† † †
Sebrané myšlenky dne - říjen 2014

† † †


Modlitba měsíce:

   Veleb, duše má, Hospodina
  Veleb, duše má, Hospodina
  Vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno
  A nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní
  On odpouští všechny tvé viny
  On léčí všechny tvé neduhy
  On vykupuje tvůj život ze záhuby
  On tě věnčí láskou a slitováním...

Amen
† † †

Myšlenky na středu, 1. 10. 2014

   Pojďme s láskou přinést skrze naše svědectví tomuto světu naději, která je dána vírou! Svatý otec František)
   Opravdový humor je takový, který dokáže i utrpení přivést na cestu radosti.
   Job uznává Boží velikost převyšující vše, jeho přesažnost a „nepochopitelnost“. To je ale jen část pravdy, potřebuje poznat a setkat se s Bohem blízkým, který je s ním v jeho neštěstí, který sedí vedle něj v popelu na smetišti, který s ním oplakává jeho blízké...

(Komentář: Job 9,1-12.14-16)

Myšlenky na čtvrtek, 2. 10. 2014

   Misionářství Církve neobrací na novou víru, ale svědectvím života osvětluje cestu, která přináší naději a lásku. (Svatý otec František)
   Jak je život krásný, když ho dokážete brát z té lepší stránky.
   Děkuj za Boží ochranu, za jeho anděla, který tě stráží a provází tvým životem..

(Komentář: Mt 18,1-5.10)

Myšlenky na pátek, 3. 10. 2014

   Církev je společenství lidí oživené Duchem svatým, které žilo a žije zázrak setkání s Ježíšem Kristem a chce sdílet tuto zkušenost hluboké radosti, zprávu o vzkříšení, kterou nám dal Pán. (Svatý otec František)
   Hospodin ve své řeči z bouře (připomínající jeho neomezenou, nezkrotnou sílu) připomíná opět svoji moc a přesažnost. Za jeho otázkami může Job a zároveň i my vnímat důvod celého stvoření – Boží lásku ke každému člověku, k celému stvoření.

(Komentář: Job 38,1.12-21; 40,3-5)

Myšlenky na sobotu, 4. 10. 2014

   Následování Ježíše není neutralitou, nýbrž zapojením, protože víra není ozdobou, nýbrž duševní silou! (Svatý otec František)
   Ježíš se chce sklonit nad každým z nás, kdo jsme nemocní na těle či na duchu, aby nám skrze svou Krev daroval uzdravení do života věčného.
   Jobovy oči se otevřely, uznává nepatřičnost svých námitek, svoji neznalost a nepochopení Hospodina. A Boží odpovědí je požehnání... .

(Komentář: Job 42,1-3.5-6.12-16 / hebr. 1-3.5-6.12-17)

Myšlenky na neděli, 5. 10. 2014

   A dveře, jimiž je Ježíš, nejsou nikdy zavřeny. Jsou otevřeny vždy a všem bez rozdílu, bez vylučování a bez privilegií, protože, jak víte, Ježíš nikoho nevylučuje. (Svatý otec František)
   Láska uzdravuje všechny naše rány.
   Je až překvapivé, s jakou razancí Ježíš vypráví podobenství o zlých vinařích. Je snad pomstychtivým, když vidí zatvrzelost farizeů? Kdyby tomu tak bylo, další události Velikonoc by vypadaly zcela jinak. Jde tu ale o záchranu této skupiny „věrných“. Jak chtějí dojít spásy, když odmítají slyšet Boží hlas. My se dnes snadno můžeme na zatvrzelost farizeů rozhněvat. Nejsme však stejní? Naše jednání, neochota opustit pohodlí či chybějící odvaha přemýšlet o událostech či slovech jsou typickými úkazy našeho vlastního farizejství. Evangelium není slovem o minulosti, ale velkou výzvou k přítomnosti. A my jsme posluchači. Nyní je na nás, jak zareagujeme.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 6. 10. 2014

   Mír nemůže být budovaný jinak než na dialogu založeném na pokoře. (Svatý otec František)
   Utrpení je vlákno, z něhož je utkán šat radosti.
   Jsme povoláni v Kristově milosti. Spásu si nemohu zasloužit jakýmikoliv skutky, modlitbami, posty… To vše je pouze odpověď na nezasloužený Boží dar spásy.

