† † †
Sebrané myšlenky dne - říjen 2013

† † †


Modlitba měsíce

Učiň mě Pane nástrojem,
ať zářím, ať zářím pokojem.

Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším,
kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,
ať smírem spojuji, kde dělí hádky,
ať pravdou přemáhám omyl a zmatky.

Ať vírou postavím hráz pochybnostem,
ať propast zoufalství překlenu mostem,
kde vládne temnota, ať světlo křesám,
se všemi smutnými ať v tobě plesám.

Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé:
víc, než být potěšen, chci těšit jiné,
víc, než být pochopen, druhé chci chápat,
víc, než být milován, chci lásku dávat.

Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,
kdo ztrácí nalézá sebe i jiné,
kdo bližním odpouští, sám milost pozná,
ba ani smrt mu víc, nebude hrozná.


† † †


Myšlenky na úterý, 1. 10. 2013

   Zadržte rychle letícího anděla, aby vám požehnal.
   Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí. *W.B Yeats.
   Nepřijetí není důvodem k oplácení, k pomstě… Spíše je výzvou k přemýšlení, co jsem mohl udělat jinak, jak – jiným způsobem – přinést Krista do tohoto místa, tomuto člověku…

(Komentář: Lk 9,51-56)

Myšlenky na středu, 2. 10. 2013

   Andělé k nám mohou přicházet v mnoha podobách, mnoha tvarech a velikostech, se smíchem stejně jako v slzách, ve štěstí i v zármutku. Andělé nás provázejí ve všech obdobích našeho života, pomáhají nám, milují nás a učí milovat.
   Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zárověň ohleduplný *John Powell.
   S vědomím Boží blízkosti a Boží ochrany („posílám před tebou anděla“) naplňuj dnes své poslání.

(Komentář: Ex 23,20-23a)

Myšlenky na čtvrtek, 3. 10. 2013

   Andělé nejsou sobečtí, neboť si dobře pamatují, že byli stvořeni, aby dávali.
   Opravdu posloucháte, nebo jen čekáte na svou příležitost promluvit? *R. Montgomery.
   Jsme služebníci a svědci Božího království, máme přinášet radostnou zvěst o pokoji a smíření právě tam, kde žijeme, kde pracujeme…

(Komentář: Lk 10,1-12)

Myšlenky na pátek, 4. 10. 2013

   Křesťane! Nehledej jen odpočinek. Slyš svého anděla strážného říkat: „Jsi uprostřed nepřátel – Buď opatrný a modli se.“
   Řeč těla mluví mnohem více než slova. *Neznámý autor.
   Co všechno jsem již s Kristem zažil, co všechno jsem už od něj dostal, jaké zázraky jsem viděl ve svém životě i kolem sebe? Odpovídá tomu moje víra? Následuji Krista s radostí a vděčností? Vydávám mu svědectví?

(Komentář: Lk 10,13-16)

Myšlenky na sobotu, 5. 10. 2013

   Radost andělovi dodává energie. Boží radost ho vysílá na jeho pouť. Naše radost ho přiměje tančit ve větru.
   Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto, že poslouchání je dvakrát těžší než mluvení. *Neznámý autor.
   Dnešní text je pozváním k radosti – k radosti z toho, že naše „jména jsou zapsána v nebi.“ K radosti z toho, že můžeme vidět to, co vidíme – Boží království rostoucí zde na zemi, že je můžeme zažívat ve svém životě i kolem sebe a přinášet je lidem kolem nás.

