† † †
Sebrané myšlenky dne - únor 2016

† † †


Modlitba měsíce února:

   Milosrdný a dobrotivý Bože, požehnej postní dobu, aby se mi stala dobou dobrého cvičení ve vnitřní svobodě. Netěším se na postní dobu, ale vím, že mi udělá dobře.

   Milosrdný a dobrotivý Bože, požehnej postní dobu, abych se v ní dokázal(a) odpoutat ode všech nezdravých návyků. Uč mě jak se odříkáním osvobozovat od svých závislostí a jak znovu pocítit, že mohu pořád ještě svobodně nakládat se sebou samým a že nemusím být závislý(á) na svých potřebách.

   Milosrdný a dobrotivý Bože, dej ať je letošní postní doba pro mě časem vnitřního očištění a obnovy, abych dokázal(a) vědomě vědomě prožívat přítomný okamžik, aniž bych hned všechno, co se ve mně začíná hlásit ke slovu, potlačoval jídlem nebo jinou činností.

   Milosrdný a dobrotivý Bože, požehnej postní dobu, aby mě obnovila a osvěžila a aby očistila mou duši. Tak ve mně o Velikonocích rozkvete nový život skrze Krista, našho Pána..


  Amen.

  † † †


Myšlenky na pondělí, 1. 2. 20136

   Bůh se vždy ujímá iniciativy a nechce, aby někdo zůstal vyloučen. Klepe na dveře našeho srdce.
   Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší. (Francis Bacon)
   Mnozí, kteří by dnes potřebovali uzdravení, volají jako tenkrát: co je ti po nás? Pán se ani dnes skrze nás nechce vzdát; chci poslat zlo vždy tam, kam patří?

(Komentář: Mk 5,1-20)

Myšlenky na úterý, 2. 2. 2016

   Jako Dobrý pastýř je Ježíš ten jediný, kdo o nás pečuje za cenu vlastního života.
   Každý člověk chybuje, jen hlupák však v chybách setrvává.(Cicero)
   I my jsme v roli Simeona a prorokyně Anny. Kolik setkání s Kristem ve svátostech a v jeho Slovu máme za sebou! Které bude tím posledním…?

(Komentář: Lk 2,22-40)

Myšlenky na středu, 3. 2. 2016

   Víra předpokládá rozhodnutí zůstat s Pánem, žít s ním a sdílet se o něm s bratry.
   Skutečná láska neuvěřitelně zkrášluje ty, kteří milují a jsou milováni. (Maurois)
   Zatímco se domácí v Nazaretě pohoršovali, ti cizí naopak Krista přijímali. I dnes se křesťanství šíří tam, kde bychom jeho úspěch nečekali.

(Komentář: Mk 6,1-6)

Myšlenky na čtvrtek, 4. 2. 2016

   Když otevřeme dveře srdce jako učedníci v Emauzích a požádáme Ježíše, aby s námi zůstal, sám nás povede k pochopení důvodů, proč věřit, abychom později mohli vyjít a hlásat je ostatním.
   Strachu tě nezbaví siláka maska, ale jen dokonalá láska. (E.Fialová)
   Můžeme se zamyslet nad tím, jak je důležité při hlásání evangelia nepřemlouvat, nevnucovat. Podbízením se Jeho slovo utrpí, jeho jadrnost se rozmělňuje a devalvuje.

(Komentář: Mk 6,7-13)

Myšlenky na pátek, 5. 2. 2016

   Prosme Boha, aby nás učinil vnímavými k vnuknutím a novým podnětům Ducha.
   Proud, který již uplynul, se zpátky přivolat nedá, chvíle, jež minula, se nemůže vrátit zpět. (Ovidius)
   Známe jistě také ten pocit: jsme nesví, když nás Boží slovo konfrontuje se skutečností, přesto si jej rádi poslechneme. Kéž však není nic, za co bychom jej zaprodali nebo vyměnili!