(Komentář: Gal 1,6-12)

Myšlenky na úterý, 7. 10. 2014

   Víra není něco dekorativního, nebo okrasného … ne, víra spočívá ve volbě Boha jako centra svého života … A Bůh je láska. (Svatý otec František)
   Každý den je novým darem z nebe.
   I mne si Bůh vybral už v lůně mé matky, abych… Děkuj za svoji cestu, za jeho doprovázení a požehnání.

(Komentář: Gal 1,13-24)

Myšlenky na středu, 8. 10. 2014

   Bůh nás miluje! Víra však musí být přijata, což znamená, že potřebuje naši osobní odpověď, odvahu svěřit se Bohu, žít jeho lásku a být vděčný za jeho nekonečné milosrdenství. (Svatý otec František)
   Období nemoci není nikdy ztracený čas. Učí nás například trpělivosti.
   Mohou lidé kolem mne vidět, že nejednám jen ze své vlastní moci, ze své vlastní síly a ze svých úmyslů, ale „že mám k tomu od Boha milost“? Jinak řečeno: mohou vidět, že hledám Boží vůli pro svůj život a snažím se ji naplňovat?

(Komentář: Gal 2,1-2.7-14)

Myšlenky na čtvrtek, 9. 10. 2014

   Měřítko velikosti dané společnosti se nachází ve způsobu, jakým zachází s těmi nejpotřebnějšími, kteří nemají nic kromě své chudoby. (Svatý otec František)
   Přátelství je vzácný klenot, který uchováš jen v srdci.
   Spása spočívá v přijetí Krista v mém srdci, do mého života – nikoli v plnění přikázání, v konání dobrých skutků (to jsou jen projevy tohoto přijetí).

(Komentář: Gal 3,1-5)

Myšlenky na pátek, 10. 10. 2014

   Kde je tvůj poklad? Mohu odpovědět, že to je vůle činit druhým dobro? Žít pro Pána a pro své bratry? Každý si odpovězme ve svém srdci. (Svatý otec František)
   Život je jako rostlina, která roste rychleji než nemoc a smrt. Láska je silnější než smrt.
   Děkuj Kristu za vykoupení, za požehnání a za slíbený dar Ducha svatého.

(Komentář: Gal 3,7-14)

Myšlenky na sobotu, 11. 10. 2014

   Přijímejte všechny, zejména ty nejchudší, nejslabší, nejmenší … jsme povoláni starat se o každého … o ty, kteří jsou křehcí i ty, kteří jsou na okraji našeho srdce. (Svatý otec František)
   Smíchem proti smrti, úsměvem proti pouhému přežívání.
   Jak ve svém životě uskutečňuji Pavlovo: „oblékli jste se v Krista“? Žiji jako ten, který patří Kristu? Žiji jako ta, která je Kristova?

(Komentář: Gal 3,22-29)

Myšlenky na neděli, 12. 10. 2014

   Marie říká: Má duše velebí Pána… Tato slova jsou obzvláště silná tam, kde Kristovo Tělo trpí chudobou, pronásledováním… (Svatý otec František)
   Bůh nás podpírá, vrací nám odvahu a pomáhá nám najít i uprostřed utrpení dobrou náladu.
   Svatba je krásná metafora cesty k Bohu. Ale jak je to s možností vstoupit do nebe? Kupodivu to není ani tak věc našeho výkonu, ale na prvním místě je to otázka přijetí Božího pozvání. Je ovšem třeba nejen přijmout toto pozvání, ale i skutečně za Bohem přijít. Druhá část evangelia nás ale trochu vyděsí a sami sebe se ptáme: „Mám dostatečně vhodné šaty?“ Zde jistě nejde o módu. To, co naplnilo náš život, se na nás zračí jako šaty! Je tedy dobré postřehnout dvě důležité skutečnosti: Pozváni jsme zcela zdarma, bez našich zásluh a výkonů. Možnost zůstat je pak odrazem toho, jak jsme Boží pozvání ve svém životě projevili, jak jsme na něj v konkrétních situacích života reagovali.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 13. 10. 2014