(Komentář: Lk 10,17-24)

Myšlenky na neděli, 6. 10. 2013

   Andělé nás učí mlčky. Někdy, když to ani netušíme, nás učí chovat se laskavěji, lépe si vybírat a víc ze sebe dávat.
   Je tolik slyšet, kdo jsi, že neslyším, co mi povídáš. Ralph Waldo Emerson*.
   Mnohdy žijeme, podobni boháčovi z podobenství o Lazarovi (Lk 16,19-31), bez víry, bez ochoty vidět svět okolo sebe, snad jen zaměřeni na šokující zprávy. Víra však znamená spolehnout se na Boha, i když nevidíme žádná šokující fakta. A nejde ani o „hrbatou“, falešnou pokoru, ale o pravdu a vědomí, kdo skutečně jsme. Člověk v Božích očích má velikou cenu, vždyť se Boží Syn stal člověkem! Je třeba obojího, pravdy i lásky a to nejen k Bohu, ale i k lidem okolo nás.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 7. 10. 2013

   Andělé dokáží tančit za zvuků nejtišší písně na těch nejmenších místech. Umí se smát tím nejtišším způsobem. Andělé dokáží plakat, aniž byste cítili jejich slzy.
   V úctě k Panně Marii se spojuje důvěra v nevyčerpatelnost mateřské lásky a posvátný ostych před panenskou vznešeností. Je blízká i vzdálená zároveň; s námi spojená i nad nás povznesená. *R.Guardini.
   Spolu se znalcem zákona polož otázku: „A kdo je můj bližní?“ A dívej se do svého života, jakou ty sám na ni svým jednáním dáváš odpověď.

(Komentář: Lk 10,25-37)

Myšlenky na úterý, 8. 10. 2013

   Andělé si dělají starost pouze s tím, co mají, nikoli s tím, co nemají.
   Vyznávat své hříchy znamená obviňovat se z jejich spáchání; a to je zcela něco jiného, než jen o nich mluvit. *M.Petreová.
   Co mne znepokojuje, o co si dělám zbytečné starosti? Mám vůbec čas sednout si k Pánovým nohám a naslouchat mu?

(Komentář: Lk 10,38-42)

Myšlenky na středu, 9. 10. 2013

   Víc než vrásky prozrazují náš věk zatvrzelý postoj a dlouho chovaná zahořklost. To jsou věci, které zpomalují snahu andělů, kteří se nás pokouší udělat lepšími.
   Hřích vždy znamená milovat špatně nebo nemilovat vůbec. Vykoupení, to je Ježíš Kristus, který vrací světu plnou míru lásky, z niž odebral člověk svým hříchem. *M.Quoist.
   Vyber si jednu z proseb „modlitby Páně“, zůstaň u ní při svém dnešním setkání s ním a zůstaň u ní při všem svém dnešním konání.

(Komentář: Lk 11,1-4)

Myšlenky na čtvrtek, 10. 10. 2013

   I viděl ve snách, a aj žebřík stál na zemi, jehož vrch dosahal nebe; a aj, andělé Boží vstupovali a sestupovali po něm.
   Vejdi do komůrky své duše a nepouštěj tam nic kromě Boha a toho, co ti může pomoci při jeho hledání, a když zavřeš dveře, hledej jej. *sv. Anselm z Canterbury.
   „Proste... hledejte... tlučte.“ Pozvání ke každodenní důvěře, ke spolehnutí se na nebeského Otce, k vytrvalé prosbě o Ducha svatého...

(Komentář: Lk 11,5-13)

Myšlenky na pátek, 11. 10. 2013

   Lepší život je od nás vzdálen, jen co by anděl vydechl. Můžeme víc milovat a dělat si méně starostí. Stačí, když budeme naslouchat vzkazům, které k nám přicházejí z nebes a od našeho lepšího já.
   Obezřetná vyváženost mezi mlčením a slovy, zdrženlivostí a angažovaností, odstupem a blízkostí, osamoceností a společenstvím, tvoří základ křesťanského života. *H.Nouwen.
   Být s Kristem, spolu s ním shromažďovat je mnohem víc než všechno lidské pomlouvání, obracení dobrých úmyslů naruby či neochota přijmout pravdu, vyžadující změnu mého života.

