potom trvejte na tom, aby se i oni chovali slušně k vám.
   V životě se dočkáme odměny podle toho, jak ohleduplní budeme k ostatním lidem.
   Štěpán je „plný milosti a síly“, plný Ducha, „který z něho mluvil“. A je tím pro mne výzvou, abych i já byl napojen na Krista a v jeho milosti a v síle jeho Ducha naplňoval poslání, které jsem od něj dostal.

(Komentář: Sk 6,8-15)

Myšlenky na úterý, 6. 5. 2014

   Láska umírá na nedostatek péče stejně jako květina, strom nebo keř.
   Hormony nás k sobě přitáhnou, ale pohromdě nás neudrží.
   Štěpán dokázal odpustit i svým nepřátelům, kteří jej zabili. Jak jsem na tom já? Dokážu odpustit (svým blízkým, přátelům i nepřátelům), nebo si v srdci živím své zranění a touhu po pomstě?

(Komentář: Sk 7,51 – 8,1)

Myšlenky na středu, 7. 5. 2014

   Je neuvěřitelné kolik dobrých nápadů je denně zavrženo kvůli neschopnosti zvládat vzájemné vztahy.
   Člověka nepoznáš, pokud měsíc nechodíš v jeho mokasínách.
   I ty se dnes vnímej a raduj se z toho, že Boží slovo je mocné a plné síly, že i dnes se šíří a přináší uzdravení nemocným, nasycení hladovým a pokoj hledajícím.

(Komentář: Sk 8,1b-8)

Myšlenky na čtvrtek, 8. 5. 2014

   Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní.
   Každý je tak trochu ignorant, ovšem každý v něčem jiném. *Eleanor Roosevelt
   Nově pokřtěný komoří se raduje, protože nalezl Mesiáše a uvěřil v něj. I ty dnes prožívej radost z evangelia, radost z radostné zvěsti, která chce přetvářet tvůj život a být rozdávána druhým.

(Komentář: Sk 8,26-40)

Myšlenky na pátek, 9. 5. 2014

   Po celém světě vidíme důkazy zaslepení, a přesto nechceme prohlédnout, zaslepení je společné všem lidem.
   Buď se budeme navzájem respektovat nebo zahyneme.
   Před Boží mocí kapituluje i Šavel a stává se Pavlem. Je k tomu třeba i přispění Ananiáše, který naslouchá Bohu a koná jeho vůli, i když to pro něj není pohodlné a jednoduché.

(Komentář: Sk 9,1-20)

Myšlenky na sobotu, 10. 5. 2014

   Sluneční paprsky dopadají všude rovnoměrně, ale jen když je soustředíte zvětšovacím sklem, mohou zapálit suchou trávu.
   Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě, než horlivě usilovat o spásu všech lidí.
   Církev zažívající pokoj je i současná zkušenost církve v naší zemi. Modli se, aby „s úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého“.

(Komentář: Sk 9,31-42)

Myšlenky na neděli, 11. 5. 2014

   Pokud chcete, aby byly známy vaše dobré vlastnosti, vyzdvihujte přednosti jiných lidí.
   City jsou všude. Opatrně!
   Bezpečí hledá v životě snad každý. A přece víme, že žádné místo na zemi není a nemůže být tak chráněno, aby v něm byl člověk natrvalo bezpečný. A žádná situace lidského života není tak jistá a nepohnutelná, že by se nemohla zvrátit. Ježíš jako dobrý pastýř nenabízí cestu do bezpečné pozemské „pevnosti“, ale nabízí jistotu vztahu. On je ten, kdo člověka nevydá moci zla, kdo se ho nechce zříci, kdo ho nezavede na scestí. Nechce nás opustit na našich životních cestách. Proto si zasluhuje naši svrchovanou důvěru. Není třeba ho přesvědčovat, aby nás neopouštěl. Je třeba být s ním, a to vždy a stále

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 12. 5. 2014

   Empatie je ochota naladit se na pocity ostatních lidí, všímat si jejich nevyslovených přání a rozumět jejich potřebám.
   Chceme-li porozumět nějaké osobě, musíme prožívat její pocity, trpět jejími bolestmi a užívat si její radosti.
   Boží cesty k lidem vedou neočekávanými, nezvyklými, neběžnými způsoby. Po mně se žádá otevřenost, ochota měnit své smýšlení, otevřenost Duchu svatému...

(Komentář: Sk 11,1-18)

Myšlenky na úterý, 13. 5. 2014

   Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat. *Sogjal Rinpočhe
   Porozumění bez přízně je nemožné. *Reinhard K. Sprenger
   Vnímej, tak jako Barnabáš, jak „Boží milost působí“ v místě, kde žiješ. Raduj se z toho a hledej cesty, jak povzbuzovat své bratry a sestry ve víře.