   Skutečná síla křesťana je síla pravdy a lásky, která vede k vzdání se veškerého násilí … víra a násilí jsou neslučitelné. (Svatý otec František)
   Svět potřebuje více svědky než učitele.
   Svoboda, kterou mám v Kristu. Svoboda plynoucí z víry, z nezaslouženého a svobodného Božího daru spásy. Svoboda, která mne vede k odpovědi na Boží dar, k hlubšímu hledání jeho vůle, jeho cesty pro můj život...

(Komentář: Gal 4,22-24.26-27.31 – 5,1)

Myšlenky na úterý, 14. 10. 2014

   Setkání s živým Ježíšem v jeho velké rodině, jíž je církev, naplňuje srdce radostí, protože je naplňuje pravým životem, hlubokým dobrem, které se neztrácí a nepomíjí. (Svatý otec František)
   Život je příliš krátký, než abychom ztráceli čas.
   Je mnoho věcí, lidských názorů či lidí samotných, kteří by mne chtěli mé svobody zbavit. Proti tomu všemu stojí Kristus se svojí milostí, se svým osvobozujícím spasitelným činem, daným mně jako dar...

(Komentář: Gal 5,1-6)

Myšlenky na středu, 15. 10. 2014

   Láska, která přichází od Boha, působí, že se o ni dělíme a vzájemně si pomáháme. Kdo s ní má zkušenost, nemá strach ze smrti a v jeho srdci vládne pokoj. (Svatý otec František)
   Člověk roste jen skrze utrpení.
   Duch je ten, který mne uvádí do celé svobody, který mi odkrývá všechny rozměry Boží lásky a jeho vykoupení, který mne vede k nesení ovoce.

(Komentář: Gal 5,18-25)

Myšlenky na čtvrtek, 16. 10. 2014

   Z rozjímání, ze silného vztahu přátelství s Pánem, se v nás rodí schopnost žít a nést Boží lásku, Jeho milosrdenství a něhu druhým. (Svatý otec František)
   Co je důležité, je očím neviditelné.
   Kristus „nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary“ pro naše spojení s ním. Děkuj za všechna Kristova obdarování ve tvém životě a posiluj i dnes své napojení na Něj – vinný kmen.

(Komentář: Ef 1,1-10)

Myšlenky na pátek, 17. 10. 2014

   A také naše práce pro bratra v nouzi, naše charita v dílech milosrdenství, nás vede k Pánu, poněvadž hledíme na Pána v bratrovi a sestře, kteří jsou v nouzi. (Svatý otec František)
   Bůh jako náš Otec nás zadržuje, abychom nespadli do prázdnoty.
   „Skrze Krista jsme se stali Božím majetkem, máme sloužit tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti.“ Jak dnes budu uskutečňovat tato slova z Pavlova chvalozpěvu?

(Komentář: Ef 1,11-14)

Myšlenky na sobotu, 18. 10. 2014

   Přál bych si, aby i celá církev byla církví chudých, církví pro chudé. (Svatý otec František)
   Milovat bez poznání je moc málo. Láska a poznání jdou ruku v ruce.
   Kdo je v mém okolí osamocený, komu mohu pomoci svojí blízkostí, svým zájmem, svým časem, který mu věnuji?

(Komentář: 2 Tim 4,9-17b)

Myšlenky na neděli, 19. 10. 2014

   Nebuďte nikdy smutní, křesťan nemůže být smutný. Nenechte se ovládnout bezmocí. (Svatý otec František)
   Utrpení je užitečné, protože nás učí žít a pak také pomáhat ostatním snášet jejich zkoušky.
   Vztah státní moci a církve je mnohokrát předmětem diskuse. Je nezbytné dát státu to, co požaduje a Bohu to, co mu právem náleží? Ježíš to nezpochybňuje. Přesto však Ježíš na tomto místě dnešního evangelia neřeší placení daně, ale usvědčuje farizeje z jejich pokrytectví - ni nepřišli hledat Boha, ale hledají záminku, jak Ježíše zničit. Přestali sloužit Hospodinu, jakkoli se domnívají, že jsou pečlivými naplňovateli náboženských předpisů. Odsoudit tehdejší farizeje je snadné. Ale jaký je správný postoj, když se člověk chce setkat s Ježíšem?