(Komentář: Lk 11,15-26)

Myšlenky na sobotu, 12. 10. 2013

   Andělé nejsou krutí, protože zblízka poznali laskavost Boží.
   Jestliže jsme již dlouho odděleni od svého lepšího já uspěchaným světem, ničeni a nemocni z jeho úkolů a z jeho nudných rozkoší, pak je samota tak půvabná, tak blahodárná. *W.Wordsworth.
   Nezáleží na příbuzenství, nezáleží na stycích a známostech. Záleží na naslouchání Božímu slovu a na jeho zachovávání – na jeho každodenním uskutečňování – mnou!

(Komentář: Lk 11,27-28)

Myšlenky na neděli, 13. 10. 2013

   Celý svět se pohybuje v rytmu složitém, že se svým malým rozhledem ho jen stěží chápeme. Když příležitostně narazíme na okamžik jasnosti, pohlédneme na druhou stranu a nad sebou zachytíme takt, obvykle nakonec vidíme andělský tanec.
   Velcí lidé jsou ti, kdo chápou, že duchovno je silnější než jakákoli světská moc, že myšlenky vládnou světem. *R.W.Emerson.
   Pokora tedy neznamená falešné umenšování se či hraní si na posledního. Ale znamená otevřené oči, které vidí pravdivě sebe, Boha, lidi okolo nás a rozeznávají úžasné Boží jednání.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 14. 10. 2013

   Uctivost – ten světský anděl – činí rozdíl mezi vysokým a nízkým.
   Kde chybí úcta k Bohu, chybí i lidská láska. *K.Leibnitz.
   Tolik toho víš o Kristu – tak proč otálet, proč se ohlížet, nechávat si otevřená zadní vrátka? Dej mu všechno, dej mu celý svůj život!

(Komentář: Lk 11,29-32)

Myšlenky na úterý, 15. 10. 2013

   Andělé neklevetí, nenacházejí totiž potěšení v cizím neštěstí.
   Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. *J.Maritain.
   Cesta k proměně srdce nevede jen přes vlastní úsilí o ctnostný život podle přikázání, ale také (a možná mnohem více) přes službu potřebným, kteří jsou všude kolem tebe.

(Komentář: Lk 11,37-41)

Myšlenky na středu, 16. 10. 2013

   Anděly potkáváme na mnoha místech, většinou nečekaných. Andělé nás vítají mnoha způsoby, většinou nepoznanými. To, co nám brání prohlédnout, je naše očekávání.
   Klášter odloučí člověka od světa, ale neodloučí ho od lásky. *Jan Pavel II.
   Plnění mých „náboženských povinností“ nikdy nesmí překrývat nebo jít proti úsilí o spravedlnost a lásku k Bohu i k mým bratřím a sestrám.

(Komentář: Lk 11,42-46)

Myšlenky na čtvrtek, 17. 10. 2013

   Všude kolem padá listí, poletuje, je unášeno větrem. Víří ve větrném a přírodním tanci. Je obrazem nebeských míst, kde bezstarostné bytosti unáší neviditelná síla lásky.
   Pro mne je lepší přejít skrze smrt ke Kristu Ježíši, než být králem celého světa. *sv.Ignác Antiochijský.
   Mé jednání, moje chování i mé mluvení nesmí druhým zabraňovat v hledání a nacházení Božího království.

(Komentář: Lk 11,47-54)

Myšlenky na pátek, 18. 10. 2013

   Slza je duševní záležitost. A povzdech je mečem andělského krále.
   Místo toho, abychom si stěžovali, že Bůh zůstává skrytý, měli bychom mu být spíše vděční za to, že se nám do takové míry zjevil. *B.Pascal.
   Evangelista Lukáš je mi vzorem i povzbuzením v mé službě přinášení pokoje druhým, ve službě „přibližování“ Božího království.

(Komentář: Lk 10,1-9)

Myšlenky na sobotu, 19. 10. 2013

   Andělé jsou naplněni mírem, protože znají své poslání. Kdybychom se tuto jedinou věc od nich dokázali naučit, byli bychom mírumilovnější.
   Místo toho, abychom si stěžovali, že Bůh zůstává skrytý, měli bychom mu být spíše vděční za to, že se nám do takové míry zjevil. *B.Pascal.
   Povzbuzení k vyznávání Ježíše celým mým životem. Utvrzení v jistotě, že Ježíš se přiznává ke mně, že mi je nablízku a vede mne svým Duchem.