(Komentář: Mk 6,14-29)

Myšlenky na sobotu, 6. 2. 2016

   Ježíš tě nenutí být křesťanem. Ale jestliže říkáš, že jsi křesťan, musíš věřit, že jen Ježíš má veškerou moc obnovit svět, obnovit tvůj život, obnovit tvou rodinu, obnovit společnost, obnovit všechny.
   Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebování, nýbrž naplnění. (A. de Saint-Exupéry)
   Je můj vztah k Ježíšovi tak těsný, abych mu i já mohl vyprávět, co jsem s ním zažil? Pokusím se o to. Když si tak shrnu svůj život s Ním, budou to krásné chvíle… dokonalý odpočinek.

(Komentář: Mk 6,30-34)

Myšlenky na neděli, 7. 2. 2016

   Vyznávat víru ústy znamená žít ji v srdci a ukazovat ji na skutcích; jde o veřejné svědectví a veřejný závazek.
   Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít. (Leonardo da Vinci)
   Je učedník totéž co apoštol? Při označení dvanácti tyto pojmy splývají. Ale přesně řečeno, jde o rozdílné úlohy a stavy. Učedník je ten, kdo naslouchá, učí se a nemá žádné zásadní úkoly. Apoštol je vyslanec, který většinu věcí musí řešit bez podpory a vedení. Když se učedníci stali naplno apoštoly, mnozí pro Boha vydali všechnu svoji energii, mnoho vybudovali, položili život. Jsme my ještě učedníky nebo jsme se již stali apoštoly, tedy lidmi ochotnými jít a pracovat pro Boží království?

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 8. 2. 20136

   Překročit práh víry předpokládá necítit se zahanbeně za to, že máme srdce dítěte, které stále věří v nemožné, a proto může žít v naději.
   Mlčení nevadí nikdy, žes mluvil, lituješ často. (Latinské přísloví)
   Mohu v tiché chvíli přemýšlet, proč právě Marii vzýváme jako „archu úmluvy“. Skrývala v sobě po devět měsíců víc než jen desky Zákona.

(Komentář: 1 Král 8,1-7.9-13)

Myšlenky na úterý, 9. 2. 2016

   Dobrý křesťan se pozná podle toho, když uznává, že je hříšník.
   Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit. (Malajské přísloví)
   Kdyby jen Šalomouna v jeho příslovečné moudrosti napadlo, že Bůh bude uprostřed svého lidu i po zničení jeruzalémského chrámu! Pomalu, soustředěně, si přečtu jeho modlitbu.

(Komentář: 1 Král 8,22-23.27-30)

Myšlenky na středu, 10. 2. 2016

   Boží moc je tak veliká, je větší než moc, kterou projevil při stvoření světa. Je to moc, kterou nám odpouští, ale potřebuje, abychom mu otevřeli srdce, aby mohl se svým milosrdenstvím vstoupit a odpustit nám.
   Díky Bohu má člověk tu čest seznámit se sám se sebou. (P. Kosorin)
   Alespoň dnes zkusím nový přístup k nadcházející postní době: skrytou, tichou radost ze vztahu k Pánu. Vždyť jsem Jeho obrazem. Tak jakýpak „ztrápený obličej“!

(Komentář: Mt 6,1-6.16-18)

Myšlenky na čtvrtek, 11. 2. 2016

   Umění naslouchat je velká milost.
   Neznáš-li svou chybu, uděláš další. (Čínské přísloví)
   Ani mně Hospodin skrze Církev nic nenařizuje: naopak, dává mi vybrat. Svrchovanost svobodné vůle způsobí, že moje postní usilování bude uvědomělejší.