(Komentář: Sk 11,19-26)

Myšlenky na středu, 14. 5. 2014

   V dnešním konzumním světě je pouze omezená poptávka po výjimečnosti. Daleko,daleko větší je poptávka po průměrnosti.
   Když dospělí nemají rádi svou práci, nestávkují. Chodí jen každý den do práce a dělají všechno na půl.
   Matěj je vybrán jako svědek Kristova zmrtvýchvstání. I Ty jsi Kristem vyvolen, abys svědčil o tom, že je živý a přináší usmíření, pokoj a radost.

(Komentář: Sk 1,15-17.20-26)

Myšlenky na čtvrtek, 15. 5. 2014

   Dělat věci správně ještě neznamená dělat správné věci.
   Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem.
   Pavel připomíná cestu Božího lidu (dějiny spásy) až k Ježíši. Ta cesta vede dál až k tobě. Děkuj Pánu za dar víry a raduj se z nalezení „pokladu na poli“.

(Komentář: Sk 13,13-25)

Myšlenky na pátek, 16. 5. 2014

   Nenosím hodinky, protože vždy vím, že je teď a teď je tehdy, kdy mám udělat co mám.
   Čas je nejlepší učitel, jenom nemá vždy ty nejlepší žáky.
   „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ „Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?“ Vezmi si odpovědi na tyto otázky do dnešního dne, do všeho svého konání a usilování.

(Komentář: Řím 8,31b-39)

Myšlenky na sobotu, 17. 5. 2014

   Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování.
   Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává. *Dalajlama
   Být plný radosti a Ducha svatého je posláním každého učedníka Kristova. Jejím zdrojem je On sám a také společenství bratří a sester na cestě, na kterou mne pozval...

(Komentář: Sk 13,44-52)

Myšlenky na neděli, 18. 5. 2014

   Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme.
   Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu
   Vykoupení je veliký dar, který nám Bůh připravil. Ale to není celé Boží dílo. Díky vykoupení smíme přistoupit k Bohu a vstoupit do společenství s Otcem! Cesta k Otci není nijak složitá. Touto cestou je sám Ježíš – vtělený Boží Syn. Jak zásadní poznání nám v evangeliu odhaluje! Filip velice přesně říká, že vidět Otce stačí! Setkání s Bohem Otcem je skutečně vrcholem lidské pouti a lidské blaženosti. Skrze Krista máme tuto cestu otevřenou. A nejen to, již nyní můžeme mít podíl na jeho moci a slávě, když se plně dáme Bohu k dispozici. Pak skrze nás bude moci Bůh konat dobro. Plán je to velkolepý. Dnes již stačí jen přitakat a nechat Boha jednat!

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 19. 5. 2014

   Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.
   Zestárneme příliš rychle a zmoudříme příliš pozdě. *švédské přísloví
   Znalost (přivlastnění a osvojení si) a zachovávání (naplňování) Ježíšových přikázání vede k jeho hlubšímu poznání, přebývání v mém srdci a radosti – „přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“.

(Komentář: Jan 14,21-26)

Myšlenky na úterý, 20. 5. 2014

   Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. *Seneca
   Po čase toužíme ze všeho nejvíce, ale běda! Zacházíme s ním nejhůře.
   Kristus mi i pro dnešní den dává svůj pokoj, aby se mé srdce nechvělo a neděsilo, ale abych trpělivě a vytrvale Krista miloval a následoval.

(Komentář: Jan 14,27-31a)

Myšlenky na středu, 21. 5. 2014

   Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije.
   Pracujte tak jako byste na všechno měli jen jeden den času.
   Jakými způsoby jsem napojen na Krista? Zůstávám na kmeni? Jakými způsoby mne Otec čistí, abych nesl ještě více ovoce?

(Komentář: Jan 15,1-8)

Myšlenky na čtvrtek, 22. 5. 2014

   Naše žízeň po přežití v budoucnu nám bere schopnost žít v přítomnosti.
   To jediné, co opravdu máme je současná chvíle, nyní. *Sogjal Rinpočhe
   Zůstat znamená zachovávat. Za-chovávat znamená i dnes uskutečňovat Kristovo přikázání lásky. A také znamená radost z patření Kristu a z podílení se na jeho službě…

(Komentář: Jan 15,9-11)

Myšlenky na pátek, 23. 5. 2014

   Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď. *Budha
   Budoucnost je něco, kam se každý z nás dostane rychlostí 60-ti minut za hodinu, a to bez rozdílu, kdo to je a co udělá.
   Jako Ježíšův přítel, jím vyvolený, jdi dnešním dnem, miluj a přinášej užitek, který bude trvalý.