(Komentář: Lk 12,8-12)

Myšlenky na neděli, 20. 10. 2013

   Přítomnost andělů je billboard, který říká: „Záleží jen na tobě.“
   Důstojnost práce nespočívá v tom, co člověk dělá, nýbrž v tom, že to dělá člověk. *Jan Pavel II.
   Není výjimkou, že se na nás někdo obrací s prosbou o modlitbu. Rádi je ujistíme o své modlitbě, ale většinou zapomeneme či pouze připojíme Otčenáš ve večerní modlitbě. Ale Mojžíšův dlouhý modlitební zápas? A také dobře známe řadu situací, kdy jsme prosili, a modlitba nebyla vyslyšena... Je asi třeba rozlišit letmou modlitbu za drobnosti od modlitebního zápasu za uzdravení, spásu,… V takové modlitbě nezáleží na tom, zda používáme růženec či čteme Písmo. Podstatná je odevzdanost Bohu, pokora bez manipulativních tendencí a láska k tomu, za kterého se modlíme. A Bůh uslyší a promění naše volání v hojné požehnání.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 21. 10. 2013

   Dokud se budou společnosti skládat z lidí, budou se objevovat chyby, spory a výbuchy. *Jack Welch.
   Drbna je ta, kdo s Vámi mluví o jiných lidech. Nudný je ten, kdo Vám vypráví o sobě. Mistr konverzace je ten, kdo s Vámi mluví o Vás. *William King.
   „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí.“ Chamtivost má nejrůznější podoby, nesnaží se uchytit i v mém žití? – Můj život je „zajištěn“ (jsem bohatý) patřením Pánu! – Toužím po tom?

(Komentář: Lk 12,13-21)

Myšlenky na úterý, 22. 10. 2013

   Od některých dveří a mříží máme klíče jen my sami - jen je použít!
   Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou se můžete naučit. *Michael LeBoeuf.
   Připravenost a bdělost Kristova učedníka nemá být pouze bdělostí a připraveností na konečný příchod Pána, ale také připraveností a bdělostí k jeho přicházení do mého každodenního žití, vnímavostí k jeho pastýřské službě mně samému.

(Komentář: Lk 12,35-38)

Myšlenky na středu, 23. 10. 2013

   Andělé se nerozčilují, protože věří, že Bůh rozsoudí, co je správné a co ne.
   Ty se ke mně přibližuješ ve svém slově a já se přibližuji k tobě tím, že je opakuji. *K. Spieckerová.
   Pozvání k věrné službě i v době Pánovy nepřítomnosti s vědomím toho, co všechno jsem dostal, co všechno mi bylo svěřeno.

(Komentář: Lk 12,39-48)

Myšlenky na čtvrtek, 24. 10. 2013

   Bez ohledu na to, kolik lásky v sobě lidské srdce chová, se nikdy kvůli tomu nezlomí. Srdce se zlomí jen tehdy, když je prázdné. Vzdá se to pouze, když je osamělé. Proto je přítomnost andělů tak důležitá.
   Tam, kde je nejvíce lásky, je i pravda, protože tam je přítomen Bůh a jeho království. *sv. Hildegarda z Bingenu.
   Život křesťana nemá být „klídek, pohoda, tabáček“, ale uskutečňování radikálního (a tím pádem nutně rozdělujícího) křestního rozhodnutí se pro Krista v každodenním životě.

(Komentář: Lk 12,49-53)

Myšlenky na pátek, 25. 10. 2013

   Zášť je pro anděla příliš těžkým břemenem.
   Všude, kde si lidé prokazují lásku, je nablízku Bůh. *J.H.Pestalozzi.
   Váhavost a vyčkávání nám brání v jasném a radikálním uskutečňování svého rozhodnutí pro Krista v běžném každodenním životě.