(Komentář: Dt 30,15-20)

Myšlenky na pátek, 12. 2. 2016

   Dělat pokroky pro křesťana neznamená povýšit v zaměstnání, získat dobrou pověst, těšit se vážnosti. Dělat pokroky pro křesťana znamená sloužit.
   Člověk má dvě uši, ale jen jeden jazyk. Měl by tedy dvakrát tolik naslouchat, jako mluvit. (Maugham)
   Mohu být překvapen sociálním rozměrem postu, který pisatel zdůrazňuje již několik století před Kristem. To, že tento důraz neztrácí na své platnosti ve třetím tisíciletí po Kristové působení je zarážející, ale i krásné.

(Komentář: Iz 58,1-9a)

Myšlenky na sobotu, 13. 2. 2016

   Překročit práh víry znamená oslavovat život, nechat se přetvářet, protože jsme se stali jedno s Ježíšem v eucharistii slavené ve společenství, a odtud se vydáváme rukou i srdcem pracovat na velkém projektu Božího království.
   Modlit se znamená prosit o déšť, věřit znamená vzít si deštník. (B. Ferrero)
   Nejen dnes mohu oslavit Hospodina tím, že „nebudu zbytečně tlachat“. Spíš víc naslouchat. Ano, Hospodinova ústa to řekla.

(Komentář: Iz 58,9b-14)

Myšlenky na neděli, 14. 2. 2016

   Máme být člověkem, který naslouchá, co lidé potřebují, ale ne proto, aby někomu ublížil, nebo to šel říct dalším, ale aby všechny stížnosti předal Pánu.
   Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky. (A. Einstein)
   Postní doba se pro mnoho lidí jeví jako smutný čas, kdy si odříkáme a rozjímáme o utrpení. Ale to je zkreslení tohoto úžasného období. Postní doba se především soustředí na obnovu naší víry. Vracíme se ke kořenům, k samému jádru vlastní víry a spolu s těmi, kteří mají být pokřtěni, si klademe otázky: Co je základem naší víry? Jak vypadá náš vztah s Bohem? Uvěřili jsme natolik, že se o víru opíráme ve svém životě? Třeba právě tváří tvář nabídkám „světa“, které chtějí přehlušit hlas víry, jak to dnes Ježíš zakouší na poušti. Ale Bůh je mocný ochránce a touží nás zachránit, nést ve svém náručí.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 15. 2. 20136

   Prosme dnes Ježíše, aby nám otevřel srdce, aby do něj vstoupilo Boží milosrdenství.
   Ticho nás staví do vztahu s Bohem, tak jako nás slovo staví do vztahu s lidmi. (L. Lavelle)
   Představím si: údiv těch, kdo Ježíše zde na zemi nepoznali. A údiv můj i nás všech, kteří si myslíme, že je známe. A začnu se Mu v lidech víc věnovat!

(Komentář: Mt 25,31-46)

Myšlenky na úterý, 16. 2. 2016

   Pokud nedůvěřujeme Ježíšově moci jako jediné spáse, jako jedinému, kdo může udělat něco nové, jsme falešní křesťané.
   Odpouštění ostatních může přijít pouze tehdy, když uvolníme své vlastní pocity ublížení. Čím dokonaleji je uvolníme, tím plnější bude odpuštění. D. Chopra Láska nevidí chyby. (Fuller)
   Jediná podmínka, aby byla tato často ústy vyslovovaná modlitba pravdivá: odpuštění. Jeho odpuštění mně závisí na mé velkorysosti k druhým… opravdu, potřebuji obrácení!

(Komentář: Mt 6,7-15)

Myšlenky na středu, 17. 2. 2016

   Lidská bytost je volána k setkání s druhým, k soužití s rozdílným, k přijetí druhého a zároveň k přijetí od druhého.
   Jestliže se z nějaké situace nemůžete vymanit a nemůžete s ní nic udělat, využijte ji k tomu, abyste ještě více prohloubili své odevzdání, abyste se dostali ještě hlouběji do Přítomného okamžiku, ještě hlouběji do Bytí. (E. Tolle)
   Které (pro)národy povstanou na soudu proti naší civilizaci, hýčkané sice nadbytkem, ale odkládající hodnoty? Přitom Ježíšovo zmrtvýchvstání, na které se připravujeme, je tím nejvýmluvnějším znamením!