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 20. 10. 2014

   Pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje. (Svatý otec František)
   Bůh se postará o všechno, když ho necháme jednat podle jeho vůle.
   „Nekonečně milosrdný Bůh… Nesmírné bohatství jeho milostivé dobroty vůči nám.“ – Rozjímej tyto úžasné skutečnosti a odpověz na ně svým dnešním životem. – „Jsme jeho dílo, stvořeni k dobrým skutkům.“

(Komentář: Ef 2,1-10)

Myšlenky na úterý, 21. 10. 2014

   Bůh s námi chce vstoupit do vztahu a umožnit nám podílet se na jeho vlastním životě, aby učinil náš život smysluplnější, lepší a krásnější. (Svatý otec František)
   Boží povolání je v nás odjakživa. Je v našem nitru, jako cesta s porůznu rozesetými značkami, které nám pomůžou najít správnou cestu.
   Jsme spojeni s Kristem a skrze něj jsme spojeni se všemi křesťany. Jsme „spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny.“ Jak dnes mohu prožívat tento rozměr své víry, jak se dnes budu podílet na budování společenství věřících?

(Komentář: Ef 2,12-22)

Myšlenky na středu, 22. 10. 2014

   Víra je vzácným Božím darem, který otevírá naši mysl poznání a lásce k Bohu. (Svatý otec František)
   Maria je přítomná na každé mši a skrze kněze stále vydává svého Syna v Eucharistii.
   Pro naše spojení s Kristem, pro naši víru v Ježíše můžeme s důvěrou a svobodně přistupovat k Bohu a prosit jej o milost a požehnání pro dnešní den.

(Komentář: Ef 3,2-12)

Myšlenky na čtvrtek, 23. 10. 2014

   Chci ujistit o své blízkosti v modlitbě ty, kteří trpí násilím a netolerancí a opakuji Ježíšova slova útěchy: "Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět." (Svatý otec František)
   Pro společný život je třeba velmi mnoho lásky a špetka humoru.
   Vezmi si do své dnešní modlitby jednoho blízkého člověka nebo jednu rodinu či jedno (farní) společenství) a Pavlovými slovy za něj pros.

(Komentář: Ef 3,14-21)

Myšlenky na pátek, 24. 10. 2014

   Modlitba musí být smělá a neodbytná. (Svatý otec František)
   Příčinou, proč se sluší milovat Boha, je Bůh sám, a pokud jde o způsob – milovat bez jakékoli míry.
   Připomeň si dnes své povolání, svá obdarování, své zodpovědnosti, do kterých tě Pán postavil a při jejich uskutečňování usiluj o pokoru, mírnost a trpělivost, snášenlivost v lásce, jednotu…

(Komentář: Ef 4,1-6)

Myšlenky na sobotu, 25. 10. 2014

   Abrahám byl neodbytný a proto je otcem víry a modlitby. I ty buď neodbytný a směle mluv s Hospodinem od rána až do večera. (Svatý otec František)
   Zlo a nemoc nemají nikdy poslední slovo. Bůh umí i z nemoci a zla vytáhnout ještě větší dobro.
   Největší lež v životě člověka může být ne(dů)věra, že i on byl Kristem obdarován. Připomeň si svá obdarování Ježíšem a užívej je dnes k růstu v jednotě ve víře a v poznání Božího syna, k růstu ve zralosti, ve vrůstání do Kristovy podoby.