(Komentář: Lk 12,54-59)

Myšlenky na sobotu, 26. 10. 2013

   Radost nás stejně jako andělská křídla donese do jasnějšího dne, kde se budeme víc smát než plakat a budeme dávat víc, než oč můžeme požádat.
   Hosté u stolu Páně mají být hostiteli u stolu chudých. *M. Faulhaber.
   Otázka existence zla, otázka neštěstí v životech (dobrých) lidí je otázkou, na kterou nejsme schopni uspokojivě odpovědět. Jsme ale schopni jasně a rozhodně odpovědět na Kristovu výzvu k obrácení – a máme tak učinit.

(Komentář: Lk 13,1-9)

Myšlenky na neděli, 27. 10. 2013

   Vzdát se svého zármutku může být stejně obtížné, jako se vzdát významného postu. Jen síla mnoha andělů nám dokáže odtrhnout ruce od smutku, který se stal naší součástí.
   Cesta k radosti vede skrze utrpení, a nikoli kolem utrpení. *K. Barth.
   Vytrvalost a pokora, či snad lépe pravdivost, jsou v modlitbě klíčové. Přitom ale hříšnost a chudoba jako by byly nejlepší cestou k vyslyšení modliteb. Nejde však o chudobu, či bohatství, ale o správný postoj srdce. Vyslyšení dojde ten, kdo se opírá o Boha a spoléhá na něj. A nebezpečím pro naše srdce je postoj „samospravedlnosti“, pocit, že jsme lepší než ti druzí, a tedy máme právo, či nárok na Boží odměnu. Mate nás totiž to, že v textech Starého zákona je pojem spravedlivý oproti našemu vnímání jiný. Označuje toho, kdo žije v souladu s Bohem, tak, že mezi ním a Bohem nestojí žádná bariéra.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 28. 10. 2013

   Funkce křídla spočívá v tom – vzít něco těžkého a zvednout to do vyšších končin.
   Pokud dnes nemáme čas na vztahy, může se stát, že až ho mít budeme, nebude ho s kým trávit.
   Spolu s apoštoly, jejichž svátek dnes slavíme, jsi členem Boží rodiny, máš zde své nezastupitelné místo (tak jako ostatní), svá práva i povinností. A Kristus tě, spolu s tvými bratry a sestrami, buduje působením Ducha – i dnes, právě teď.

(Komentář: Ef 2,19-22)

Myšlenky na úterý, 29. 10. 2013

   Náš život musí andělům, kteří se nás drží, dotýkají a zůstávají při nás, připadat jako jízda na horské dráze.
   Období nesnází a zkoušek nás mohou v životě posunout víc než dny prozářené sluncem.
   I v tobě roste Boží království. Neroste z tvé moci, ale z moci Boží. A zároveň je samozřejmě jeho růst závislý i na tobě – jak moc je necháš kvasit ve svém životě, jak moc je necháš růst...

(Komentář: Lk 13,18-21)

Myšlenky na středu, 30. 10. 2013

   Vidění je umění spatřit neviditelné….
   Pro moudrého člověka, světce či mystika je příznačné právě to, že dělá obyčejné věci neobyčejným způsobem. *Y. Boulvin.
   Pouze formální, povrchní vztah ke Kristu (vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás) není cestou do Božího království. Ta vede přes rozhodnutí vstoupit úzkými dveřmi a přes každodenní naplňování tohoto rozhodnutí.

(Komentář: Lk 13,22-30)

Myšlenky na čtvrtek, 31. 10. 2013

   Andělé nás upozorní na otevřená okna, která tak nějak zůstávají nepovšimnutá vedle každých zabouchnutých dveří a příležitostí v našem životě.
   Že si nerozumíme je normální. Že si porozumíme, je zázrak.. *Neznámý autor.
   Ježíš, věrný svému poslání a pokračující na své cestě, je pro mne pozváním k vytrvalosti a věrnosti na cestě mé.

(Komentář: Lk 13,31-35)