(Komentář: Lk 11,29-32)

Myšlenky na čtvrtek, 18. 2. 2016

   Ježíš nám posílá svého Ducha, aby všechno obnovoval. Jedině Ježíš je schopen začít všechno nanovo, obnovit život.
   To největší, co je člověku dáno, je jeho schopnost bezmezně milovat. (T.Storm)
   Od nynějška chci prosit ne umíněně, ale jako dítě, které si je vědomé lásky rodičů.

(Komentář: Mt 7,7-12)

Myšlenky na pátek, 19. 2. 2016

   Náš Otec naslouchá pocitům, jež zakoušíme, když si vzpomeneme na své blízké, když vidíme víru ostatních a jejich potřeby, když si vzpomeneme na všechno krásné a smutné, co se nám tento rok přihodilo. Bůh nám naslouchá.
   Láska je smutná, když není sdílená, láska je smutná, když nemůže dávat. (Osho)
   Nejsou na mnoha místech naše kostely prázdné právě proto, že cítíme nutnost smíření? A tak se vracíme, abychom se smířili se svými bratry, sestrami… dlouho nám to však trvá. A mnohdy k oltáři už ani nedojdeme.

(Komentář: Mt 5,20-26)

Myšlenky na sobotu, 20. 2. 2016

   Svatí jsou jako Boží uši, každý pro jinou potřebu. A také my můžeme v tomto smyslu být svatí, být Božím sluchem ve své rodině, ve svém bydlišti a na pracovišti.
   Vztah je živá věc. Vyžaduje stejnou péči o detail a stejnou pozornost, jako umělec věnuje svému dílu. (D.Viscott)
   Nikdy nekončící úsilí: být dokonalými jako On. Zajímavé: Bůh má rád i mé nepřátele.

(Komentář: Mt 5,43-48)

Myšlenky na neděli, 21. 2. 2016

   Milosrdenství vytváří největší blízkost, blízkost tváří, a jelikož chce skutečně pomáhat a najít opravdový lék, hledá pravdu, která nejvíc bolí – pravdu hříchu.
   S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. (Japonské přísloví)
   Dnešní texty je třeba číst nejen v doslovném významu, ale obě scény nesou v sobě řadu symbolik, které možná ani tehdejší aktéři nestačili vnímat. Mojžíš a Eliáš, Otcův hlas navazující na scénu Křtu Páně zjevující tajemství celé Trojice, nechápající učedníci či jen samotná hora – symbolické místo, kde se Mojžíš i Abrahám setkali s Bohem. Ježíš nejen řeší aktuální problémy tehdejšího světa učedníků. Jeho rádius zasahuje celé dějiny – minulost i budoucnost.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 22. 2. 20136

   Láska daná zdarma je kvasem, který uvádí v pohyb všechno dobré a přetváří zlo v dobro, problémy v příležitosti.
   Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba. (Ezop) 
   Petr pronáší přede všemi rozhodující slova. Budu myslet na ty, kdo podobného vyznání nejsou schopni. Možná k nim občas patřím.

(Komentář: Mt 16,13-19)

Myšlenky na úterý, 23. 2. 2016

   Ježíš má moc silou Ducha svatého obnovit srdce. Musíme tomu věřit.
   Včasná prozíravost je lepší než pozdní lítost. (Latinské přísloví)
   Pomáhat k právu. Zastat se. Měl bych se červenat jako purpur. Ale i toto je On schopen vybělit. Můj „přípravek“ však na to nestačí.