(Komentář: Ef 4,7-16)

Myšlenky na neděli, 26. 10. 2014

   Prosebná modlitba, toto „smlouvání“ s Pánem, je možné pouze v důvěrnosti s ním. Pouze v důvěrnosti a vytrvalosti se získává milost. (Svatý otec František)
   Ježíš je přímost a spravedlnost, když skrze Ducha svatého narovnává, co je zkřivené.
   Často se hanlivě připisuje židovství množství předpisů (613 nařízení a zákazů). Ovšem nároky a předpisy církve nejsou o nic jednodušší. Co je tedy nejpodstatnější? Ježíšovo známé shrnutí je neuvěřitelně jednoduché, ale přesné. V obou případech při tom cituje Tóru. Je vidět, že se výborně orientuje! Ježíš tedy přikázání neruší ve smyslu pohrdání či odmítnutí. Ale poukazuje na smysl těchto předpisů. A takto také vnímá nároky církev. Ptá se po smyslu a významu. Není jednoduché všechny předpisy a příkazy znát. Kdo však vychází z principu lásky, je na nejlepší cestě. Paradoxní však je, jak mnohdy přikývneme na Ježíšova slova, ale první větu o lásce k Bohu, která je na prvním místě, vůbec nerealizujeme. Co znamená milovat Boha celým srdcem?

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 27. 10. 2014

   Někdy svou prosbu pouze předneseme a „život běží dál“. Chceš-li po Bohu, aby ti udělil nějakou milost, musíš prosit s odvahou a vytrvale, bez ustání.(Svatý otec František)
   Dar slz očišťuje a obměkčuje naše srdce a smývá naše hříchy.
   Jako děti světla napodobujte Boha v lásce, napodobujte jej v odpouštění…

(Komentář: Ef 4,32 – 5,8)

Myšlenky na úterý, 28. 10. 2014

   Když se Abrahám modlil, Hospodin byl s ním. Jakmile Abrahám domluvil, Hospodin odešel.(Svatý otec František)
   Zlo a nemoc nemají nikdy poslední slovo. Bůh umí i z nemoci a zla vytáhnout ještě větší dobro.
   „Přišli, aby ho uslyšeli.“ – Zastav se i ty v dnešním dni a naslouchej nebo jdi na nějaké vhodné místo, kde můžeš uslyšet jeho hlas. Hlas, který chce promlouvat i do tvého života, do tvého srdce.

(Komentář: Lk 6,12-19)

Myšlenky na středu, 29. 10. 2014

   Modlit se, znamená chválit Pána za všechno krásné, co má, a říci mu, aby nám to dal. (Svatý otec František)
   Je úžasné objevit, že Bůh je zde pro mě, že v záplavě hvězd myslí i na mě.
   Ochota sloužit, být věrným služebníkem, ochotnou služebnicí patří i do těch nejbližších vztahů, s man¬že¬lem, manželkou, v rodině, se sousedy, přáteli…

(Komentář: Ef 6,1-9)

Myšlenky na čtvrtek, 30. 10. 2014

   Bůh je osobou dialogu; chce, aby mu člověk říkal, po čem touží a On pak může změnit směrování skutečnosti. (Svatý otec František)
   Ježíš tak miloval svět, že mi jako můj Spasitel dal své probodené paže na kříži, a že ještě dnes dává i tu poslední kapku krve mně ubohému, nehodnému.
   Hledat svou sílu v Pánu, v jeho veliké moci. A nezapomínat na to ve chvílích pokušení, ve chvílích své slabosti – i tam je mi Boží (po)moc nablízku…

(Komentář: Ef 6,10-20)

Myšlenky na pátek, 31. 10. 2014

   Ježíš vzal na sebe náš hřích:„Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ A díky této skutečnosti můžeme říci Bohu Otče.(Svatý otec František)
   Dokonale uzdravující svátost je svátost eucharistie. Otcové církve ji ostatně nazývali lékem nesmrtelnosti.
   „Kdykoli na vás vzpomenu, s radostí prosím za vás za všechny.“ Napodob Pavla v jeho modlitbě, aby rostla láska a poznání Krista těch, kteří jsou v tvých vzpomínkách…

(Komentář: Flp 1,1-11)