(Komentář: Jan 15,12-17)

Myšlenky na sobotu, 24. 5. 2014

   Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý.
   Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. *G.B.Shaw
   Žít v tomto světě a nebýt z tohoto světa. Žít jako ten, kterého Kristus vyvolil a který zachovává jeho slovo... Žít v radosti.

(Komentář: Jan 15,18-21)

Myšlenky na neděli, 25. 5. 2014

   Nikdy předtím jsme neměli tak málo času na to, abychom stihli vše, co chceme, jako máme dnes. *F. D. Roosewelt
   Kdybyste měli co nevidět umřít a mohli jste si ještě naposledy zatelefonovat, komu byste zavolali a co byste mu řekli? Tak na co čekáte !!?
   Ježíš vstal z mrtvých, překročil brány smrti a apoštoly naplnila radost. Snad lze říci, že si oddechli. Ale to není úplný obraz událostí Velikonoc. Ježíš zvítězil nad smrtí, ale nyní je akcent položen na apoštoly, respektive na každého, kdo Ježíše přijal do svého života. Nyní jsme my vysláni do světa, abychom s odvahou hlásali evangelium. Ale pozor. Nikoli jen vlastními silami a nadšením. Ježíš dává Božího Ducha – zvláštní dar, který uschopňuje, utěšuje, posiluje… Mnozí lidé v dějinách s nadšením přijali zvěst o Ježíšově vítězství, ale nečekali na dar Ducha svatého a vrhli se do díla. A bolestné dopady bylo brzy vidět. Nyní je čas prosit o vzácný a jedinečný Boží dar Ducha svatého. Bůh ho touží darovat všem, kteří prosí!

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 26. 5. 2014

   Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho.
   Moudrý člověk udělá ihned to, co blázen až na poslední chvíli. Oba dělají tu samou věc, jen každý v jinou dobu.
   „Vy také vydávejte svědectví“ – protože jste poznali Otce i Syna, protože jste zakusili Boží milosrdenství, jeho lásku, radost ze spásy.

(Komentář: Jan 15,26 – 16,4a)

Myšlenky na úterý, 27. 5. 2014

   Nikdo ještě na své smrtelné posteli neřekl, že by si přál strávit více času v práci.
   Za normálních podmínek jsme výkonní, teprve když nás tlačí čas nebo se ocitneme v tísni, jsme efektivní.
   Ježíšův odchod k Otci a příchod Přímluvce staví apoštoly na vlastní nohy, teď už je předávání Kristovy radostné zvěsti na nich samých... a dnes i na mně (společně s mými bratry a sestrami).

(Komentář: Jan 16,5-11)

Myšlenky na středu, 28. 5. 2014

   Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde.
   Protože lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem, touží tolik po lepší budoucnosti a koketují tolik s minulostí. *J.W.Goethe
   Pros dnes Ducha pravdy o vrůstání do celé pravdy, o stále hlubší poznání Boží lásky a jeho milosrdenství vůči sobě, o stále hlubší poznání svého povolání – být jeho učedníkem.

(Komentář: Jan 16,12-15)

Myšlenky na čtvrtek, 29. 5. 2014

   Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že Vy jste pilot.
   Nikdy nedovolte včerejšku, aby zneužíval dnešek.
   I já jsem poslán být Kristovým svědkem kdekoli na této zemi. I já nemám hledět k nebi, ale hledat Ježíše mezi chudými a trpícími tohoto světa.

(Komentář: Sk 1,1-11)

Myšlenky na pátek, 30. 5. 2014

   Člověk se nikdy netěší z něčeho tak, jako se těšil na něco.
   Pokud člověk nechápe pár jednoduchých pravidel, nemůže se podílet na tajemném aktu žití a nemá naději dosáhnout uspokojení.
   „Vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme.“ Prožij dnešní den v radosti z Kristova Zmrtvýchvstání, v radosti z patření do jeho království, v radosti ze záchrany, z povolání ke službě, ze společenství...

(Komentář: Jan 16,20-23a)

Myšlenky na sobotu, 31. 5. 2014

   Naše tělo je stroj k žití. Je k němu uzpůsobeno, je to jeho přirozenost. Nechte život, aby v něm žil. *L.N. Tolstoj
   Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. *Benjamin Franklin
   Opětovné pozvání k radosti, vždyť „Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe“. A jako Maria jej s radostí přinášej všem, se kterými se setkáš, všem, kdo potřebují tvoji pomoc či útěchu.

(Komentář: Sof 3,14-18)