(Komentář: Iz 1,10.16-20)

Myšlenky na středu, 24. 2. 2016

   Krev mučedníků je semenem křesťanů.
   Krása bez dobrého srdce je jako dům bez dveří, loď bez větru, pramen bez vody. (Italské přísloví)
   Muselo být zvláštní, když si Ježíš vzal svých dvanáct stranou a svěřil se jim s tím, co jej čeká. A přesto reakcí některých je „kariérismus“. Ale i za ně on položí svůj život. Za všechny!

(Komentář: Mt 20,17-28)

Myšlenky na čtvrtek, 25. 2. 2016

   Bůh nám dává vždycky pocítit, že ví, že jsme zde, a slibuje nám setkání na hlubší úrovni, v němž jsme hlavní postavou přátelství s ním. Ve vztahu přátelství jsme vždy hlavní postavou.
   Vím, co je láska. Láska znamená, že už se nekladou další otázky.(A. de Saint-Exupéry)
   Velikou propast, o které se Ježíš zmiňuje, sám překlenul svým zmrtvýchvstáním. Ale: mnozí se stejně nedají přesvědčit. Někdy se také chovám jako bohatý člověk a potřebné přehlížím. Spoléhám se na Ježíšovo milosrdenství?

(Komentář: Lk 16,19-31)

Myšlenky na pátek, 26. 2. 2016

   Ježíš nám říká: „Chci přijít na návštěvu do tvého srdce, prosím tě, aby mě přijal v eucharistii.“
   Hloupost dokazují tři vlastnosti: tvrdohlavost, pýcha a neústupnost v názoru. (Arabské přísloví)
   Boží království může být odňato těm, kdo nenesou jeho ovoce. Kéž je toto varování pobídkou pro mě, pro mou zemi, pro církev u nás…

(Komentář: Mt 21,33-43.45-46)

Myšlenky na sobotu, 27. 2. 2016

   Jestliže chybí láska, chybí prostor pro život. Bez lásky existuje jen egoismus, člověk se uzavírá do sebe a hýčká jen sám sebe.
   Co jsi pochopil v rozumu, může být vyvráceno novým důkazem. Co ses dozvěděl ve svém srdci, je navždy tvé. (A. de Saint-Exupéry)
   Snad nejkrásnější příběh Nového zákona! Kéž se k němu vracím častěji: já, který jsem v církvi doma, u Otce, nic jsem neutratil (ani nepromarnil?)… Při pohledu na milosrdného a velkolepého Otce jsem však často v roli žárlivého syna.

(Komentář: Lk 15,1-3.11-32)

Myšlenky na neděli, 28. 2. 2016

   Tím nejhorším nejsou negativní faktory civilizace, ale nečinnost dobrých.
   Každý člověk má tři charaktery: jeden, který ukazuje, jeden, který má, a jeden, který si myslí, že má. (A.Carr)
   V letošním roce milosrdenství může dnešní evangelium zaujmout zvláštní místo. Tam, kde bychom očekávali přísný soud nad stromem, který nepřináší ovoce, přichází ze strany Pána ještě další možnost oživení, obrácení, nápravy. A podobenství převyprávěné Kristem zároveň ukazuje, že obrácení je nezbytné. Pán neposečkává proto, že je lhostejný k prázdnotě, lenosti či nechuti něco dělat. Jeho trpělivost je znamením nesmírné touhy dát šanci každému. Proto slavíme postní dobu, abychom se vrátili ke kořenům naší víry a setkali se s živým Bohem.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 29. 2. 20136

   Postní doba nás učí obrácení, které tryská z vděčnosti Bohu za všechno, co nám daroval, co pro nás koná a bude konat ve světě, v dějinách a v našem osobním životě.
   Odstranit špatnou myšlenku z hlavy člověka je těžší než odstranit nádor z těla.  (Arabské přísloví)
   Ježíšovy rady k uzdravení jsou i dnes jednoduché, prosté. Často je však pochopí snáze ti, kteří nejsou z „jeho domova“, církve. Nehněvám se a nežárlím na ně?

(Komentář: 2 Král 5,1-15a)